Home

Gemeente van gezalfden

Deze website is bestemd voor onze kleine gemeente van gezalfden om alle kennis en inzichten m.b.t. het 'heilige geheim' te delen en gemakkelijk toegankelijk te maken en te houden, en om elkaar tot liefde aan te sporen en "om het lichaam van de Gezalfde op te bouwen, totdat we allemaal de eenheid van geloof en van nauwkeurige kennis van de zoon van God bereiken". (Efeziërs 4:12, 13).
Ze is bewust erg eenvoudig van opzet gehouden en de presentatie is zonder opsmuk. Dit heeft tot doel om de aandacht te vestigen op de inhoud en niet op de vorm die veelal afleidend is.

De benaming 'gezalfden' is ontstaan in Antiochië waar de discipelen van Jezus door Gods voorzienigheid voor het eerst christenen (Grieks: Χρῑστῐᾱνοί - christianoi) of (vertaald) gezalfden (Hebreeuws: מְשִׁיחִיִּים - meshiechie'iem) werden genoemd. (Handelingen 11:26). Een en ander wordt hier, hier en hier duidelijk uitgelegd.

In de eerste eeuwen waren de huidige digitale voorzieningen niet voorhanden en moest men zich verlaten op perkamenten brieven die circuleerden in de gemeenten van God die zich o.a. bevonden in historische streken zoals Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië tot in het gehele Romeinse rijk en daarbuiten. (1 Petrus 1:1). De distributie van brieven en richtlijnen nam soms maanden in beslag en toch werden "de gemeenten steeds sterker in het geloof en hun aantal nam van dag tot dag toe." (Handelingen 16:4, 5). Tegenwoordig echter is het aantal mensen dat zich aan de oorspronkelijke overtuigingen van de waarheid houdt weliswaar nog klein, maar groeit.

Wij adresseren de inhoud ook aan de gelovige die zijn of haar begrip van de waarheid en het vertrouwen in de Vader en zijn zoon verder wil versterken.

De tijd nadert waarop onze Soeverein het huidige menselijke systeem van de Tegenstrever zal oordelen en zal wegvagen. Dit zal plaatsvinden wanneer allen die voor redding opzien naar God en naar diens zoon, verzameld en verzegeld zijn (Openbaring 7:3).
Wij hopen dat zo velen - ook al bevinden zij zich nu niet in een innige verhouding met de Vader en zijn zoon - tot het besef komen dat er slechts één weg is die naar redding leidt ook al grijpen zij die redding beet op het allerlaatste moment. God's zoon is een liefdevolle persoon, hij is vol van heilige geest en hij weet daardoor wat er in elk mens leeft. Zijn oordeel is een rechtvaardig oordeel.

Het oordeel begint echter eerst bij ons, het 'huis van God' (1 Petrus 4:17). Het is dus zaak om standvastig te volharden in ons geloof en onze trouw aan de Vader en aan zijn gezalfde Koning, Hogepriester en Heer Jezus de gezalfde en hem te blijven volgen waarheen hij ook gaat (Openbaring 14:4).

Disclaimer

Wij zijn geen onderdeel van enige officiële religieuze organisatie, denominatie of nationaal-orthodoxe stroming en wij zijn daarom 'vrij' van religieuze druk die zich doorgaans uit in persoonscultussen, rituelen en onbijbelse leerstellingen die dikwijls kenmerkend zijn voor zulke organisaties. Wij vormen een huisgemeente onder de leiding van Jezus de gezalfde, het hoofd van de gemeente en onderhouden wat hij ons heeft geleerd te doen.

Het goede nieuws van redding

Elk mens met een normaal verstand en met de juiste instelling moet de betekenis van het goede nieuws van redding kunnen begrijpen. Het goede nieuws van redding valt uiteen in twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:
 1) de rol van Jezus de gezalfde als middel tot verzoening met God en
 2) de komst van Gods koninkrijk of regering van vrede.

Deze redding kan iedereen ten deel vallen (Johannes 3:16, 17), zowel mannen als vrouwen (Handelingen 5:14) behorend tot de nakomelingen van Jakob (Israël), als tot mensen uit alle volken, natiën, rassen en talen (Romeinen 1:5-7), want er is bij God géén partijdigheid (Romeinen 2:11).

Geloof in, kennis van, en liefde voor de Almachtige God en zijn zoon betekent de definitieve bevrijding van kwaadaardige geestelijke onderdrukking, slavernij en de dood. Jezus zei bij een bepaalde gelegenheid: ‘Als je vasthoudt aan mijn woorden, dan ben je echt mijn discipel. Dan zul je de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken.’ (Johannes 8:32).
 • Jezus de gezalfde, het middel tot verzoening met God

  Het goede nieuws van redding gaat over Jezus de gezalfde. Hij is de eniggeboren menselijke zoon van God en volgens de heilige geschriften is hij door God verwekt. Na zijn terechtstelling is hij door God uit de dood opgewekt. Hij heeft nu een koninklijke positie verkregen en 'zit aan Gods rechterhand'. Zijn rol en positie waren - vóórdat de eerste twee mensen nakomelingen kregen - door God voorbestemd. God heeft het algehele oordeel over de aarde en haar bewoners in zijn handen gelegd.

  De dood die alle mensen ondergaan is Gods straf ten gevolge van de zonde van de eerste mens. Die zonde komt erop neer dat iemand door zijn eigen verlangen meegetrokken en verleid wordt en Gods beschermende en liefdevolle geboden vervolgens naast zich neerlegt. God is heilig en schippert niet met zijn verheven maatstaven. De dood heeft zich daarom automatisch tot het gehele mensengeslacht uitgebreid (erfzonde).

  Uit redelijkheid en liefde voor de mensheid die als geheel niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de zonde van de eerste mens, bedacht God een oplossing in de vorm van een losprijs die tot verzoening met hem moest leiden. Gods zoon is in deze oplossing het middelpunt. Hij heeft geen zonde begaan en was in alle opzichten gelijk aan de eerste mens voordat deze zondigde. Daarom kon hij met zijn leven aan God een gelijkwaardige losprijs betalen op basis van het beginsel van 'ziel voor ziel' of ‘leven voor leven’. De zonde van de gehele mensheid kwam daarbij op zijn schouders. Geen enkel mens kan een ander mens loskopen en verzoening met God bewerkstelligen, dat kan alleen Jezus.

  Volgens de heilige geschriften gaan mensen die sterven niet naar de hemel, noch naar een plaats van eeuwige straf en kwelling. De doden zijn zich van helemaal niets bewust en zij zullen moeten wachten op de opstanding. Gods zoon zorgt ervoor dat alle mensen die zijn gestorven een opstanding op aarde zullen krijgen en eeuwig kunnen leven.

  Lukas 1:31-33; Romeinen 8:34; Openbaring 3:21; Romeinen 3:21-26; Johannes 3:16, 17; Prediker 9:5; Psalm 146:4; Jesaja 53; Psalm 49:7-9; Johannes 5:22, 23.

 • Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, Gods regering van vrede

  Het goede nieuws van redding gaat ook over het komende koninkrijk van God op aarde met Jezus als Koning en Hogepriester. Door geloof te oefenen in de waarde van Jezus’ offer wordt de weg geopend om vergeving van zonden te verkrijgen zodat verzoening met God gerealiseerd wordt. Hierdoor kan men erfgenaam worden van het koninkrijk. De doop door onderdompeling symboliseert dan de belofte van een zuiver geweten jegens God dankzij de opstanding van Jezus de gezalfde.

  Wanneer iemand God oprecht zoekt, berouw heeft van zijn vroegere levenswijze en als hij vervolgens Gods zoon accepteert als verlosser en redder, dan zal God tot hèm naderen en zal hij Gods geest ontvangen. Die geest zal hem helpen om nauwkeurige kennis van de waarheid te verkrijgen en ze vormt een verzegeling aan de hand waarvan kenbaar is dat God hem rechtvaardig heeft verklaard.

  Wanneer hij God als Vader liefheeft en diens geboden - die geen zware last vormen - blijft onderhouden en innig met Gods Gezalfde verbonden blijft, dan zal hij deel gaan uitmaken van een koninklijke priesterschap die bóven alles op onderlinge liefde en begrip gebaseerd is, en zal hij onsterfelijk leven mogen ontvangen.

  Het koninkrijk zal het huidige staatkundige systeem - en alles wat daarmee samenhangt - voor altijd teniet doen. Dan zal God de juiste omstandigheden creëren en zal hij elk verdriet doen ophouden en dood, rouw, pijn, kwaaddoen, honger en ziekten zullen voorgoed zijn verdwenen. Gods enorme kracht en liefde zullen dit tot stand brengen. Voor hem is niets onmogelijk.

  Hebreeën 5:1-10; Handelingen 2:37-41; Efeziërs 1:13, 14; 1 Johannes 2:20; 1 Johannes 5:3; 1 Petrus 2:9; 1 Korinthiërs 15:50-57; Kolossenzen 3:14; Openbaring 11:18; Openbaring 19:16-21; Openbaring 21:1, 2; Lukas 1:37.

Contactgegevens

Om met ons in contact te komen kan dit emailadres worden gebruikt: info@vrije-christenen.nl. Wij kunnen hierbij verwijzen naar andere geloofsgemeenschappen wereldwijd die overwegend dezelfde juiste bijbelse zienswijzen hanteren zoals de Unitarian Christian Alliance en The Worldwide Scattered Brethren Network.