Welkom

Deze website hebben wij opgezet als medium voor onderlinge verbinding en voor de uitwisseling van kennis en geloof.

Als gelovigen moeten wij elkaar helpen "…om het lichaam van de Christus *) op te bouwen, totdat we allemaal de eenheid van geloof en van nauwkeurige kennis van de zoon van God bereiken, en we als een volwassene worden en de mate van rijpheid bereiken die bij de volheid van de Christus hoort." (Efeziërs 4:13).

Waar wij ons ook bevinden, wij maken allen deel uit van de gemeente van Christus en wij zijn "levende stenen in de tempel van zijn lichaam". (1 Petrus 2:5; Efeziërs 2:21, 22).

Wij zijn allen vrije christenen en wij zijn neutraal en vrij van politieke invloed, religieuze dwang en verwarring, nutteloze rituelen en van wereldse belangen en intriges en wij zoeken alleen de belangen van Gods koninkrijk. Wij weten dat het politieke systeem in handen ligt van Satan en zijn "vorsten" (Daniel 10:13) die dit systeem domineren en geheel onder controle hebben. Wij hebben geen deel aan dit systeem en wij zoeken alleen onze Heer en zijn God en bidden dat zij ons mogen leiden naar "bronnen van wateren des levens" die zij "om niet" aan ieder mens vrijelijk beschikbaar stellen. (Openbaring 22:1, 2).

De gezalfde van Jehovah, onze eeuwige Hogepriester, Koning der koningen en het Woord van God, Jezus, zal de werken van de Duivel voorgoed verbreken door de installatie van het Koninkrijk der hemelen. De gegeven tijd van Satan en zijn wereld is kort geworden en nadert haar einde.

*) De benaming 'de Gezalfde' of 'Christus' (Grieks: ὁ Χριστός) betekent 'gezalfde' en is afkomstig van het Griekse werkwoord 'χρίω' dat 'zalven' betekent en heeft betrekking op de persoon Jezus, Gods gezalfde koning (zie de uitleg op de pagina Kernpunten).