| De opmars van wereldmachten - deel 7

De achtste koning, de valse profeet en het beeld van het wilde beest

Disclaimer

Dit studieartikel over de profetieën van de Openbaring en de studieartikelen die zullen volgen, bevatten – net als de studieartikelen over de profetieën van de profeet Daniël - verifieerbare geschiedenis. Maar een waarschuwing vooraf is op zijn plaats. Een aantal van de door de bijbel voorspelde gebeurtenissen zijn namelijk nog niet - of gedeeltelijk - in vervulling gegaan. Dit dwingt ons tot voorzichtigheid.
De scenario’s die door ons worden geschetst en de spelers die we daarin een plaats toekennen, pogen wij te verklaren op basis van gezond verstand, historische kennis, begrip van de geopolitieke verhoudingen in de wereld en het beschouwen van de bijbelse context. Bij dit alles roepen wij de hulp van Gods heilige geest in. In dit licht kunnen onze conclusies dus nog niet als definitief worden beschouwd want het is Gods geest die de dingen zal openbaren op de juiste tijd. Wij kunnen daarin niet vooruitdringen. Wel zijn de scenario’s die we schetsen in onze ogen realistisch. En ze zijn explosief.

De volgende tekst uit de Openbaring is veelzeggend en beschouwen wij als de centrale leidraad voor al onze studieartikelen waar het gaat om het verklaren van de profetieën van de bijbel: "Hier komt het aan op de intelligentie die wijsheid heeft”. (Openbaring 17:9a).

Ook de profeten uit de oudheid gebruikten hun waarnemingsvermogen en kennis van de profetieën om de juiste conclusies te kunnen trekken. Zo kon Daniël op grond van zijn kennis van de geschriften van de profeet Jeremia, begrijpen dat de Israëlieten die gevangen zaten in het Babylonische rijk, zouden terugkeren na een periode van zeventig jaar: "In het eerste jaar van Dari̱us, de zoon van Ahasve̱ros — een afstammeling van de Meden die koning was gemaakt over het koninkrijk van de Chaldeeën — in zijn eerste regeringsjaar, onderscheidde ik, Daniël, aan de hand van de boeken hoeveel jaar Jeruzalem in puin zou liggen volgens het woord van יהוה tot de profeet Jeremia, namelijk 70 jaar." (Daniel 9:1-3).

Kort resumé

In het deel 'De zeven koppen van het wilde beest - Deel 2' vinden we een gedetailleerde beschrijving van de Anglo-Amerikaanse wereldmacht.
In dit deel zullen we de apotheose bespreken van menselijke heerschappij en hun definitieve verwijdering uit de geschiedenis zodat de weg gebaand kan worden voor Gods Koninkrijk, een Koninkrijk dat nooit te gronde kan worden gericht en aan elk mens vrede en voorspoed zal brengen.

Vervolging van de heiligen

Er zijn veel profetieën die gaan over de ‘eindtijd’ en die we vinden bij gerenommeerde bijbelse profeten uit de oudheid maar natuurlijk ook bij Jezus Christus en diens apostelen zoals opgetekend staat in hun brieven aan de christelijke gemeenten in die tijd.

In dit studieartikel hebben we de mogendheid geïdentificeerd die zich diametraal zal opstellen tegen het Lam en tegen de heiligen. Het is een ‘Westerse’ mogendheid omdat zij voortkomt uit de 'tien hoorns of koningen' van het Romeinse rijk.

In Daniel hoofdstuk 7 en in Openbaring 11 wordt de duur van de toekomstige vervolging van de heiligen vastgesteld: een tijd, tijden en een halve tijd.

Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en hij zal de heiligen van het Opperwezen voortdurend bestoken (lett.: uitputten). Hij zal eropuit zijn tijden en wet te veranderen, en ze zullen in zijn handen worden gegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.” (Daniel 7:25)

De periode ‘tijd, tijden en een halve tijd’ ofwel ‘drieënhalve tijd’ - Hebreeuws: (tijd (עד־עדן), tijden (ועדנין) en een halve tijd (ופלג עדן)) correspondeert met Openbaring 11:3, 4.

Hier staat: "…’en ze zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen. Ik zal mijn twee getuigen 1260 dagen in zakken gekleed laten profeteren.’ Zij worden afgebeeld door de twee olijfbomen en de twee lampenstandaarden en ze staan voor de Heer van de aarde.” (Openbaring 11:3, 4)

Zowel 42 maanden als 1260 dagen zijn 3,5 jaar gerekend naar de Hebreeuwse indeling van 360 dagen per jaar.

De vervolging die door het wilde beest (de achtste koning) over de heiligen wordt gebracht - waarbij de valse profeet een sleutelrol zal spelen omdat vanwege zijn autoriteit - bedraagt dus drieënhalf jaar. Gedurende die periode profeteren zij in zakken gehuld om wat hen als volk overkomt. Je in 'zakken hullen' is een rouwgebruik zoals dat bij oosterse volkeren voorkwam. Het is een uiting van de diepste droefheid.Afbeelding. Het wilde beest uit de zee

Afbeelding. Het wilde beest in de woestijn


In een eerder studieartikel zagen we dat dit wilde beest uit de zee dezelfde is als het wilde beest in de woestijn, zij het in een andere setting. Voordat we deze achtste koning kunnen identificeren, moeten we eerst zien welk lot hem treft. Dat is de sleutel tot de oplossing van het raadsel.

Een achtste koning, wie is het?

“En het wilde beest dat was maar niet is, is ook een achtste koning, maar het is uit de zeven en het gaat de vernietiging tegemoet.” (Openbaring 17:11).

Een existentiële bedreiging

“Ik zag dat een van zijn koppen dodelijk gewond leek te zijn geweest...” (Openbaring 13:3). Deze wereldmacht of mogendheid, wordt geconfronteerd met een existentiële bedreiging die zo groot is dat het zijn weerga niet kent. Begrijp goed dat dit een werkelijk wereldschokkende gebeurtenis zal zijn waarbij valse vlag operaties zoals ‘911’ in het niet zullen verdwijnen. Het zal lijken alsof het hele systeem ophoudt te bestaan als er niets aan wordt gedaan. Het is "...door het zwaard gewond... (Openbaring 13:14) en "...dodelijk gewond..." (Openbaring 13:3). Het bevindt zich in de "afgrond" (Openbaring 11:7), het "...was, maar is niet..." (Openbaring 17:11).

Een zwaard of zwaardslag, is een teken van oorlog of strijd. We lezen hierover: "Toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: ‘Kom!’ Er verscheen een ander paard, dat vuurrood was. Degene die erop zat, kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat ze elkaar zouden afslachten. Er werd hem een groot zwaard gegeven." (Openbaring 6:3, 4).Afbeelding. De zevende wereldmacht en de zwaardslag van oorlog.Dit lot is existentieel omdat deze koning tijdelijk in de afgrond verdwijnt en gedurende die tijd geen invloed heeft, ze ‘was, maar is niet’. Het is vrij onwaarschijnlijk dat een politieke en militaire macht van formaat zomaar in de afgrond kan verdwijnen om er later weer uit op te komen met meer macht en invloed dan ooit. Zijn autoriteit is niet menselijk maar demonisch, want "de draak gaf aan het beest kracht, een troon en grote autoriteit.” (Openbaring 13:2b).

Een vijand van God en de heiligen

Die autoriteit is niet voor niets want "Hij kreeg een mond die grote dingen en godslasteringen sprak en hij kreeg autoriteit om 42 maanden lang te handelen. Hij opende zijn mond met lasteringeng tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn woonplaats, degenen die in de hemel wonen. Het werd hem toegestaan om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hij kreeg autoriteit over alle stammen en volken en talen en landen. En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden.” (Openbaring 13:5-8).

Een wonderlijke 'genezing'

“Ik zag dat een van zijn koppen dodelijk gewond leek te zijn geweest, maar zijn dodelijke wond was genezen.” (Openbaring 13:3).
En...“...het wilde beest dat door het zwaard gewond was maar weer was opgeleefd.” (Openbaring 13:14).
Er gebeurt iets wonderlijks met dit wilde beest.

Van welke mogendheid zou men – wanneer haar belangrijkste en sterkste partner getroffen wordt door het zwaard waardoor het hele systeem in de afgrond belandt, ophoudt te functioneren en er daarna als genezen weer uit opkomt – het volgende kunnen zeggen: “Wie is als het wilde beest? Wie kan het tegen hem opnemen?" (letterlijk: "wie kan oorlog met hem voeren", Grieks: Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ, καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ’ αὐτοῦ;). (Openbaring 13:4).

Is dat de Organisatie der Verenigde Naties zoals velen denken dat net als zijn voorganger, de Volkenbond, ten onder ging door gebrek aan daadkracht? Dergelijke organisaties zijn feitelijk een afspiegeling van een verwarde wereld. Hoewel de invloed van de Verenigde Naties zich nu lijkt uit te breiden kan nog altijd niet worden gezegd dat zij ooit in politiek en militair opzicht beslissend heeft opgetreden. De meeste naties trekken zich weinig tot niets van de resoluties van de Verenigde Naties aan.

Welke politieke en militaire entiteit of mogendheid verdwijnt in een afgrond (of was) wanneer een onderdeel (de Anglo-Amerikaanse wereldmacht) daarvan dodelijk getroffen wordt?

Een achtste koning: de NATO

NATO of NAVO: Noord Atlantische Verdrags Organisatie.

"En het wilde beest dat was maar niet is, is ook een achtste koning..." (Openbaring 17:11).Afbeelding. Het bekende embleem in de vlag van de NATO.

Afbeelding. NATO embleem met daarin de swastika.

Een gemeenschappelijk kenmerk: het totalitarisme

De connecties tussen NATO en het occulte nationaal socialisme zijn onmiskenbaar. We zien ook dat het embleem van de Verenigde Naties - eveneens occult - sterke gelijkenis vertoont met het embleem van het Internationaal Socialisme c.q. Communisme. Het zijn dus twee zijden van dezelfde munt van het totalitarisme volgens het principe van de Hegeliaanse dialectiek waarbij twee ogenschijnlijk tegengestelde systemen leiden tot een eenduidige oplossing (these, antithese, synthese). Dit is onderwerp van een later artikel.Afbeelding. Het embleem van de Organisatie der Verenigde Naties.

Afbeelding. Het embleem van het internationaal socialisme (voormalige USSR).

Geschiedenis en eigenschappen

Na de Tweede Wereldoorlog in 1945 was West-Europa economisch uitgeput en militair zwak (de westerse geallieerden hadden hun legers aan het einde van de oorlog snel en drastisch verkleind) en waren er nieuwe machtige communistische partijen ontstaan in Frankrijk en Italië.

Daarentegen was de Sovjet-Unie uit de oorlog tevoorschijn gekomen met zijn legers die alle staten van Midden- en Oost-Europa domineerden, en tegen 1948 hadden communisten onder de steun van Moskou hun controle over de regeringen van die landen geconsolideerd en alle niet-communistische politieke activiteiten onderdrukt.

Wat bekend werd als het 'IJzeren Gordijn', een term die door Winston Churchill werd gepopulariseerd, was over Midden- en Oost-Europa afgedaald. Verder was de oorlogssamenwerking tussen de westerse geallieerden en de Sovjets volledig afgebroken. Elke partij organiseerde zijn eigen sector van bezet Duitsland, zodat er twee Duitse staten zouden ontstaan, een democratische in het westen en een communistische in het oosten.

In 1948 lanceerden de Verenigde Staten het Marshallplan, dat enorme bedragen aan economische hulp verleende aan de landen van West- en Zuid-Europa op voorwaarde dat ze met elkaar zouden samenwerken en een gezamenlijke planning zouden opzetten om hun wederzijds herstel te bespoedigen.

Wat betreft militair herstel sloten - onder het Verdrag van Brussel van 1948 het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Lage Landen - België, Nederland en Luxemburg een collectieve defensieovereenkomst genaamd de West-Europese Unie. Al snel werd echter ingezien dat een formidabeler bondgenootschap nodig zou zijn om een adequaat militair tegenwicht te bieden aan de Sovjets.

Tegen die tijd hadden Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten al geheime verkennende gesprekken gevoerd over veiligheidsregelingen die als alternatief zouden dienen voor de Verenigde Naties (VN), die verlamd raakte door de snel opkomende Koude Oorlog. Het noemen van de betrokkenheid van deze Anglo-Amerikaanse mogendheden is wezenlijk zoals we later zullen zien. Zij zijn de initiatiefnemers en bedenkers van de NATO en uit hen komt de NATO voort.

In maart 1948, na een feitelijke communistische staatsgreep in Tsjecho-Slowakije een maand eerder, begonnen de drie regeringen besprekingen over een multilateraal collectief verdedigingsplan dat de westerse veiligheid zou versterken en democratische waarden zou bevorderen. Deze discussies werden uiteindelijk vergezeld door Frankrijk, de Lage Landen en Noorwegen en resulteerden in april 1949 in het Noord-Atlantisch Verdrag.Afbeelding. Staatssecretaris Dean Acheson ondertekent het Noord-Atlantisch Verdrag. De Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Dean Acheson ondertekende op 4 april 1949 het Noord-Atlantische Verdrag, terwijl de Amerikaanse president Harry S. Truman (tweede van links) en vicepresident Alben W. Barkley (links daarnaast) toekijken.Alleen een supermachtige geopolitieke en militaire organisatie als NATO is in staat om als zelfstandige mogendheid de wereld in haar greep te houden en zij vormt sinds 1949 het sterkste en modernste politieke en militaire pact dat er bestaat. We moeten echter begrijpen dat NATO eerst en vooral een instrument is van de Anglo-Amerikaanse wereldmacht.

Zoals gezegd, de NATO is een politiek en militair pact dat in 1949 is ontstaan op initiatief van Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten van Amerika (https://www.britannica.com/topic/North-Atlantic-Treaty-Organization). Alle informatie over deze politiek-militaire organisatie is te vinden op deze website: https://www.nato.int/Afbeelding. De NATO (donkerblauw) en haar geaffilieerde staten (lichtblauw).Om een indruk te krijgen van de omvang van NATO en haar partners, zie: NATO en haar partners (Engels). Hieronder wordt een aantal eigenschappen en kenmerken van de NATO opgesomd.

"Deterrence and defence’: “NATO is a political and military alliance, whose principal task is to ensure the protection of its citizens and to promote security and stability in the North Atlantic area. The Alliance must be able to address the full spectrum of current and future challenges and threats from any direction, simultaneously. The Alliance has been strengthening its deterrence and defence posture in light of the changed and evolving security environment.”

Gevaarlijk en ondermijnend: Hoe gevaarlijk en ondermijnend deze politieke en militaire macht is bewijzen de geheime terroristische operaties die de NATO heeft uitgevoerd zoals bijvoorbeeld Operatie Gladio maar ook de 'Balkanisering' van voormalig Joegoslavië.

‘Containment strategy’: De enorme geopolitieke, militaire, agressieve en hegemonistische macht en strategie van de NATO streeft naar containment van haar rivalen Rusland en China en invloed op het Euraziatische vasteland. Dit is een typerende eigenschap van een ‘worldpower’ zoals NATO.

Maar laten we eerlijk zijn, de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze. Elke mogendheid is voorlopig onderworpen aan het bestuur van Satan.

Verdwijnt in de ‘afgrond’ maar stijgt er weer uit op

Zoals hier is beschreven zal de NATO worden geconfronteerd met een existentiële bedreiging en zal zo'n klap oplopen, dat het niet langer zal functioneren. Deze klap zal worden toegebracht aan "één van de koppen" van dit wilde beest die hierdoor dit hele wilde beest in de afgrond doet belanden.

N.B. Voor alle duidelijkheid - dit is essentieel - nogmaals (en gelet op de volgordelijkheid van de opmars van de zeven wereldmachten) - het visioen dat de apostel Johannes ontving, verwijst naar de situatie waarin Johannes "door inspiratie [...] in de dag van de Heer [kwam] (Openbaring 1:10). In het Koinè Grieks letterlijk: "ἐγενόμην (Ik was) ἐν (in) Πνεύματι (de geest) ἐν (op) τῇ (de) κυριακῇ (God’s) ἡμέρᾳ (dag).".

We weten dat de Openbaring in ongeveer 96 n.Chr. werd voltooid. Het visioen wijst dus - vanuit Johannes' tijdsperspectief - op een toekomstige situatie. Dit wordt bevestigd door Johannes zelf waarbij de boodschapper het volgende verklaart: "Er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er en de andere (de zevende) is nog niet gekomen.".
In eerdere hoofdstukken hebben we beschreven wie deze vijf koningen waren. Zij zijn 'gevallen' omdat ze hun status als wereldmacht hebben verloren en omdat ze als zodanig niet meer bestaan.
De achtste 'koning' zou dus logischerwijs ná de zevende op het toneel verschijnen. Beide 'koningen' delen echter in hetzelfde lot en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zoals we hiervoor zagen en zoals ook verderop zal worden besproken.

De Anglo-Amerikaanse wereldmacht en de 'zwaardslag'Afbeelding. Anglo-Amerika.De bovengenoemde 'existentiële bedreiging' en de daaruit voortvloeiende val in de 'afgrond', kan alleen maar plaatsvinden als de belangrijkste en machtigste ondersteuner van de NATO - de Anglo-Amerikaanse wereldmacht - een 'zwaardslag' (oorlog) wordt toegebracht waardoor het de NATO in zijn val meetrekt. De NATO is dan "...door het zwaard gewond... (Openbaring 13:14) en "...dodelijk gewond..." (Openbaring 13:3). Het bevindt zich dan in de 'afgrond' (Openbaring 11:7), het "...was, maar is niet..." (Openbaring 17:11).
Over de oorzaak van deze 'zwaardslag' kan alleen worden gespeculeerd. We weten dat nu nog niet met zekerheid omdat het zich nog niet heeft voorgedaan.

Een confrontatie uit menselijke bron of...

Is de oorzaak een militaire confrontatie met China (en/of Rusland)? Een dergelijke confrontatie behoort zeker tot de reële mogelijkheden en het lijkt er zelfs op alsof de Anglo-Amerikaanse wereldmacht en de NATO hierop uit zijn, gezien hun agressieve houding. Hebben zij wellicht wapens achter de hand die decennia in techniek vooruit zijn? Daar wordt veel over gespeculeerd. We weten niet wat men achterhoudt in de woestijn van Nevada (Area51 en S4).
Daarentegen is de opbouw van de Chinese oorlogsmachine - gefinancierd door de Westerse krachten achter de schermen - verontrustend en lijkt parallellen te vertonen met de gespannen situatie aan de vooravond van de aanval van het keizerrijk Japan op de Verenigde Staten en haar bondgenoten.Afbeelding. Een confrontatie uit menselijke bron tussen NATO en China (en/of Rusland)? Een explosieve situatie.Een andere reële mogelijkheid is een burgeroorlog nu de Verenigde Staten lijken te zijn gesplitst in twee delen: de rode conservatieve staten in het Zuiden en de blauwe linkse staten in het Noorden. Volgens het dialectisch proces (these, antithese, synthese) kan dit leiden tot een machtsovername hetzij door het fascisme, hetzij door het communisme. Het embleem in de vlag van NATO geeft echter wel een duidelijke vingerwijzing. Dit, gecombineerd met een militaire aanval, kan ernstige gevolgen hebben...Afbeelding. The Economist (een Rothschild media outlet) toont de scheur in vlag van de VS.

...een confrontatie uit bovennatuurlijke bron?

Openbaring 12 beschrijft het scenario waarin een oorlog in de hemel leidt tot het verlies en de val van de Draak (Satan) naar de omgeving van de aarde, een val waarin de ruimte die hij eerder had nu beperkt is. (Openbaring 12:7-12)

Deze oorlog zou heel goed directe consequenties kunnen hebben voor zijn aardse politieke systeem, het wilde beest uit de zee en in de woestijn die we elders beschreven.
Het zou dus kunnen zijn dat de ‘zwaardslag’ een bovennatuurlijke oorzaak heeft. Dat zou ook kunnen verklaren waarom Satan dit beest "kracht, een troon en grote autoriteit" geeft en het "een mond die grote dingen en godslasteringen sprak en autoriteit [geeft] om 42 maanden lang te handelen" en "zijn mond [te openen] met lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn woonplaats, degenen die in de hemel wonen." (Openbaring 13:2, 13:5, 6).

Zèlfs kan het zo zijn dat יהוה God hiermee de tijd en mogelijkheden die Satan tot zijn beschikking heeft om zijn verdorven plannen ten uitvoer te brengen, aanzienlijk reduceert omdat de mensheid en de aarde - maar bovenal de heiligen - anders verloren zouden gaan. Een vergelijkbare situatie vinden we bij de bouw van de ziggurat in Babel. "Nu is niets van wat ze verder nog van plan zijn onmogelijk voor ze." (Genesis 11:6).
Hier komt bij dat het scenario dat zich ontrolt in de Openbaring, een rechtstreeks Goddelijk oordeel is aan de wereld omdat het - zoals we verder zullen zien - liever buigt voor de politieke staat en zijn tirannie en alle voordelen die daar bij horen, dan dat het lof geeft aan de Schepper van hemel en aarde.
Het 'wee' dat over de wereld wordt uitgesproken komt niet voort uit medelijden maar uit veroordeling! (Openbaring 12:12, Mattheus 23:13-32).Afbeelding. De Draak (Satan) die naar de aarde wordt geslingerd.

Het wilde beest ontvangt Satans kracht, zijn troon en grote autoriteit

In tegenstelling tot alle voorgaande wereldmachten, waar de ‘vorsten’ of demonenvorsten die onder Satans heerschappij staan elk van deze wereldmachten aanstuurde (Daniel 10:13), zal deze achtste wereldmacht persoonlijk door Satan, de heerser der demonen, worden aangestuurd en zal het zijn kracht, een troon en grote autoriteit ontvangen. (Openbaring 13:2).

Dit is een zeer belangrijk gegeven! Het ‘Westen’, de naties die door blanken zijn gebouwd, vertonen grote zwakte. Immigratie uit Derde Wereldlanden waar de levenstandaard niet hoger kan komen dan de armoedegrens en waar criminaliteit hoogtij viert, verzwakken de samenleving. Fenomenen als ‘identity politics’, politieke ‘correctheid’, cultureel-marxisme gedreven door het Judaïsme, ‘wokeness’, ‘cancel culture’, ‘gender politics, climate change en wat nog meer geven de laatste zet tot verval.

Dit alles verlaagt het Westen tot een niveau waarop het niet meer in staat is zichzelf te handhaven en waarbij de Westerse, blanke bevolkingen via decennialange hersenspoeling is aangeleerd zichzelf en hun cultuur te haten. Een directe oorlog tegen het Westen kan door geen enkele natie worden gewonnen, daarom gebeurt dit op een subversieve manier zoals houtworm een houten huis verwoest.

Wanneer de achtste wereldmacht (tijdelijk) ten onder gaat zal dat een schok veroorzaken die zijn weerga niet kent. De gevolgen laten zich raden. Alleen al hierom is de hulp van Satan noodzakelijk en dat zal ook blijken. Hierna gaan de remmen los en begint deze wereldmacht aan haar onderdrukking en vervolging van de volgelingen van Jezus.Afbeelding. Satans macht over het 'wilde beest uit de aarde'. Het Anglo-Amerikaanse systeem.In een ander deel zullen wij dit onderwerp verder uitdiepen. In ieder geval zal deze vervolging zware tijden teweegbrengen voor ons voordat de oorlog van Harmageddon een aanvang neemt en dit systeem, dit gezwel wordt verwijderd. De profeten hebben hier meermalen naar verwezen:
“De zon zal in duisternis veranderen en de maan in bloed vóór de komst van de grote en ontzagwekkende dag van יהוה.” (Joel 2:31).
“De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed.” (Openbaring 6:12).
“Onmiddellijk na de verdrukking van die periode zal de zon worden verduisterd en zal de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse krachten zullen worden geschud.” (Mattheus 24:29).Afbeelding. "De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed."

Het wilde beest uit de aarde, de ‘kleine hoorn’ en de valse profeet

De ‘kleine hoorn’ uit Daniel, het wilde beest uit de aarde en de ‘valse profeet’ uit Openbaring zijn allen dezelfde. Hoe weten we dit? Bezie de onderstaande conclusies:

1. De ‘kleine hoorn’ "spreekt woorden tegen de Allerhoogste en hij zal de heiligen van het Opperwezen voortdurend bestoken. Hij zal eropuit zijn tijden en wet te veranderen, en ze zullen in zijn handen worden gegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd." (42 maanden, 3, 5 jaar of 1260 dagen). (Daniel 7:24, 25)

2. Het wilde beest uit de aarde uit Openbaring voert alle autoriteit uit voor de ogen van het eerste wilde beest (uit de zee). Dat beest lastert God en voert weliswaar oorlog tegen de heiligen gedurende 42 maanden, maar blijkbaar door middel van het wilde beest uit de aarde, want die heeft namelijk alle autoriteit gekregen en treedt op 'in de plaats van'. (Openbaring 13:11, 12)

3. De ‘valse profeet’ zorgt ervoor dat "de aarde en de bewoners ervan het eerste wilde beest aanbidden, dat van zijn dodelijke wond was genezen." Dit wilde beest uit de aarde treedt dus op als (valse) profeet door aanbidding af te dwingen die alleen God toekomt. (Openbaring 13:12b)

Het gaat hier om de Anglo-Amerikaanse wereldmacht. Aan Daniël was nog niet het volledige, gedetailleerde beeld gegeven. Dit wordt in de Openbaring wel gedaan. Dit is ook wat het woord 'openbaring' betekent. Het is een finale onthulling.
Afbeelding. 1. De 'kleine hoorn'.

Afbeelding. 2. Het wilde beest uit de aarde.

Afbeelding. 3. De 'valse profeet'.

Het wilde beest en de tien hoorns

"De tien hoorns die je hebt gezien, betekenen tien koningen die nog geen koninkrijk hebben gekregen. Maar ze krijgen wel voor één uur autoriteit als koning met het wilde beest. Ze hebben één gedachte, en daarom geven ze hun kracht en autoriteit aan het wilde beest. Ze zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal ze overwinnen omdat hij Heer der heren en Koning der koningen is.” (Openbaring 17:12-14).

Wie zijn deze tien hoorns? Deze politieke machten of mogendheden hadden in de tijd waarin de profetie aan Johannes werd gegeven nog geen autoriteit; ze bestonden nog niet. Dat is logisch omdat het wilde beest zelf nog niet tot bestaan was gekomen en ook de zevende wereldmacht nog niet. In Johannes’ tijd had de zesde wereldmacht, het Romeinse rijk, nog steeds de wereldheerschappij.

Hoe is dit mogelijk? Hoe kan de wereld blijkbaar zo eensgezind geworden zijn?

Wel, het is blijkbaar niet wat ze zelf willen maar zij worden door demonen verzameld en bijeengedreven om te strijden tegen de heiligen en dus tegen het Lam, want: "Ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het wilde beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geïnspireerde uitspraken komen die eruitzagen als kikkers. Het zijn in feite uitspraken die door demonen zijn geïnspireerd, en ze doen tekenen en gaan naar de koningen van de hele bewoonde aarde, om ze te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van God de Almachtige.” (Openbaring 16:13, 14).

Zoals aangetoond opereert NATO als een zelfstandige mogendheid met een militaire en politieke commandostructuur en werkt zij nauw samen met de Verenigde Naties. Deze VN organisatie bestaat uit vrijwel alle landen van de wereld. Er zijn momenteel 195 soevereine staten in de wereld. Hiervan zijn 193 landen lidstaten van de Verenigde Naties en 2 staten zijn zgn. ‘non-member observer states’: de Heilige Stoel (Vaticaan) en de Palestijnse Staat.
Zoals we eerder zagen is het getal ‘tien’ een getal van volledigheid. Bij het oordeel dat God velt worden deze tien koningen verzameld door zijn geest: “Want God heeft het in hun hart gegeven zijn gedachte uit te voeren, ja, hun ene gedachte uit te voeren door hun koninkrijk aan het wilde beest te geven, totdat de woorden van God vervuld zijn”. (Openbaring 17:17).

Op die manier - met name doordat de Verenigde Naties een centrale commandostructuur hebben - zouden deze ‘koningen’ of ‘hoorns’ voor één uur (dat is een korte tijdspanne met een specifiek doel) ‘autoriteit krijgen als koningen met het wilde beest’ wanneer יהוה de tijd gekomen acht. Op deze wijze kan worden gezegd dat NATO impliciet ook "...autoriteit (krijgt) over alle stammen en volken en talen en landen.” (Openbaring 13:7, 8). We zullen moeten afwachten en zien of dit het scenario is dat wordt uitgerold, maar het lijkt een realistisch scenario.Afbeelding. NATO met de mogelijk latere ondersteuning van de Verenigde Naties. Een ‘wild beest met tien
hoorns’. Het getal ‘tien’ beeldt volledigheid af. Hier komen ook de beide 'tegengestelde' totalitaire systemen bijeen.

Het beeld van het wilde beest: Satans ultieme droom en de aanbidding van zijn staat

"Het (de Anglo-Amerikaanse wereldmacht in de rol van valse profeet) misleidt de bewoners van de aarde met de tekenen die het mocht doen voor de ogen van het wilde beest, terwijl het tegen de bewoners van de aarde zegt dat ze een beeld moeten maken voor het wilde beest dat door het zwaard gewond was maar weer was opgeleefd. Het werd hem toegestaan adem te geven aan het beeld van het wilde beest, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar er ook voor zou zorgen dat iedereen gedood wordt die weigert het beeld van het wilde beest te aanbidden."

Aanbidding? Ja, de kern van die 'aanbidding' wordt als volgt weergegeven doordat de bevolking van de aarde uitroept: "Wie is gelijk aan het wilde beest en wie kan er oorlog tegen voeren?" (Openbaring 13:4b). (Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ, καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ’ αὐτοῦ;). Daarnaast, Satan heeft de relatieve macht over alle 'koninkrijken van de bewoonde aarde'. (Lukas 4:6, 7) dus staatsaanbidding is feitelijk gelijk aan Satansaanbidding. (Openbaring 13:4, 5)

In de rol van 'valse profeet' zorgt de Anglo-Amerikaanse wereldmacht ervoor dat de mensheid al zijn energie geeft aan een politiek-militair gedrocht van formaat. Terecht dat Openbaring 12:4 zegt "Wee de aarde en de zee,...". Niet uit medelijden maar als waarschuwing.Afbeelding. Het beeld van het wilde beest.Wie of wat dit beeld precies zal zijn, kunnen we nu nog niet zeggen aangezien dit scenario zich nog niet heeft voorgedaan. Let echter op het volgende (en dit is een duidelijk signaal): "Het (tweehoornige wilde beest) misleidt de bewoners van de aarde met de tekenen die het mocht doen voor de ogen van het wilde beest, terwijl het tegen de bewoners van de aarde zegt dat ze een beeld moeten maken voor het wilde beest dat door het zwaard gewond was maar weer was opgeleefd." (Openbaring 13:14). We zien dus dat de bewoners van de áárde (en niet de politiek) dit 'beeld' moeten maken.

Hoe gemakkelijk zal dit gaan? Wel: “En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden...” (Openbaring 13:7). Natuurlijk zal niet iedereen toegeven en er zullen mensen zijn die zullen volharden en daar bidden wij als christenen ook echt om, maar de tekst in Openbaring laat wel zien dat het draagvlak desondanks overweldigend zal zijn. We zien nu al tijdens de huidige crisis hoe gemakkelijk bevolkingen onder dwang doen wat overheden zeggen. Een echte existentiële crisis eroverheen en iedereen is ‘compliant’. Per slot wil eigenlijk niemand zijn leven prijsgeven als hij daarvoor een stukje vrijheid moet inleveren. Dit zien we in deze tijd al eens te meer in vervulling gaan.

Dit 'beeld' is echter geen onschuldig fenomeen maar een ware verschrikking voor al degenen die niet meegaan in deze aanbidding. Het werd de valse profeet namelijk "toegestaan adem te geven aan het beeld van het wilde beest, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar er ook voor zou zorgen dat iedereen gedood wordt die weigert het beeld van het wilde beest te aanbidden." (Openbaring 13:15).

Het merkteken van het wilde beest

“Het (de valse profeet) oefent dwang uit op alle mensen — de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven — om een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te aanvaarden, zodat iemand alleen kan kopen of verkopen als hij het merkteken heeft: de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam.” (Openbaring 13:16, 17).

Er zijn veel verschillende zienswijzen als het gaat om het verklaren van wat het ‘merkteken van het wilde beest’ feitelijk is. Maar wat is de juiste verklaring?

In de Griekse grondtekst van Openbaring 13:16, 17 is het woord voor ‘merkteken’: τό χάραγμα (to charagma). In Strong’s Concordance vinden we dit woord terug onder nummer 5480 (charagma). De beschrijving hiervan is als volgt:
1. 5480 xáragma - correct, een gravure (ets); (figuurlijk) een merk dat onmiskenbare identificatie biedt, zoals een symbool dat een onweerlegbare verbinding tussen partijen geeft.
2. 5480 /xáragma ("merkteken") was oorspronkelijk een afdruk op een munt of een zegel, gebruikt door een graveur op een dobbelsteen (stempel, brandijzer). 5480 (xáragma) werd later "de identificatiemarkering" (zoals met het unieke "merkteken" van een eigenaar).
[Oude documenten werden door dergelijke stempels of zegels gevalideerd (zie Plutarchus, Agesilaus, 15:6; De Lysandro 16:2, ala DNTT, 2, 574).]

In de Hebreeuwse grondtekst van Openbaring 13:16, 17 is het woord voor het ‘merkteken’: תָו (Taw), de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet.

In Ezechiel 9:4 komen we hetzelfde woord voor 'merkteken': "יהוה zei tegen hem (Ezechiel): ‘Trek door de stad, door Jeruzalem, en zet een merkteken op het voorhoofd van de mensen die zuchten en kermen over alle walgelijke dingen die in de stad worden gedaan.'" (Ezechiel 9:4). Het hier gebruikte woord voor ‘merkteken’ is eveneens תָו.

Het is een figuurlijke identificatie want in dit gedeelte wordt duidelijk dat Ezechiel dit alles in een visioen zag. Het is dus geen letterlijke, fysieke indentificatie zoals zovelen denken. Ook de Openbaring is een visioen dat wordt gegeven aan Johannes. Ook daar is het teken niet letterlijk. Beschouw dus altijd de context!

In Openbaring 14:1 lezen we iets soortgelijks: “Toen keek ik en zag het Lam op de berg Sion staan, en met hem 144.000. Op hun voorhoofd stonden zijn naam en de naam van zijn Vader geschreven.” Hier worden de Christenen gekenmerkt met de naam van het Lam (Jezus Christus) en de naam van zijn Vader (יהוה God). Dit is beslist niet letterlijk.
In Openbaring 7:3 wordt zelfs gesproken van een verzegeling op het voorhoofd van de slaven van God: "Hij zei: ‘Breng geen schade toe aan de aarde of de zee of de bomen voordat we de slaven van onze God op hun voorhoofd verzegeld hebben.’"

Wat beeld het merkteken dus af? Het is een figuurlijke identificatie - of een 'identificatiemarkering', zoals met het unieke 'merkteken' van een eigenaar - van degenen die het politieke systeem ‘aanbidden’ en dus voor vernietiging zijn gekenmerkt want: "Als iemand het wilde beest en zijn beeld aanbidt en een merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand krijgt, zal hij ook drinken van de wijn van Gods woede, die onverdund in de beker van Zijn woede is ingeschonken." (Openbaring 14:9, 10).

Tot slot: het 'merkteken' is synoniem "met de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam". De 'naam' of het 'getal' van de naam van het wilde beest kunnen dus eveneens niet letterlijk worden opgevat. (Openbaring 13:17). Zo eenvoudig is het.

Instrumenten om aanbidding van de Staat af te dwingenAfbeelding. De valse profeet.De Anglo-Amerikaanse wereldmacht zal – op grond van de autoriteit die het gegeven zal worden – dwang uitoefenen op alle mensen om de Staat – Satans ultieme instrument van onderdrukking - te aanbidden.

Toen Jezus door Satan op de proef werd gesteld en hij hem alle koninkrijken van de bewoonde aarde werd getoond zei Satan het volgende tegen hem: “Daarop nam de Duivel hem mee naar een hooggelegen plaats en liet hem in een ogenblik alle koninkrijken van de bewoonde aarde zien. Toen zei de Duivel tegen hem: ‘Ik zal je de macht geven over al deze koninkrijken met hun pracht en praal, want die is mij in handen gegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Als je me aanbidt, is het allemaal van jou.’” (Lukas 4:5-7). Maar Jezus weigerde en zei: “Er staat geschreven: ‘יהוה, je God, moet je aanbidden en alleen voor hem moet je heilige dienst doen.’” (Lukas 4:8).

Het is duidelijk dat de Tegenstander gesteld is op aanbidding en dat hij hierin zijn politieke systeem centraal stelt. Maar hoe zullen mensen worden gedwongen deze aanbidding van de Staat ten uitvoer te brengen? Langs twee wegen.

Enerzijds uit vrees voor de dood: “Het werd hem toegestaan adem te geven aan het beeld van het wilde beest, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar er ook voor zou zorgen dat iedereen gedood wordt die weigert het beeld van het wilde beest te aanbidden.” (Openbaring 13:15)

Anderzijds via het financiële systeem: “Het oefent dwang uit op alle mensen — de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven — om een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te aanvaarden, zodat iemand alleen kan kopen of verkopen als hij het merkteken heeft: de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam.” (Openbaring 13:16, 17).

De wereld is al tijden op weg naar een verdere digitalisering op het gebied van geld en een cashloze maatschappij. De gevolgen ervan zullen niemand ontgaan. Het is slechts een kwestie van tijd voordat geld als dwangmiddel wordt ingezet om het individu te dwingen zich te onderwerpen. Economische boycots van met name de Verenigde Staten en China zijn aan de orde van de dag om andere landen die niet willen meewerken tot medewerking te dwingen.

Misleiding op wereldschaal

"De grote draak werd daarom neergeworpen, de oorspronkelijke slang, degene die Duivel en Satan wordt genoemd, die de hele bewoonde aarde misleidt." (Openbaring 12:9).Afbeelding. Satan in de gedaante van de androgyne Baphomet.Hieronder zullen we enkele van de belangrijkste instrumenten en methoden beschouwen die Satan ten dienste staan om de massa op wereldschaal te misleiden en zijn plannen - die uiteindelijk gedoemd zijn te mislukken - tot een climax te brengen.

Bekende agenda's die de mensheid misleiden en naar het pad van de vernietiging willen voeren zijn o.a. 'Climate Change', 'Agenda 21', 'Agenda 2030' en 'Agenda 2050'. Wat betreft de zogenaamde 'Climate Change' agenda, vinden we op onze artikelen pagina onder 'The Green Agenda' een uitvoerige studie van de 'Gethsemane Olivet Fellowship' over dit fenomeen. Deze studie opent de ogen van elke kritische denker en toont hem de onzin van de hele 'Global warming' gedachte.

Een gedemoraliseerde mensheid: de vier fasen van ideologische ondermijning en psychologische oorlogvoering

Voormalig KGB-agent Yuri Bezmenov legt de vier stadia van een communistische overname van een land bloot in een zeldzaam interview uit 1984. Het verrottingsproces is al decennia aan het werk en de rotte vruchten ervan kunnen nu in alle duidelijkheid worden waargenomen. Het merendeel van de mensen echter is blind voor wat er gebeurt en zal de fatale gevolgen hiervan moeten dragen. Het is een vrijwel onomkeerbaar proces. Hieronder worden de vier fasen van ideologische ondermijning uitgelegd.Afbeelding. Voormalig KGB-agent Yuri Bezmenov.

Fase één: demoralisatie

Demoralisatie leidt tot een fundamentele verandering in het besef van nationale identiteit. Het is de structurele deconstructie van fundamentele principes. Een nieuw maatschappelijk ontwerp wordt ingebed in de psyche van generaties via onderwijsinstituten die ideologisch geconditioneerd zijn zonder dat tegengestelde argumenten worden beschouwd en onderzocht laat staan uitgedragen. Groepsdruk op de samenleving als geheel zorgt ervoor dat eerder gehuldigde waarden inherent als gebrekkig, racistisch en bevooroordeeld worden gezien. De nationale identiteit wordt verwaterd door beschuldigingen aangaande het 'dubieuze' historische verleden. De nationale geschiedenis wordt herschreven, opnieuw gedefinieerd en zodanig gevormd of vervormd dat zij past bij het nieuwe beoogde gedragsmodel en om nieuwe waarden te creëren.

Fase twee: destabilisatie

Destabilisatie leidt tot het creëren van economische, financiële en nationale veiligheidscrises. Het omvat ook sociale crises en het wegvallen van eerdere vanzelfsprekende beperkingen van moreel gedrag. Het zorgt voor overbelasting van het systeem, d.w.z. er zijn meer ontvangers dan producenten zoals de onophoudelijke en heimelijke toestroom van immigranten uit Derde Wereldlanden die niets bijdragen aan de samenleving. De crisis brengt welwillende leiders voort die beloven 'dingen' (hoop en verandering) te leveren om aan de behoeften van mensen te voldoen door middel van sociale en economische rechtvaardigheid.

Zij creëren illusies dat de situatie onder controle is als bepaalde strategische richtingen worden gevolgd (economische reddingsoperaties, stimulansen, maatregelen om de groei van banen te stimuleren, regelgeving voor de industrie, ongrondwettelijke machtsgrepen, verwerping van historische wetten, veranderingen in wetgevingsprocessen, veranderingen in checks and balances of power, enz. en allerlei andere cultureel-marxistische onzin).

Dikwijls zien we dat hierbij ook ingrijpende psychologische valse vlag operaties (psy-ops) worden uitgevoerd om de bevolking nog verder onder druk te zetten.

Fase drie: crisis

In tegenstelling tot de periode van 'destabilisatie' zijn de mensen die hebben bijgedragen aan het orkestreren van de verandering (‘usefull idiots’) nu niet langer nodig. Het nieuwe overkoepelende gecentraliseerde regeringsmodel begint de controle over te nemen. Linkse usurpatoren die aanvankelijk dachten dat ze deel zouden uitmaken van de nieuwe machtsstructuur, beginnen te beseffen dat ze werden gebruikt en gemanipuleerd en dat ze zelf de nieuwe vijand worden. Omdat ze uit de eerste hand kennis hebben van de agenda ('they know too much'), zijn ze het primaire doelwit geworden voor eliminatie. Ze kunnen eenvoudigweg worden genegeerd, uit het publieke leven worden geweerd, uit de maatschappij verstoten, of ze kunnen worden gevangengezet of erger nog, worden gedood.

Er zijn slechts twee mogelijkheden: werkkamp of executie. Er is geen ruimte meer voor een andere mening. Meningsverschillen zijn alleen mogelijk binnen het vrije systeem dat nu is gedeconstrueerd. Daarom wordt het linkse doel gediend zodra de destabilisatie is voltooid. Een totalitaire regering neemt nu de controle over.

Fase vier: 'normalisatie'

Het begrip ‘normalisatie’ (denk aan termen zoals ‘het nieuwe normaal’) is een cynische expressie. De ongemakkelijke gevoelens van verandering, inclusief verlies van vrijheid, worden geabsorbeerd en geaccepteerd. Verloren nationale identiteit wordt geaccepteerd als norm binnen het nieuwe maatschappelijke model. Een periode van overgang naar nationale 'rebranding' waarin mensen zo overweldigd zijn door de verandering dat ze gevoelloos worden en een ‘nieuw normaal’ beginnen te accepteren. Deze periode van normalisatie duurt oneindig en acceptatie vindt plaats in kleine, gecontroleerde doses. Te denken valt aan nieuwe vaak onlogische en tegenstrijdige gedragslimieten en gedragsbeinvloedende voorschriften, inbreuken op de privacy, controles in het dagelijks leven, steeds wisselende maatregelen die kant nog wal raken, et cetera.

Een dramatische omwenteling

Kijkend naar de hierboven beschreven vier fasen van psychologische oorlogvoering, lijkt het scenario dat het Anglo-Amerikaanse politieke en militaire systeem – en daarmee ook de NATO - getroffen wordt door een existentiële bedreiging (oorlog) waarna het herstelt als totalitaire wereldmacht, niet ondenkbaar. Of dit een marxistische machtsgreep is of een fascistische maakt feitelijk niet uit. Beiden zijn twee kanten van dezelfde munt: totalitarisme. In onderstaande afbeelding zien we de verschillen tussen beide machtssystemen maar ook de overeenkomsten.Afbeelding. De verschillen en overeenkomsten tussen communisme en fascisme.Het zal zeer waarschijnlijk leiden tot een samenvloeiend beeld als we kijken naar het scenario dat wij beschreven en waar NATO en VN – die op meerdere terreinen samenwerken – en vertegenwoordigd door de herstelde Anglo-Amerikaans macht, een nieuwe wereldregering zullen vormen. Hier zien we hoe het verschijnsel van these, antithese en synthese (de Hegeliaanse dialectiek) in de praktijk uitwerkt waarbij twee op het oog totaal verschillende politieke systemen leiden tot samenvloeiing, ofwel synthese.Afbeelding. NATO en VN waarbij fascisme en communisme samenvloeien tot een enkel totalitair politiek systeem.In het verlengde daarvan zullen de krachten die dit systeem hebben gedestabiliseerd tot het kookpunt van crisis en hebben bijgedragen aan de dramatische omwenteling die hiervan het gevolg is, moeten worden verwijderd, want zij – zoals in fase drie, crisis, is beschreven – menen in aanmerking te komen voor topposities maar wanneer zij zien dat dit niet gebeurt, zullen zij de ergste tegenstanders van het nieuwe systeem worden. Voor hen rest of werkkamp c.q. ‘heropvoedingskamp’ of fysieke exterminatie. Tijdens de fase van normalisatie treedt dan een nieuw en blijvend paradigma op en vind acceptatie van de gecreëerde status quo plaats.

Hiermee is tevens de weg geëffend tot de volgende stap in het proces van werelddominantie: de strijd tegen degenen die zich zullen verzetten tegen deze ontwikkeling en daarmee slachtoffer zullen worden van vervolging. Hoofdzakelijk zal die vervolging zich richten op de volgelingen van Jezus, die steevast blijven vasthouden aan zijn geboden. (Openbaring 12:17). Het instrument hiervoor moet zich nog openbaren maar de eigenschappen van dat fenomeen laten weinig aan de fantasie over: de dood voor hen die zich verzetten of uitsluiting uit het systeem doordat zij niet zullen kunnen kopen en verkopen.

Uiteindelijk zal – zoals de bijbel dit duidelijk laat uitkomen en zoals wij dat in context hebben geplaatst – de verwijdering van het gehele menselijke systeem plaatsvinden tijdens de “de oorlog van de grote dag van God de Almachtige”. (Openbaring 16:14). Dit opent dan de weg tot de echte normalisatie.

Niettemin moeten deze dingen gebeuren voordat “de komst van de grote en ontzagwekkende dag van יהוה” een feit is. (Maleachi 4:5).

Een gedemoraliseerde mensheid: de vernietigende invloed van de protocollen van Zion

De protocollen van Zion bevatten – zoals het woord ‘protocol’ aangeeft – een blauwdruk voor de Zionistische onderwerping van de mensheid aan Satan.Afbeelding. De symbolische slang van het Judaisme.Hierbij is het uitgangspunt dat deze onderwerping geschiedt op basis van de volgende instructies (dit is een puntsgewijze samenvatting van alle protocollen):

 • Plaats onze agenten en helpers overal;

 • Neem de controle over de media en gebruik het in propaganda voor onze plannen;

 • Start gevechten tussen verschillende rassen, klassen en religies;

 • Gebruik omkoping, bedreigingen en chantage om het doel te bereiken;

 • Gebruik vrijmetselaarsloges om potentiële ambtenaren aan te trekken;

 • Doe een beroep op het ego van succesvolle mensen (Yuri Bezmenov: 'they can look at you with an angelic expression and tell you a lie');

 • Benoem marionettenleiders die kunnen worden gecontroleerd door chantage (vrijwel alle politieke leiders ‘van belang’);

 • Vervang koninklijke heerschappij door socialistische heerschappij, dan communisme, dan despotisme;

 • Schaf alle rechten en vrijheden af, behalve het recht van geweld door ons;

 • Offer mensen op (soms ook joden) wanneer dat nodig is;

 • Elimineer religie; vervang het door ‘wetenschap’ en materialisme;

 • Beheers het onderwijssysteem om bedrog te verspreiden en intellect en cognitieve vermogens zoals kritisch denken, te vernietigen;

 • Herschrijf de geschiedenis in ons voordeel (George Orwell, 1984);

 • Zorg voor afleiding m.b.v. de entertainment industire;

 • Corrumpeer geesten met vuiligheid en perversie (porno, LBGT++, pedofilie);

 • Moedig mensen aan om elkaar te bespioneren;

 • Houd de massa in armoede en eeuwige arbeid;

 • Neem bezit van alle rijkdom, eigendom en (vooral) goud;

 • Gebruik goud om de markten te manipuleren, depressies te veroorzaken enz.;

 • Voer een progressieve belasting op vermogen in;

 • Vervang gezonde investeringen door speculatie;

 • Verstrek langlopende rentedragende leningen aan overheden;

 • Geef slecht advies aan regeringen en alle anderen.
Afbeelding. De ster van Ramphan (Ba'al).Bepaalde middelen en stromingen die hier genoemd worden om de doelen te bereiken (zoals goud en communisme) kunnen door de tijd heen zijn veranderd, maar de doelstellingen zijn hetzelfde. Het is bovendien misleidend te denken dat de uitvoerders alleen ‘joden’ zijn. Het zijn waarschijnlijk verschillende facties maar met hetzelfde doel: centralisatie van de macht via totalitarisme.

De protocollen kunnen hier gedownload worden.

Een gedemoraliseerde mensheid: deelname aan occulte rituelen van de Covidiaanse cultus

Een gedemoraliseerde mensheid is niet meer in staat onderscheid te maken tussen datgene wat echt waar is en dat wat pertinent onwaar is. Ze is nog minder in staat halve waarheden te onderscheiden. Door het massaal verlaten van de God des hemels, is de mensheid ontvankelijk geworden voor satanische gebruiken.

Het occulte ritueel van het dragen van een masker

Door het dragen van een masker doe je mee met een occult ritueel dat zegt dat jij jouw nieuwe onderdanige positie richting jouw nieuwe meesters accepteert. Ook dat je accepteert dat je door jezelf te muilkorven niet langer de waarheid kunt verspreiden of zoals sommigen zeggen, het woord van God verkondigen.Afbeelding. Slavenmasker.

Het occulte ritueel van het handen wassen

Wanneer de hele wereld in een occult ritueel de handen wast, dan staat dit symbool voor het wegwassen van de Oude Wereld Orde. Dat wil zeggen de christelijke wereld zoals die hier ooit normaal was. Het wegwassen van de Oude Orde betekent dan ook dat de Nieuwe Wereld Orde ingeluid en stevig verankerd kan worden.Afbeelding. Handen stukwassen.

Het occulte ritueel van de anderhalve meter (6 voet)

Deze anderhalve meter heeft meerdere redenen en betekenissen. We schreven al eerder dat dit een bekend concept is uit het Marxisme dat gebruikt wordt om verschillende sociale klassen te scheppen. De occulte betekenis van de anderhalve meter is het uiteenvallen van het lichaam van Christus op aarde, zodat dit niet langer kan functioneren als een bindende factor.Afbeelding. Anderhalve meter (6 voet).

Het occulte ritueel van een lockdown

Dit occulte ritueel symboliseert de isolatie van alles wat normaal is, omdat je op die manier 'gezuiverd' kan worden van je oude manieren. Zodat je je oude status kunt opgeven ten faveure van de nieuwe feodale wereldorde. Dat je je eigen 'ik' kunt offeren aan de nieuwe orde en tenslotte dat je door mee te werken aan de lockdown je jezelf vrijwillig overgeeft aan de nieuwe orde en deze gehoorzaamt.Afbeelding. Eindeloze lockdowns.

Een scheiding van schapen en bokken

In het verlengde hiervan vinden we deze uitspraak van Jezus:"Wanneer de Mensenzoon komt in zijn majesteit, samen met alle engelen, zal hij op zijn verheven troon plaatsnemen. Alle volken zullen vóór hem worden samengebracht, en hij zal de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand.
Dan zal de Koning tegen degenen aan zijn rechterhand zeggen: 'Jullie zijn door mijn Vader gezegend. Kom, jullie zullen het Koninkrijk erven dat vanaf de grondlegging van de wereld voor jullie bestemd is. Want toen ik honger had, hebben jullie me iets te eten gegeven. Toen ik dorst had, hebben jullie me iets te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en toch hebben jullie me gastvrij ontvangen. Ik was naakt en jullie hebben me kleding gegeven. Toen ik ziek was, hebben jullie me verzorgd. Toen ik in de gevangenis zat, hebben jullie me bezocht.' Dan zullen de rechtvaardigen hem vragen: 'Heer, wanneer hebben we gezien dat u honger of dorst had en hebben we u iets te eten of te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en u gastvrij ontvangen, of naakt en hebben we u kleding gegeven? Wanneer hebben we gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en hebben we u bezocht?' De Koning zal antwoorden: 'Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van de minsten van deze broeders van mij hebben gedaan, hebben jullie voor mij gedaan.'"
(Mattheus 25:31-40).

‘Radeloze angst der natiën’

Het moment waarop onze Koning Jezus als scherprechter ingrijpt en de natiën oordeelt, zal leiden tot een wereldwijde paniek en consternatie. Maar men ziet dit niet aankomen. Waarom niet? De oorzaak ervan is zoals Jezus opmerkte: “De aanwezigheid van de Mensenzoon zal zijn als de tijd van Noach. Want in de tijd vóór de vloed aten en dronken de mensen, mannen trouwden en vrouwen werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark in ging. En ze hadden er geen aandacht voor totdat de vloed kwam en ze allemaal wegvaagde. Zo zal ook de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn.” (Mattheus 24:37-39).Afbeelding. Radeloze angst der natiën.

Overlevenden van Harmageddon

Zal elk mens op aarde het schrikbeeld zoals dat is uiteengezet in Openbaring 13 gehoorzamen? De engel die de Openbaring aan Johannes gaf, laat hiervoor feitelijk weinig ruimte. Klaarblijkelijk is het besluit of iemand zal overleven gebaseerd op de vraag of hij het wilde beest aanbidt of niet: "Als iemand het wilde beest en zijn beeld aanbidt en een merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand krijgt, zal hij ook drinken van de wijn van Gods woede, die onverdund in de beker van Zijn woede is ingeschonken. Hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel voor de ogen van de heilige engelen en voor de ogen van het Lam." (Openbaring 14:9, 10). Hun namen zijn dus niet opgeschreven in het register des levens. Zie hierna.

Hoeveel mensen zullen dit beest en zijn beeld aanbidden? "En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden. Vanaf de grondlegging van de wereld is niet één van hun namen opgeschreven in de boekrol van het leven van het Lam dat geslacht is." (Openbaring 13:8). Dit laat weinig ruimte voor speculatie...

Maar een aanwijzing dat wellicht toch mensen zullen overleven, zit in het woordje 'Als': "Als iemand het wilde beest en zijn beeld aanbidt..." Het zit ook in deze schriftplaats die aangeeft dat er aan het begin van het 1000-jarige koninkrijk en verder, natiën zullen zijn overgebleven: "Hij greep de draak, de oorspronkelijke slang, die de Duivel en Satan is, en bond hem vast voor 1000 jaar. Hij gooide hem in de afgrond, sloot die boven hem en verzegelde die, zodat hij de volken niet meer zou misleiden voordat de 1000 jaar voorbij waren." (Openbaring 20:3).

Een andere heel belangrijke aanwijzing die min of meer ruimte biedt voor de gedachte dat er zeker mensen zijn die niet per se onderdeel zijn van Gods volk maar eveneens weigeren het beest en zijn beeld te aanbidden, is deze schriftplaats: "Het werd hem toegestaan adem te geven aan het beeld van het wilde beest, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar er ook voor zou zorgen dat iedereen gedood wordt die weigert het beeld van het wilde beest te aanbidden." (Openbaring 13:15).

Klik op deze link om terug te gaan.Vrije christenen | 2021