| De opmars van wereldmachten - deel 1

De droom van een reusachtig mensbeeld

Inleiding

'Want onze Heer יהוה zal niets doen zonder zijn geheim te onthullen aan zijn dienaren, de profeten.' Amos 3:7.

De droom die koning Nebukadnezar ontving van een reusachtig mensbeeld (beschreven in Daniël hoofdstuk 2) en het visioen dat Daniël kreeg van de vier beesten die uit de zee opstegen (beschreven in Daniël hoofdstuk 7), hebben een directe relatie met elkaar zoals in dit hoofdstuk duidelijk wordt. Het beschrijft in detail de opkomst en val van vier politieke mogendheden of wereldmachten en hun uiteindelijke einde.Afbeelding. Het reusachtige beeld dat de Babylonische koning Nebukadnezar in een visioen zag. (Daniel hoofdstuk 2)

Aanleiding

De Babylonische koning Nebukadnezar kreeg een aantal visioenen en in één ervan zag hij een reusachtig mensbeeld zoals hierboven is afgebeeld. We lezen hierover: 'In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnezar een aantal dromen. Hij raakte zo verontrust dat hij niet kon slapen.' Daniel 2:1. Vervolgens zien we dat Daniël uiteindelijk degene is die de droom van de koning kan verklaren.

Waarom zag Nebukadnezar een reusachtige mensbeeld? (Daniel 2:31). Dit is om aan te geven dat de heerschappij van menselijke politieke systemen over de aarde reusachtige vormen had aangenomen en nog zou aannemen. Echter, Gods Koninkrijk zou hieraan een definitief einde maken zoals we verderop in dit studieartikel zullen zien. De uitleg van deze droom wordt hieronder uiteengezet.

Uitleg van de droom

1)  'U, o koning — koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koninkrijk, de macht, de kracht en de eer heeft gegeven, in wiens hand hij de mensen heeft gegeven waar ze ook wonen, en ook de dieren van het veld en de vogels van de hemel, en die hij tot heerser over allen heeft gemaakt — u bent het hoofd van goud....’Afbeelding. Een 'koninkrijk van goud'.2)  ‘...Maar na u zal er een ander koninkrijk opkomen, inferieur aan dat van u,...’Afbeelding. Een 'koninkrijk van zilver'.3)  ‘...en daarna nog een koninkrijk, een derde, van koper, dat zal heersen over de hele aarde....’Afbeelding. Een 'koninkrijk van koper'.4)  ‘...en het vierde koninkrijk zal sterk als ijzer zijn. Want zoals ijzer alles verbrijzelt en verpulvert, ja, net als ijzer dat verplettert, zal het al die koninkrijken verbrijzelen en verpletteren....’Afbeelding. Een 'koninkrijk zo sterk als ijzer' (en met voeten en tenen van ijzer en leem).‘...‘en dat u zag dat de voeten en de tenen deels van pottenbakkersklei en deels van ijzer waren, betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Maar er zal iets van de hardheid van ijzer in zijn, zoals u zag dat het ijzer vermengd was met zachte klei. Dat de tenen van de voeten deels van ijzer en deels van klei waren, betekent dat het koninkrijk deels sterk en deels broos zal zijn. Dat u zag dat het ijzer vermengd was met zachte klei, betekent dat ze zich zullen vermengen met het volk. Maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, de een aan de ander, net zoals ijzer zich niet vermengt met klei.

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden. En dat koninkrijk zal nooit aan een ander volk worden overgedragen. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken. Als enige zal het eeuwig blijven bestaan, precies zoals u zag dat uit de berg een steen werd gehouwen — maar niet door mensenhanden — en dat die het ijzer, het koper, de klei, het zilver en het goud verbrijzelde.

De grote God heeft aan de koning bekendgemaakt wat er in de toekomst zal gebeuren. De droom is waar en de uitleg is betrouwbaar.’
(Daniel 2:31-45)

Wereldmachten

Zoals we in een latere hoofdstukken zullen zien, representeren de delen van dit beeld de opeenvolging van wereldmachten vanaf Babylon. De wereldmachten die in de loop van de geschiedenis zijn ontstaan en die van directe invloed waren op Gods volk zijn:
 1)  Het Babylonische rijk;
 2)  Het Medo-Perzische rijk;
 3)  Het Griekse rijk;
 4)  Het Romeinse rijk;

Hoe weten we dit?

Het hoofd van zuiver goud: het Babylonische rijkAfbeelding. Map van het Babylonische rijk.De koning die de droom ontving was koning Nebukadnezar, heerser van het Babylonische rijk. Na hem zou een ander rijk de macht van het Babylonische rijk overnemen. Dit was Medo-Perzië. In Daniël 5:1 lezen we dat de heerser van het Babylonische rijk Belsazar in het paleis een groot feestmaal had aangericht voor zijn prominenten. Tijdens dit feest verscheen er een hand op één van de muren van het paleis. Die hand schreef daar het volgende neer:

'MENE, MENE, TEKEL en PARSIN. Dit is de uitleg van de woorden: MENE, God heeft de dagen van uw koninkrijk geteld en er een eind aan gemaakt. TEKEL, u bent op de weegschaal gewogen en te licht bevonden. PERES, uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven.’ (Daniël 5:1)

We zien dus dat het Babylonische rijk werd opgevolgd door het Medo-Perzische rijk.

De borst en armen van zilver: het Medo-Perzische rijkAfbeelding. Map van het Medo-Perzische rijk.Hoe weten we dan dat het Medo-Perzische rijk werd opgevolgd door het Griekse rijk? Wel, ook hier geeft Daniël het antwoord op. In Daniël 8:5-7 lezen we het volgende:

'Toen ik het visioen zag, stond ik bij de rivier de U̱lai. Ik keek op en zag een ram voor de rivier staan, en hij had twee hoorns. De twee hoorns waren lang, maar de ene was hoger dan de andere, en de hoogste kwam later op. Ik zag de ram stoten naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel wild beest hield tegen hem stand en er was niemand die uit zijn macht kon bevrijden. Hij deed wat hij wilde en hij maakte zich groot. Terwijl ik toekeek, zag ik uit het westen een geitenbok komen die het hele aardoppervlak doorkruiste zonder de grond te raken. De bok had een opvallende hoorn tussen zijn ogen. Hij ging op de ram met de twee hoorns af die ik bij de rivier had zien staan. In razende woede stormde hij op hem af. Ik zag hem steeds dichter bij de ram komen. Vol bitterheid stootte hij de ram omver en brak zijn twee hoorns, en de ram had niet de kracht om tegen hem stand te houden. Hij wierp de ram tegen de grond en vertrapte hem, en niemand kon de ram redden uit zijn macht.' (Daniël 8:5-7)

Wie zijn de ram en de geitenbok? Dit is de verklaring: 'De ram met de twee hoorns die je hebt gezien, stelt de koningen van Medië en Perzië voor. De harige bok stelt de koning van Griekenland voor.' (Daniël 8:20, 21).

De buik en dijen van koper: het Griekse rijkAfbeelding. Map van het Griekse rijk van Alexander de Grote.De geschiedenis toont aan dat Rome uiteindelijk de overheersende wereldmacht werd die tevens ook verschilde van al zijn voorgangers en daarbij de overblijfselen van het Griekse rijk tot zijn provincie maakte en daarmee dit rijk opvolgde. De apostel Johannes werd rond 95 n.Chr. door de Romeinen verbannen naar het eiland Patmos dat onder Romeins bestuur stond. 'Ik, Johannes, jullie broeder en deelgenoot in het lijden, in het koninkrijk en in de volharding als volgeling van Jezus, was op het eiland Patmos terechtgekomen omdat ik over God sprak en van Jezus getuigde.' (Openbaring 1:9).

De benen van ijzer: het Romeinse rijkAfbeelding. Map van het Romeinse rijk waarbinnen de overblijfselen van het Griekse rijk lagen.Het Romeinse rijk kent echter een veel langere levensloop dan al zijn voorgangers. Uit het Romeinse rijk kwamen de Europese onafhankelijke naties voort waarvan velen koloniale machten werden die het aanzien van de moderne wereld hebben bepaald. Hierdoor kan terecht worden gesteld dat deze wereldmacht inderdaad zo sterk was als 'ijzer' en alles op haar weg verbrijzelde maar in haar laatste fase ook zwak is door de vermenging met 'leem'.

De voeten deels van ijzer en deels van klei: de Europese koloniale machten en naties

De Europese machten en naties die uit het Romeinse rijk zijn voortgekomen en die de wereld zoals die er vandaag de dag uitziet, feitelijk hebben gevormd, zijn de 'tien tenen' (Exodus 34:28; Lukas 19:13; Openbaring 2:10) aan de voeten van het beeld.Afbeelding. Map van de koloniale machten (10 tenen) die voortkwamen uit het Romeinse rijk (voeten) tot in de moderne geschiedenis.

De wereld van vandaagAfbeelding. Map van de huidige wereld.

IJzer en leem hechten niet

Zoals we zullen zien leidt dit alles uiteindelijk tot het definitieve einde van het gehele menselijke politieke systeem en de oprichting van Gods Koninkrijk, een Koninkrijk dat nooit te gronde kan worden gericht en dus voor altijd zal blijven bestaan. In de laatste fase van de opeenvolging van deze wereldmachten, zoals het mensbeeld uitdrukt, zien we dat de voeten van het beeld deels uit ijzer en gevormd leem bestaan. Maar wat symboliseren deze twee onverenigbare materialen?

Het ijzer vertegenwoordigt de macht van de staat, het (gevormde leem) staat voor de invloed van het volk. Beiden staan diametraal tegenover elkaar en hechten niet. Dit leem staat enerzijds voor de republikeinse, democratische bestuursvorm (denk bijvoorbeeld aan de Magna Carta en de Habeas Corpus) en beeldt in het verlengde daarvan ook de mensenmassa af die zich steeds meer te weer stelt tegen overheidsinmenging en tirannie. De toename van deze strijd tussen macht en volk is nooit zo duidelijk geweest als nu. Dit is voor christenen een heel duidelijk teken dat we in de laatste fase zitten en bevestigt de juistheid van de aan Daniël gegeven profetie, want: 'Vanaf het begin vertel ik de afloop en van oudsher de dingen die nog niet zijn gedaan.' (Jesaja 46:10)Afbeelding. De strijd tussen overheid en volk, ijzer en leem.

Afbeelding. Massale protesten tegen de huidige tirannieke maatregelen in de 'democratieën'.

Afbeelding. Massale protesten tegen de 'corona' maatregelen in de Europese hoofdsteden.Het fenomeen van de voeten van ijzer en leem doet zich voor ‘in het laatst van hun koninkrijk’ en vindt plaats in de tijd waarin het wilde beest uit de zee als achtste en laatste wereldmacht opereert. Dat moment is, zoals we later zullen zien, aangebroken, want meer dan de tien tenen van dit beeld is er niet. Het zal aan zijn voeten worden geraakt door een steen die zelf tot een grote berg wordt en de gehele aarde vult (Gods Koninkrijk). Het is dan dat de grote vijand van de mensheid - Satan of Lucifer - op weg is naar zijn definitieve einde.

De vernietiging van dit satanische stelsel en de inauguratie van Jezus Christus als Koning in Gods koninkrijk nadert met rasse schreden. De wereld is gewaarschuwd...

Klik op deze link om terug te gaan.Vrije christenen | 2021