Home

Disclamer.
Onze website is niet sektarisch en vormt geen onderdeel van enige 'christelijke' denominatie, kerk of religieuze organisatie maar volgt 'de weg' van Jezus. De domeinnaam 'vrije christenen' weerspiegelt dit uitgangspunt weliswaar maar heeft voor ons als naamgeving verder geen enkele waarde. Het is slechts een welgekozen domeinnaam.

Verwijzingen op de website

Kernpunten
Bevat een verdieping van kernpunten en inzichten omtrent belangrijke bijbels onderwerpen.

Geschriften
Geschriften zonder hoofdstuk- en versaanduiding.

Profetieën
Dit overzicht omvat in de delen 1 t/m 8 alle profetieën die de opkomst en val van de wereldmachten beschrijven die van invloed zijn op Gods volk, zowel in het verleden, de huidige tijd als in de toekomst. Aanvullend omvat het overzicht onderwerpen die hiermee onlosmakelijk zijn verbonden.

Contact
Bevat ons emailadres en een overzicht van geloofsgemeenschappen die de elementaire bijbels zienswijzen delen.

Elementaire bijbelse zienswijzen

1. God is één unieke “persoon”, geen drie-eenheid van personen. Hij is de Vader, de Schepper, en heeft Zijn eigen persoonlijke naam, Jahweh of Jehovah. Hij wordt herhaaldelijk de Vader en God van de Heer Jezus Christus genoemd.

2. Jezus de Christus (Messias, of Gezalfde) is de Zoon van God, niet God de Zoon. Jezus heeft een God, net als wij. Jezus is onze Verlosser, spoedig komende Koning, Hogepriester en unieke menselijke vertegenwoordiger van de Ene God. Volgens de Bijbel werd hij op wonderbaarlijke wijze verwekt en is hij uit de dood opgewekt tot een positie aan de rechterhand van God. Hij 'bestond niet', maar ontstond voor het eerst in de baarmoeder van zijn menselijke moeder door een wonder van heilige geest.

3. De heilige geest is geen persoon. Het is de operationele kracht en aanwezigheid van God op aarde en in de gelovige van de bijbelse Jezus, zijn Vader, en het evangelie van het komende Koninkrijk.

4. Het evangelie gaat over het komende Koninkrijk van God op deze aarde door toedoen van de Messias Jezus, door wie wij vergeving van zonden hebben en de vestiging van het Nieuwe Verbond door zijn bloed. We moeten het goede nieuws geloven, ons bekeren van het leiden van een leven dat gebaseerd is op ongeloof, en vruchten laten zien die wijzen op dat berouw. Wanneer Jezus terugkeert, zal hij de getrouwe heiligen doen herrijzen tot onsterfelijkheid in het Koninkrijk van God. De nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die aan het einde van het huidige tijdperk zullen worden opgericht zullen dan zijn gerealiseerd. Tijdens de eerste 1000 jaar zullen alle overige mensen die zich in het graf bevinden door opstanding tot leven komen.

5. Volgens de Bijbel gaan mensen, wanneer ze sterven, niet naar de hemel, noch naar een plaats van eeuwige bestraffing die de "hel" wordt genoemd. In plaats daarvan liggen allen, behalve Jezus, momenteel diep in slaap in hun graven. Wanneer Jezus terugkeert, zal hij de gelovige doden uit hun slaap opwekken, waarna ze zullen worden veranderd in menselijke wezens met "verheerlijkte" lichamen.

6. Doop in water voor volwassenen gelovigen is een essentieel onderdeel van het proces van christelijke verlossing. Het is het voorbeeld van Jezus en de nieuwtestamentische kerk, en wordt door hen bevolen. Wanneer een persoon het Evangelie van het komende Koninkrijk van God gaat geloven en zich van zonde bekeert, moet de waterdoop zo snel mogelijk worden nagestreefd.

7. Oude verbondswetten, met inbegrip van wetten met betrekking tot rein en onrein voedsel en bepaalde "heilige dagen", zijn geen voorwaarden voor gemeenschap met God in de Nieuwe Verbondskerk van God.