Home

Als gelovigen en volgelingen van het Lam moeten wij elkaar helpen "…om het lichaam van de Gezalfde op te bouwen, totdat we allemaal de eenheid van geloof en van nauwkeurige kennis van de zoon van God bereiken, en we als een volwassene worden en de mate van rijpheid bereiken die bij de volheid van de Gezalfde hoort." (Efeziërs 4:13).

Waar wij ons ook bevinden, wij maken allen deel uit van de gemeente van de Gezalfde en wij zijn "levende stenen in de tempel van zijn lichaam". (1 Petrus 2:5; Efeziërs 2:21, 22).

Laten wij ons elke dag meer verheugen op de komst van een nieuwe en volmaakte regering waarin wij als koningen en priesters - onder de leiding van onze Heer Jezus de gezalfde - van onze Almachtige God Jhvh de centrale rol toebedeeld zullen krijgen bij het tot volmaaktheid brengen van de mensheid en om als Gods slaven diens uitnemende positie als universele soeverein te blijven verhogen!

Wij zijn als christenen (= gezalfden) tot vrijheid geroepen. Wij zijn neutraal en vrij van politieke invloed, van menselijke en onbijbelse religieuze overleveringen en van kerkelijke dogma’s en denominaties. Wij zoeken de belangen van Gods koninkrijk en wij behoren toe aan de Gezalfde terwijl wij onderling verbonden zijn door de kracht en werking van de heilige geest. (Galaten 5:1).

Wij weten dat het politieke systeem in handen ligt van de Tegenstrever en zijn "vorsten" (Daniel 10:13) die dit systeem domineren en geheel onder controle hebben. De Tegenstrever of Lasteraar, zijn demonen en hun menselijke lakeien die zich wereldwijd in de top van elke regering bevinden, leven in geleende tijd; zij hebben geen recht op de aarde en alles wat zich daarop bevindt. Dat recht heeft de Vader alleen. De uitvoering van zijn heerschappij heeft hij gedelegeerd aan zijn zoon en samen met hem hebben wij een koninklijke priesterschap waarbij alle regeringen en alle volken ons zullen gehoorzamen. (Exodus 19:5, 6). Wij hebben geen deel aan het wereldse systeem en wij zoeken alleen onze Heer en zijn God en bidden dat zij ons mogen leiden naar "bronnen van wateren des levens" die zij "om niet" aan ieder mens vrijelijk beschikbaar stellen. (Openbaring 22:1, 2).

Wij nemen stelling tegen de zogenaamde ‘Synagoge van Satan’ die een slangengebroed heeft voortgebracht in de vorm van ‘hen die zeggen dat ze Joden zijn en het eigenlijk niet zijn, maar ze zijn een synagoge van Satan.’ (Openbaring 2:9b), omdat zij de verdorven en genocidale talmudische leer aanhangen en zeggen verlicht te zijn maar volledig aan de duisternis zijn overgegeven. Hun einde is de tweede dood of Gehenna en hun teken is het met bloed besmeurde, demonische teken van de ster van Remphan of Saturnus, het teken van de Tegenstrever en Lasteraar, de oorspronkelijke slang (Openbaring 12:9), zoals hiernaast is afgebeeld.De gezalfde van Jhvh, onze eeuwige Hogepriester, Koning der koningen en het Woord van God, Jezus, zal de werken van de Lasteraar voorgoed verbreken door de installatie van het Koninkrijk der hemelen. De gegeven tijd van de Tegenstrever en zijn wereld is kort geworden en nadert haar einde. Laten we hier naar uitkijken en met geloof en volharding deze wereld overwinnen!

Mogen wij voortdurend doordrongen zijn van het besef dat wij inwonende vreemdelingen zijn in een goddeloze wereld en mogen wij voor U, Jhvh God de Almachtige, aanvaardbaar zijn op de dag dat U en Uw zoon, Jezus de gezalfde, ons zullen oordelen en waardig zullen bevinden om het koninkrijk te beërven.

Laten deze woorden van onze broeder Paulus ons beveiligen tot de komst van de Gezalfde:

“Houd dus stand, met de waarheid als gordel om je middel, met rechtvaardigheid als borstharnas en met de bereidheid om het goede nieuws van vrede bekend te maken als sandalen aan je voeten. Draag daarnaast het grote schild van het geloof, waarmee je alle brandende pijlen van de goddeloze zult kunnen uitdoven. Draag ook de helm van redding en het zwaard van de geest, Gods woord. Bid steeds bij elke gelegenheid door geest, met gebeden en smeekbeden in elke vorm. Blijf daarom wakker en smeek voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij: dat als ik mijn mond opendoe, ik de woorden vind om vrijmoedig het heilige geheim van het goede nieuws bekend te kunnen maken, waarvoor ik een gezant in boeien ben, en dat ik er zo vrijmoedig over mag spreken als ik zou moeten." (Efeziërs 6:14-20).Afbeelding.
(1). De helm der redding,
(2). de waarheid als gordel om je midden,
(3). de bereidheid om het goede nieuws van vrede
bekend te maken als sandalen aan je voeten,
(4). met rechtvaardigheid als borstharnas,
(5). het zwaard van de geest, Gods woord,
(6). het grote schild van het geloof, waarmee je alle
brandende pijlen van de goddeloze zult kunnen uitdoven.