Gemeenschap van gezalfden

"Geheiligd en in eendracht met Jezus de Gezalfde en geroepen om heiligen te zijn, samen met allen die waar dan ook de naam aanroepen van onze Heer Jezus de Gezalfde', 'volkomen verenigd in dezelfde manier van denken en in dezelfde overtuiging' en 'die zich houden aan de geboden van God en vasthouden aan het geloof van Jezus.'"

Paulus' eerste brief aan de gemeente in Korinthe en de Openbaring aan Johannes.


Deze website is primair bedoeld voor interne kennisuitwisseling en ze is het resultaat van dieper onderzoek van de eenvoudige waarheid zoals die via de profeten en apostelen tot ons is gekomen. Vanzelfsprekend kan eenieder die God serieus zoekt, delen in die kennis zodat hij of zij liefde voor God, zijn Zoon en de broederlijke gemeenschap kan versterken en gered kan worden.

De benaming 'gezalfden' is ontstaan in Antiochië waar de volgelingen van Jezus door Gods voorzienigheid voor het eerst 'christenen' (Grieks: χρῑστῐᾱνοί - christianoi) of (vertaald) 'gezalfden' (Hebreeuws: מְשִׁיחִיִּים - meshiechie'iem) werden genoemd. (Handelingen 11:26).

Gezalfden bevinden zich in vrijwel alle uithoeken van de aarde. Waar relatieve vrijheid van aanbidding is en waar zich betrekkelijk veel gezalfden bevinden, komen zij bijeen in (huis)gemeenten. Waar die vrijheid niet bestaat omdat hun aanbidding ernstig wordt bemoeilijkt of waar het aantal gezalfden zo zeer beperkt is, moeten zij het geloof individueel of op zeer beperkte schaal belijden.

Zij zijn niet verstoken van hulp omdat de heilige geest, de trooster, met hen is, hen leidt in alle aspecten van hun leven en hen voorbereid op het priesterschap en het koningschap gedurende de periode dat zij tijdelijke inwoners zijn. In alle gevallen proberen zij de geboden zoals die door Jezus zijn opgedragen te onderhouden. Die geboden vormen de uitgangspunten van hun geloof en hun volharding.

Zij hebben oprechte, zelfopofferende liefde (agape) voor elkaar en volgen daarin het voorbeeld van Jezus de Gezalfde die zijn leven gaf als zoenoffer voor onze zonden. Deze liefde is het markantste kenmerk van gezalfden en het in praktijk brengen ervan is een gebod van de Vader.

Zij hebben een juist begrip omtrent de persoon van de enige God en Vader en de persoon van zijn eniggeboren menselijke Zoon en Verlosser Jezus de Gezalfde, die is gekomen om hen die geloof oefenen in diens offerandelijke dood en opstanding, te verzoenen met de Vader.

Zij behoren niet tot een (officiële) religie of religieuze organisatie, denominatie of nationaal-orthodoxe stroming en zij zijn vrij van religieuze druk die zich doorgaans uit in persoonscultussen, nutteloze rituelen en onbijbelse leerstellingen die dikwijls kenmerkend zijn voor zulke instituties.

Zij zijn geen meesters over elkaars geloof, maar zij zijn allen broeders van elkaar en zij zijn medewerkers voor elkaars vreugde, want een ieder staat vast door zijn of haar geloof. Zij hebben slechts één meester die uit liefde voor hen is gestorven, de Gezalfde, en zij volgen alléén hem.

Zij zijn als levende stenen opgebouwd tot een tempel waarin God door geest woont teneinde een heilige koninklijke priesterschap te vormen als erfgenamen van God en mede-erfgenamen van de Gezalfde om de toekomstig bewoonde aarde in liefde en rechtvaardigheid te regeren. Zij worden symbolisch aangeduid als 'de bruid', 'het nieuwe Jeruzalem', 'de 144.000 verzegelden', 'de slaven van God' of 'het Israël Gods'.

Zij stellen zich afwijzend op ten aanzien van de heersers van deze wereld die zullen verdwijnen, maar zij volgen in alles de leiding van Jezus de Gezalfde, het hoofd van de gemeente en onderhouden wat hij hen geboden heeft. Het huidige systeem is een smet op Gods schepping.

Zij onderzoeken de heilige geschriften en alle profetieën daarin grondig, zodat zij die kunnen begrijpen en zodat zij weten in welke tijdperiode zij zich bevinden. Door naar de waarheid te zoeken als naar een verborgen schat, wordt nauwkeurige kennis opgedaan, wordt de liefde voor de Vader, zijn Zoon en voor elkaar vergroot en wordt de beloning van eeuwig leven als deel van de koninklijke priesterschap, die bestaat uit mensen van alle rassen, talen en volken, realiteit.

 Contactgegevens

Men kan contact met ons opnemen via dit emailadres: info@vrije-christenen.nl. Wij zullen snel reageren op ontvangen berichten.