Home

Over deze website

Deze website is bewust erg eenvoudig van opzet gehouden en de presentatie is zonder opsmuk. Dit heeft tot doel om de aandacht te vestigen op de inhoud en niet op de vorm die veelal afleidend is.

De inhoud is in principe bestemd voor onze kleine gemeenschap van gezalfden om kennis en inzichten m.b.t. het 'heilige geheim' te delen en gemakkelijk toegankelijk te maken en te houden, en om elkaar tot liefde aan te sporen en "om het lichaam van de Gezalfde op te bouwen, totdat we allemaal de eenheid van geloof en van nauwkeurige kennis van de Zoon van God bereiken". (Efeziërs 4:12, 13).
Wij adresseren de inhoud daarom ook aan de gelovige die zijn of haar begrip van de waarheid en het vertrouwen in de Vader en zijn Zoon verder wil versterken. Langs deze weg kan hij of zij ook met de wereldwijde broederschap contact leggen. (zie onze contactpagina).

In de eerste eeuwen waren de huidige digitale voorzieningen niet voorhanden en moest men zich verlaten op perkamenten brieven die circuleerden in de gemeenten van God die zich o.a. bevonden in historische streken zoals Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië tot in het gehele Romeinse rijk en daarbuiten. (1 Petrus 1:1). De distributie van brieven en richtlijnen nam soms maanden in beslag en toch werden "de gemeenten steeds sterker in het geloof en hun aantal nam van dag tot dag toe." (Handelingen 16:4, 5).

Via de menubalk kan naar alle inhoudelijke onderdelen van de website worden genavigeerd.