| Welkom

Deze website is primair bedoeld voor hen die de ware God reeds kennen en in Christus zijn wedergeboren, maar ze is natuurlijk ook bedoeld voor hen die God zoeken en die deel willen uitmaken van de gemeente van Christus om "levende stenen in de tempel van zijn lichaam" te worden (1 Petrus 2:5). In het verlengde hiervan zien wij deze website ook als een medium voor onderlinge verbinding.
Als christenen moeten wij elkaar helpen "…om het lichaam van de Christus op te bouwen, totdat we allemaal de eenheid van geloof en van nauwkeurige kennis van de Zoon van God bereiken, en we als een volwassene worden en de mate van rijpheid bereiken die bij de volheid van de Christus hoort." (Efeziërs 4:12, 13).
De christelijke Waarheid helpt ons ook om een leven te leiden in rechtvaardigheid en heiligheid en helpt ons om in geloof en volharding te groeien. De ware God is een God van hoop en verlossing. Mede door de profetieën die hij bij monde van zijn heilige profeten heeft laten optekenen, bied hij een anker voor de ziel van de gelovige.

Op deze website voorzien wij in grondige studies van de profetieën en kijken we hoe die zich in het verleden hebben ontvouwd en hoe zij in de nabije toekomst tot voleinding zouden kunnen komen. Wij baseren al onze uitspraken, studies en scenario's op de informatie uit de bijbel en proberen op basis van gezond verstand, historische kennis, begrip van de geopolitieke verhoudingen in de wereld en het beschouwen van de bijbelse context, tot logische en aanvaardbare conclusies te komen. (Openbaring 17:9a). Bovenal vragen wij onze God hierbij om wijsheid en inzicht. De tijd is niet ver af dat wij als volk de climax van verdrukking en vervolging zullen ondergaan aangezien wij het "zegel der redding" hebben ontvangen. We behouden dit zegel dat naar het leven voert, indien we geloof en volharding blijven oefenen. (Openbaring 7:3, 14:1).

Als vrije christenen, d.w.z. als christenen die neutraal zijn en vrij zijn van politieke invloed, religieuze dwang en verwarring, nutteloze rituelen en van wereldse belangen en intriges, zoeken wij de belangen van Gods Koninkrijk. Het politieke systeem ligt in de handen van Satan en zijn "vorsten" die dit systeem domineren en geheel onder controle hebben. (Daniël 10:13, Lukas 4:6, Openbaring 13:2). Een stem uitbrengen op dit systeem staat feitelijk gelijk aan het uitbrengen van een stem op deze entiteiten en moet te allen tijde door christenen worden vermeden! Wij zoeken echter onze Heer en Zijn God en bidden dat zij ons leiden naar "bronnen van wateren des levens" die zij "om niet" aan de gelovige geven. (Openbaring 22:1-3).Vrije christenen | 2021