Home

Deze website is primair bedoeld voor interne kennisuitwisseling en ze is het resultaat van grondig en doelgericht bijbelonderzoek die wij verrichten. Onderwerpen die voor de gemiddelde gelovige als vanzefsprekend mogen worden beschouwd, zijn hierin niet of ten dele meegenomen. Eenieder echter die God serieus zoekt, kan delen in onze verkregen inzichten zodat hij of zij liefde voor God, zijn Zoon en de broederlijke gemeenschap van gezalfden, of volgelingen van de Gezalfde, verder kan vergroten en verdiepen. 'Want velen zijn uitgenodigd, maar weinigen zijn uitverkoren.' (Mattheüs 22:14).

De benaming 'gezalfden, of volgelingen van- of behorend tot de Gezalfde' is ontstaan in Syrisch Antiochië waar de volgelingen van Jezus door Gods voorzienigheid voor het eerst 'christenen' werden genoemd. Het woord ‘christenen’ is de Nederlandse vertaling van het Griekse woord χρῑστῐᾱνοί (christianoi) en het Hebreeuwse equivalent daarvan is מְשִׁיחִיִּים (meshiechie'iem). In beide gevallen betekenen deze woorden in het Nederlands feitelijk 'gezalfden' (Handelingen 11:26), maar ook 'volgelingen behorend tot de Gezalfde' (zie de uitleg bij 'Wedergeboorte en zalving met heilige geest').

Volgelingen van de Gezalfde bevinden zich in alle delen van de wereld. Waar relatieve vrijheid van aanbidding is en waar zich betrekkelijk veel volgelingen bevinden, komen zij bijeen in (huis)gemeenten. Waar die vrijheid niet bestaat omdat hun aanbidding ernstig wordt bemoeilijkt of waar hun aantal zo zeer beperkt is zoals in ons geval, moeten zij het geloof individueel of op zeer beperkte schaal belijden.

Zij zijn niet verstoken van hulp omdat de heilige geest, Gods werkzame kracht, helper en trooster, met hen is, hen leidt in alle aspecten van hun leven en hen voorbereid op het priesterschap en het koningschap gedurende de periode dat zij tijdelijke inwoners zijn. In alle gevallen proberen zij de geboden zoals die door Jezus zijn opgedragen te onderhouden. Die geboden vormen de uitgangspunten van hun geloof en hun volharding. Hieronder volgen kenmerken die op hen - en dus ook op ons - van toepassing zouden moeten zijn.

Zij hebben oprechte, zelfopofferende liefde (agape) voor elkaar en volgen daarin het voorbeeld van Jezus de Gezalfde die zijn leven gaf als zoenoffer voor onze zonden. Deze liefde is een opvallend kenmerk van gezalfden en het in praktijk brengen ervan is een gebod van de Vader.

Zij hebben een juist begrip omtrent de unieke persoon van de enige ware God en Vader en zijn eniggeboren menselijke Zoon en Verlosser Jezus de Gezalfde, die na zijn opstanding uit de dood is verheven tot de uitnemende hemelse positie van Koning en Hogepriester en die kwam om hen die geloof oefenen in zijn offerandelijke dood en opstanding, te verzoenen met de Vader.

Zij behoren niet tot een (officiële) religie of religieuze organisatie, denominatie of nationaal-orthodoxe stroming en zij zijn vrij van religieuze druk die zich doorgaans uit in persoonscultussen, nutteloze rituelen en onbijbelse leerstellingen die dikwijls kenmerkend zijn voor zulke instituties.

Zij zijn geen meesters over elkaars geloof, maar zij zijn allen broeders van elkaar en zij zijn medewerkers voor elkaars vreugde, want een ieder staat vast door zijn geloof. Zij hebben slechts één meester die uit liefde voor hen is gestorven, de Gezalfde, en zij volgen alléén hem.

Zij zijn als levende stenen opgebouwd tot een tempel waarin God door geest woont teneinde een heilige koninklijke priesterschap te vormen als erfgenamen van God en mede-erfgenamen van de Gezalfde om de toekomstig bewoonde aarde in liefde en rechtvaardigheid te regeren. Zij worden symbolisch aangeduid als 'de bruid', 'het nieuwe Jeruzalem', 'de 144.000 verzegelden', 'de slaven van God' of 'het Israël Gods'.

Zij stellen zich afwijzend op ten aanzien van de heersers van deze wereld die zullen worden verwijderd, maar zij volgen in alles de leiding van Jezus de Gezalfde, het hoofd van de gemeente en onderhouden wat hij hen geboden heeft. Het huidige systeem is een smet op Gods schepping.

Zij onderzoeken de heilige geschriften en alle profetieën daarin grondig, zodat zij die kunnen begrijpen en zodat zij weten in welke tijdperiode zij zich bevinden. Door naar de waarheid te zoeken als naar een verborgen schat, wordt nauwkeurige kennis opgedaan, wordt de liefde voor de Vader, zijn Zoon en voor elkaar vergroot en wordt de beloning van onsterfelijk leven als deel van de koninklijke priesterschap, die bestaat uit mensen van alle rassen, talen en volken, realiteit.

Contactgegevens

Men kan contact met ons opnemen via dit emailadres: info@vrije-christenen.nl. Wij zullen snel reageren op ontvangen berichten.