Home

Als gelovigen en volgelingen van het Lam moeten wij elkaar helpen "…om het lichaam van de Gezalfde*) op te bouwen, totdat we allemaal de eenheid van geloof en van nauwkeurige kennis van de zoon van God bereiken, en we als een volwassene worden en de mate van rijpheid bereiken die bij de volheid van de Gezalfde hoort." (Efeziërs 4:13).

Waar wij ons ook bevinden, wij maken allen deel uit van de gemeente van de Gezalfde en wij zijn "levende stenen in de tempel van zijn lichaam". (1 Petrus 2:5; Efeziërs 2:21, 22).

Laten wij ons elke dag meer verheugen op de komst van een nieuwe en volmaakte regering waarin wij als koningen en priesters - onder de leiding van onze Heer Jezus de gezalfde - van onze Almachtige God Jehovah de centrale rol toebedeeld zullen krijgen bij het tot volmaaktheid brengen van de mensheid en om als Gods slaven diens uitnemende positie als universele soeverein te blijven verhogen!

Wij zijn allen vrije christenen (= gezalfden) en wij zijn neutraal en vrij van politieke invloed, religieuze dwang en verwarring, nutteloze rituelen en van wereldse belangen en intriges en wij zoeken alleen de belangen van Gods koninkrijk. Wij hebben geen banden met welke officiële religieuze denominatie dan ook, maar wij behoren toe aan de Gezalfde.

Wij weten dat het politieke systeem in handen ligt van de Tegenstrever en zijn "vorsten" (Daniel 10:13) die dit systeem domineren en geheel onder controle hebben. De Tegenstrever en zijn demonen leven in geleende tijd en zij hebben geen recht op de aarde en alles wat zich daarop bevindt. Dat recht heeft de Vader alleen. De uitvoering van zijn heerschappij heeft hij gedelegeerd aan zijn zoon en samen met hem hebben wij een koninklijke priesterschap waarbij alle regeringen en alle volken ons zullen gehoorzamen. (Exodus 19:5, 6). Wij hebben geen deel aan het wereldse systeem en wij zoeken alleen onze Heer en zijn God en bidden dat zij ons mogen leiden naar "bronnen van wateren des levens" die zij "om niet" aan ieder mens vrijelijk beschikbaar stellen. (Openbaring 22:1, 2).

De gezalfde van Jehovah, onze eeuwige Hogepriester, Koning der koningen en het Woord van God, Jezus, zal de werken van de Lasteraar voorgoed verbreken door de installatie van het Koninkrijk der hemelen. De gegeven tijd van de Tegenstrever en zijn wereld is kort geworden en nadert haar einde. Laten we hier naar uitkijken en met geloof en volharding deze wereld overwinnen!

Mogen wij voortdurend doordrongen zijn van het besef dat wij inwonende vreemdelingen zijn in een goddeloze wereld en mogen wij voor U, Jehovah God de Almachtige, aanvaardbaar zijn op de dag dat U en Uw zoon, Jezus de gezalfde, ons zullen oordelen en waardig zullen bevinden om het koninkrijk te beërven.

*) De benaming 'de Gezalfde' of 'Christus' (Grieks: ὁ Χριστός) betekent 'gezalfde' en is afkomstig van het Griekse werkwoord 'χρίω' dat 'zalven' betekent en heeft betrekking op de persoon Jezus, Gods gezalfde koning (zie de uitleg op de pagina Kernpunten).