Home

Gemeente van gezalfden

Deze website is bestemd voor onze kleine gemeente van gezalfden om alle kennis en inzichten m.b.t. het 'heilige geheim' te delen en gemakkelijk toegankelijk te maken en te houden, en om elkaar tot liefde aan te sporen en "om het lichaam van de Gezalfde op te bouwen, totdat we allemaal de eenheid van geloof en van nauwkeurige kennis van de Zoon van God bereiken". (Efeziërs 4:12, 13).
Ze is bewust erg eenvoudig van opzet gehouden en de presentatie is zonder opsmuk. Dit heeft tot doel om de aandacht te vestigen op de inhoud en niet op de vorm die veelal afleidend is.

De benaming 'gezalfden' is ontstaan in Antiochië waar de discipelen van Jezus door Gods voorzienigheid voor het eerst christenen (Grieks: Χριστιανούς - christianous) of (vertaald) gezalfden (Hebreeuws: מְשִׁיחִיִּים - meshiechie'iem) werden genoemd. (Handelingen 11:26). Slechts weinigen doorgronden de betekenis van deze naam. Een en ander wordt hier, hier en hier duidelijk uitgelegd.

In de eerste eeuwen waren de huidige digitale voorzieningen niet voorhanden en moest men zich verlaten op perkamenten brieven die circuleerden in de gemeenten van God die zich o.a. bevonden in historische streken zoals Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië tot in het gehele Romeinse rijk en daarbuiten. (1 Petrus 1:1). De distributie van brieven en richtlijnen nam soms maanden in beslag en toch werden "de gemeenten steeds sterker in het geloof en hun aantal nam van dag tot dag toe." (Handelingen 16:4, 5). Tegenwoordig echter is het aantal mensen dat zich aan de oorspronkelijke overtuigingen van de waarheid houdt weliswaar nog klein, maar groeit.

Wij adresseren de inhoud ook aan de gelovige die zijn of haar begrip van de waarheid en het vertrouwen in de Vader en zijn Zoon verder wil versterken. Langs deze weg kan hij of zij ook met de wereldwijde broederschap contact leggen. (zie onze contactpagina).

De tijd nadert waarop onze Soeverein het huidige menselijke systeem van de Tegenstrever zal oordelen en zal wegvagen. Zijn ingreep zal plaatsvinden wanneer er niemand meer gevonden kan worden die geloof toont in God.
Het oordeel begint echter eerst bij ons, het 'huis van God' (1 Petrus 4:17). Het is dus zaak om standvastig te volharden in ons geloof en onze trouw aan God en aan zijn Gezalfde koning en hogepriester en hem te blijven volgen waarheen hij ook gaat (Openbaring 14:4).