Home

Over deze website

Deze website is bewust erg eenvoudig van opzet gehouden en de presentatie is zonder opsmuk. Dit heeft tot doel om de aandacht te vestigen op de inhoud en niet op de vorm die veelal afleidend is.

De website is in principe bedoeld als medium voor onze kleine gemeenschap om kennis en inzichten m.b.t. het heilige geheim te delen en gemakkelijk toegankelijk te maken en te houden, en om elkaar tot liefde aan te sporen en "om het lichaam van de Gezalfde op te bouwen, totdat we allemaal de eenheid van geloof en van nauwkeurige kennis van de Zoon van God bereiken". (Efeziërs 4:12, 13). De bezoeker die zich tot de Vader en zijn Zoon wil wenden, vindt hier een juiste ingang.

In de eerste eeuwen waren de huidige digitale voorzieningen niet voorhanden en moest men zich verlaten op perkamenten brieven die circuleerden in de gemeenten van God die zich o.a. bevonden in streken zoals Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië (1 Petrus 1:1). De distributie van brieven en richtlijnen nam soms maanden in beslag en toch werden "de gemeenten steeds sterker in het geloof en hun aantal nam van dag tot dag toe." (Handelingen 16:4, 5).

Uiteindelijk is het Gods geest die d.m.v. Jezus de gezalfde de uitverkorenen uit alle natiën bijeenbrengt gedurende de grote verdrukking. (Openbaring 7:14). Geen enkel middel van menselijke makelij kan dit bewerkstelligen. Let op deze waarschuwing:

"Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen me zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Op die dag zullen veel mensen tegen me zeggen: “Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam allerlei wonderen gedaan?” Dan zal ik openlijk tegen ze zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend! Ga weg, wetteloze mensen!”" (Mattheüs 7:21-23).

Want:

"Iedereen die deze woorden van mij hoort en ze toepast, is te vergelijken met een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Het begon te stortregenen, alles overstroomde en de wind waaide en beukte tegen het huis. Toch stortte het niet in, want het was op een rots gefundeerd. Maar iedereen die deze woorden van mij hoort en er niets mee doet, is te vergelijken met een domme man die zijn huis bouwde op het zand. Het begon te stortregenen, alles overstroomde en de wind waaide en beukte tegen het huis. Toen stortte het in en het werd volledig verwoest.’" (Mattheüs 7:24-27).