| De opmars van wereldmachten - deel 6

De 'zeven koppen van het wilde beest' (2)

Disclaimer

Dit studieartikel over de profetieën van de Openbaring en de studieartikelen die zullen volgen, bevatten – net als de studieartikelen over de profetieën van de profeet Daniël - verifieerbare geschiedenis. Maar een waarschuwing vooraf is op zijn plaats. Een aantal van de door de bijbel voorspelde gebeurtenissen zijn namelijk nog niet - of gedeeltelijk - in vervulling gegaan. Dit dwingt ons tot voorzichtigheid.
De scenario’s die door ons worden geschetst en de spelers die we daarin een plaats toekennen, pogen wij te verklaren op basis van gezond verstand, historische kennis, begrip van de geopolitieke verhoudingen in de wereld en het beschouwen van de bijbelse context. Bij dit alles roepen wij de hulp van Gods heilige geest in. In dit licht kunnen onze conclusies dus nog niet als definitief worden beschouwd want het is Gods geest die de dingen zal openbaren op de juiste tijd. Wij kunnen daarin niet vooruitdringen. Wel zijn de scenario’s die we schetsen in onze ogen realistisch. En ze zijn explosief.

De volgende tekst uit de Openbaring is veelzeggend en beschouwen wij als de centrale leidraad voor al onze studieartikelen waar het gaat om het verklaren van de profetieën van de bijbel: "Hier komt het aan op de intelligentie die wijsheid heeft”. (Openbaring 17:9a).

Ook de profeten uit de oudheid gebruikten hun waarnemingsvermogen en kennis van de profetieën om de juiste conclusies te kunnen trekken. Zo kon Daniël op grond van zijn kennis van de geschriften van de profeet Jeremia, begrijpen dat de Israëlieten die gevangen zaten in het Babylonische rijk, zouden terugkeren na een periode van zeventig jaar: "In het eerste jaar van Dari̱us, de zoon van Ahasve̱ros — een afstammeling van de Meden die koning was gemaakt over het koninkrijk van de Chaldeeën — in zijn eerste regeringsjaar, onderscheidde ik, Daniël, aan de hand van de boeken hoeveel jaar Jeruzalem in puin zou liggen volgens het woord van יהוה tot de profeet Jeremia, namelijk 70 jaar." (Daniel 9:1-3).

Kort resumé

In 'De opmars van wereldmachten - deel 5' vinden we een beschrijving van de zes wereldmachten:
 1. het Egyptische rijk;
 2. het Assyrische rijk;
 3. het Babylonische rijk;
 4. het Medo-Perzische rijk;
 5. het Grieks (Macedonische) rijk en
 6. het Romeinse rijk met de daaruit voorkomende Europese naties en koloniale machten.

Zoals de Openbaring echter duidelijk maakt, zijn er niet zes maar zeven wereldmachten en zelfs een uiteindelijke achtste en laatste wereldmacht die het aanzien van de wereld zal gaan bepalen en uiteindelijk ten onder zal gaan.

De ‘kleine hoorn’ bereikt zijn hoogtepunt als zevende dualistische wereldmacht

Zoals we in het gedeelte over Daniel hebben kunnen zien, is het logisch om te vast te stellen dat de ‘kleine hoorn’ in eerste instantie het Britse rijk was. Het regeerde volgens de ‘Pax Brittannica’. Te zijner tijd kwamen naast het Britse rijk de Verenigde Staten van Amerika naar boven als de leidende mogendheid. Deze regeert volgens de zogenaamde ‘Pax Americana’. De Verenigde Staten van Amerika zijn op dit moment weliswaar de enig overgebleven supermacht op aarde maar zij hebben een sterke politiek-militaire relatie met Groot-Brittannië doordat zij op die terreinen nauw met elkaar samenwerken.

Beide mogendheden delen dezelfde taal, cultuur en historie en zijn sociaal sterk aan elkaar verwant. Ze hebben – afgezien van de strijd die zij in het verleden hebben gevoerd – feitelijk sinds de 1ste Wereldoorlog nog sterkere onderlinge banden opgebouwd en trekken op het wereldtoneel in politiek-militair opzicht veelal gezamenlijk op. Zij worden dan ook vaak aangeduid als het Anglo-Amerikaanse systeem.

Een korte geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika

De Verenigde Staten annexeerden Canada tijdens de oorlog van 1812 en Mexico tijdens de Mexicaans-Amerikaanse oorlog. De burgeroorlog duurde slechts een paar maanden, waarbij de Confederatie meedogenloos werd verpletterd. Zonder al te veel middelen in de wederopbouw te hoeven steken, werd het behoorlijk welvarend. In het begin van de 20e eeuw vestigden de Verenigde Staten, met hulp van de United Fruit Company, een complete zakelijke hegemonie over Zuid-Amerika. Tijdens en na de Koude Oorlog hebben de Verenigde Staten een grote ideologische en culturele hegemonie opgebouwd over het grootste deel van Europa en delen van Azië.

Vrees voor militaire of economische vergelding houdt alle staten in de Amerikaanse invloedsfeer loyaal, en de meeste staten buiten die zich niet direct binnen die invloedsfeer bevinden, zijn doorgaans te druk met het bestrijden van elkaar. Of zij hebben een te onbekwaam militair apparaat om de Amerikaanse belangen echt te kunnen bedreigen.

Over de militaire, politieke en economische macht van de Verenigde Staten hoeft niet veel gezegd te worden. Onderstaande afbeelding spreekt voor zich.Afbeelding. Een map van de wereldwijde militaire macht -en invloedsfeer van de Verenigde Staten van Amerika ofwel de ‘Pax Americana’.

Afbeelding. Een map van de wereldwijde politieke macht -en invloedsfeer van de Verenigde Staten van Amerika.

Zevende koning: de Anglo-Amerikaanse zevende wereldmacht

"Er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er en de andere is nog niet gekomen. Maar als hij komt, moet hij een korte tijd blijven.” (Openbaring 17:10). De Anglo-Amerikaanse wereldmacht is de zevende.Afbeelding. De Anglo-Amerikaanse dualistische wereldmacht.

Het dualistische karakter

Deze dualistische macht wordt afgebeeld met twee hoorns. Zoals we weten duiden die twee hoorns op het feit dat er twee mogendheden in het spel zijn die beiden - vanuit bijbels perspectief - deel uitmaken van deze wereldmacht. Vergelijk dit met hoe het Medo-Perzische rijk werd afgebeeld, waarbij twee hoorns (mogendheden) oprezen en "de twee hoorns waren lang, maar de ene (Perzië) was hoger dan de andere (Medië), en de hoogste (Perzië) kwam later op".(Daniel 8:3):Afbeelding. De ram uit Daniel 8: de twee hoorns van het Medo-Perzische rijk dat een dualistische macht afbeeldt.Deze dualistische macht wordt in de eindtijd afgebeeld in Openbaring 13:11 met twee hoorns. Het beest dat hier wordt afgebeeld ziet er uit als een Lam (onschuldig) maar spreekt als een draak (Satan), waarover in een later deel meer.
We weten dat het wilde beest uit Openbaring 13 en 17 slechts zeven koppen heeft. Dit betekent dat er slechts zeven koningen of wereldmachten zijn. Deze constatering is van groot belang. Het toont aan dat het in Openbaring 13:11 besproken beest de zevende wereldmacht is. Hierbij rees de hoorn van het Britse rijk als eerste op en werd later overschaduwd door de tweede hoorn, de Verenigde Staten van Amerika terwijl beiden op cruciale momenten in de wereldgeschiedenis samenwerken.Afbeelding. De twee hoorns van de dualistische Anglo-Amerikaanse zevende wereldmacht. Het ziet eruit als een Lam maar spreekt als een draak.Vanaf met name het begin van de Eerste Wereldoorlog is deze dualistische zevende wereldmacht in beeld gekomen.
Hieronder zien we de Britse en Amerikaanse vredesonderhandelaars die tijdens en na de twee grote wereldoorlogen, een bepalende rol hebben gespeeld op het wereldtoneel. Zo hebben de vredesonderhandelingen van Versailles in 1919 de oprichting van de Volkenbond tot stand gebracht, maar zij hebben ook de basis gelegd voor de Tweede Wereldoorlog.Afbeelding. Prime-Minister Lloyd George (UK) en president Woodrow Wilson (USA) tijdens de vredesonderhandelingen in 1919 in Versailles, de twee heren links.

Afbeelding. President F.D. Rooseveld (USA) en prime-minister Winston Churchill (UK) tijdens de Atlantic Conference, 10 augustus 1941, de twee heren op de voorgrond, zittend.

Intense coöperatie op het gebied van veiligheid en wereldwijde militaire operaties

Ook nu werken beide grootmachten samen op politiek en vooral militair gebied. Ze vormen samen een Anglo-Amerikaans domein. Onder het Verenigd Koninkrijk ressorteren landen zoals Canada, Australië en Nieuw-Zeeland die samen met de Verenigde Staten in de ‘Five Eyes’ een wereldomspannend veiligheidssysteem hebben georganiseerd.
Die relatie is spreekwoordelijk zoals door deze studie wordt geïllustreerd: The ‘Intelligence Special Relationship’ between Britain and the United States. Zie ook PDF.

En meer nog dan tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de militaire operaties in o.a. Irak en Afghanistan, zien we op militair gebied zelfs een versmelting van de maritieme strijdkrachten als voorpost van de NATO. Het onderstaande is slechts een greep uit de berichten nu de dreiging in de Zuid-Chinese Zee steeds groter wordt:
US, UK Sign Agreement to Merge Forces for Historic Joint Carrier Deployment en
U.S., U.K. Sign Agreement on Upcoming Deployment of HMS Queen Elizabeth with American F-35Bs, Destroyer.Afbeelding. Amerikaanse en Britse F-35 stealth straaljagers aan boord van HMS Queen Elisabeth.

'Maar als hij komt, moet hij een korte tijd blijven'

Het Romeinse rijk bestond grofweg zo'n 500 jaar, van 27 v.Chr. tot 476 n.Chr. Het Spaanse rijk duurde van 1492 en 1898, zo'n 400 jaar. Behoorlijk lang dus. De samenwerking van het Britse rijk of Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika begon feitelijk tijdens de Eerste Wereldoorlog, vanaf 1917, toen de Verenigde Staten in de oorlog betrokken raakten.

In 1949 werd de NATO opgericht. Hierbij werd feitelijk een stuk soevereiniteit of macht van beide mogendheden overgedragen aan deze organisatie. Van 1917, 1919 tot aan 1949 is slechts zo’n 30 jaar, een relatief korte periode. Het tekstgedeelte "Maar als hij komt, moet hij een korte tijd blijven", impliceert niet dat beide mogendheden van het wereldtoneel verdwijnen maar dat hun wereldheerschappij gedeeld is met de andere lidstaten van de NATO en met de overige leden van de Organisatie der Verenigde Naties en met name met de overige drie permanente leden van de Veiligheidsraad.

De ‘kleine hoorn’ en zijn wereldwijde invloed

Paradoxaal genoeg zijn de Verenigde Staten en Groot-Brittannië ook de initiatiefnemers geweest van tal van internationale organisaties zoals de Volkenbond en haar opvolger de Verenigde Naties, waarvan het hoofdkantoor zich in New York City bevindt maar ook NATO, IMF en Wereldbank.Afbeelding. De Volkendbond (1919-1945)

Afbeelding. De Organisatie der Verenigde Naties (1945-heden)

De Anglo-Amerikaanse invloed op de moderne wereld

De invloed van de zevende wereldmacht is enorm. Haar taal is internationaal. Haar kapitalistische, culturele en commerciële invloeden hebben de wereld overspoeld, rijk gemaakt en het aanzien en de werking ervan bepaald. Haar invloed kent geen grenzen en is overal aanwezig. Geen politieke macht heeft zo’n grote rol gespeeld in de menselijke geschiedenis, zelfs het Romeinse rijk niet. Dit alles laat nog duidelijker uitkomen hoe verschillend het vierde wilde beest was van allen die daarvoor verschenen waren!

Conclusie en vervolg

Tot nu toe hebben we de opmars gezien van zeven van de acht wereldmachten zoals die in het boek en Daniel en Openbaring naar voren komen. Hier blijft het niet bij want het boek Openbaring verschaft ons nog meer en gedetailleerder inzichten tot aan de achtste en laatste wereldmacht in de geschiedenis en haar totale vernietiging tijdens de Grote Dag van de Oorlog van God de Almachtige in Harmaggedon.
De rol en identificatie van de ‘kleine hoorn’ is vastgesteld, echter zijn uiteindelijke wereldwijde invloed zal nog worden beschreven in een volgend en afsluitend hoofdstuk in deze reeks: 'De opmars van wereldmachten - deel 7'.

Klik op deze link om terug te gaan.Vrije christenen | 2021