| Het boek Openbaring

Vier keer identificeert de auteur zichzelf als Johannes (Johannes 1:1; 4,9; 22:8). De vroege traditie identificeerde hem unaniem als Johannes de apostel, auteur van het vierde evangelie en drie brieven. Belangrijke getuigen uit de tweede eeuw van het auteurschap van de apostel Johannes zijn bijvoorbeeld Justinus Martyr, Irenaeus, Clemens van Alexandrië en Tertullianus. Veel van de oorspronkelijke lezers van het boek leefden nog tijdens het leven van Justinus Martyr en Irenaeus - die beiden vasthielden aan apostolisch auteurschap.

Er zijn verschillen in stijl tussen Openbaring en de andere geschriften of brieven van Johannes, maar ze zijn onbeduidend en beletten niet dat één man beide schrijft. In feite zijn er enkele opvallende parallellen tussen Openbaring en de andere werken van Johannes. Alleen het evangelie en de Openbaring van Johannes verwijzen naar Jezus Christus als het Woord (Openbaring 19:13; Johannes 1:1); Openbaring (1:7) en het evangelie van Johannes (Johannes 19:37) vertalen Zacharia 12:10 anders dan de Septuagint, maar in onderling overleg. Alleen Openbaring en het Evangelie van Johannes beschrijven Jezus als het Lam (Openbaring 5:6, 8; Johannes 1:29); beiden beschrijven Jezus als een getuige (vergelijk Johannes 1:5; Johannes 5:31, 32).

Openbaring werd geschreven in het laatste decennium van de eerste eeuw (ca. 94-96 n.Chr.), Tegen het einde van de regering van keizer Domitianus (81-96 n.Chr.). Hoewel sommigen het dateren tijdens het bewind van Nero (54-68 n.Chr.), zijn hun argumenten niet overtuigend en in strijd met de opvatting van de vroege kerk. Irenaeus schreef in de tweede eeuw en verklaarde dat de Openbaring tegen het einde van Domitianus' regering was geschreven. Latere schrijvers, zoals Clemens van Alexandrië, Origenes, Victorinus (die een van de vroegste commentaren op Openbaring schreef), Eusebius en Hiëronymus bevestigen de Domitiaanse datum.

Klik op deze link om terug te gaan.Vrije christenen | 2021