| Het oordeel over de religieuze hoer

De vernietiging van de religieuze hoer 'Het Grote Babylon' door NATO en VN

Woord vooraf

Het boek Openbaring heeft veel mensen geïnspireerd om onderzoek te doen naar de betekenis ervan en zij hebben gepoogd verklaringen te geven van de inhoud. Dit heeft geleid tot veel speculaties. Sommigen van die speculaties lijken logisch en plausibel, anderen in het geheel niet of bevinden zich daar ergens daartussen in.

Eén voorbeeld betreft de profetie over een mysterieuze vrouw die zit op een wild beest en het oordeel dat haar treft. In Openbaring 17:1-6 lezen we hierover het volgende:

“Eén van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en zei tegen me: ‘Kom, ik zal je het oordeel laten zien over de grote hoer die op veel waterstromen zit. Met haar hebben de koningen van de aarde seksuele immoraliteit bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken gemaakt met de wijn van haar seksuele immoraliteit.’
Hij bracht mij in de kracht van de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw op een scharlakenrood wild beest zitten dat vol godslasterlijke namen was en dat zeven koppen en tien hoorns had. De vrouw droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol met walgelijke dingen en met de onreine dingen van haar seksuele immoraliteit. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een mysterie: ‘Babylon de Grote, de moeder van de hoeren en van de walgelijke dingen van de aarde.’ Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus.”
(Openbaring 17:1-6).

We zullen niet ingaan op de talloze speculaties rond dit fenomeen die vrijwel allemaal foutief zijn, maar we zullen aan de hand van de bijbel zelf de identificatie van deze vrouw scherp krijgen. Wie is deze prostituee die het scharlakengekleurd wild beest berijdt?Afbeelding. Een mysterie: een 'vrouw' gezeten op een scharlakengekleurd wild beest.

Religieuze beïnvloeding van de politiek

Inmiddels kunnen we de juiste betekenis toekennen aan wilde beesten die in de bijbel voorkomen. We kunnen concluderen dat deze vrouw geen politiek systeem vertegenwoordigt want de engel zegt tegen Johannes “De vrouw die je hebt gezien, betekent de grote stad die heerst over de koningen van de aarde.’” (Openbaring 17:18).

Deze vrouw is dus geen afbeelding van een politiek systeem; zij bedrijft er prostitutie mee. (Jakobus 4:4).

Een internationaal fenomeen

Zij wordt bovendien getypeerd als een internationaal fenomeen want “...De waterstromen (of wateren) die je hebt gezien, waar de hoer zit, betekenen volken, menigten, landen en talen.”

Relatie met het wereldwijde commerciële systeem

Ook kunnen wij beredeneren dat zij geen afbeelding is van het commerciële systeem dat haar ondergang met lede ogen aanziet want “Ook de kooplieden van de aarde huilen en rouwen om haar, omdat er niemand meer is die al hun goederen koopt, hun ladingen goud, zilver, edelstenen, parels, fijn linnen, purperen stoffen, zijde en scharlakenrode stoffen, en allerlei voorwerpen van geurig hout, van ivoor, van kostbaar hout, en van koper, ijzer en marmer, en ook kaneel, kardemom, wierook, geurige olie, geurige hars, wijn, olijfolie, meelbloem, tarwe, runderen, schapen, paarden, wagens, slaven en mensenlevens.” (Openbaring 18:11-13).

Wie of wat is zij dan wel? De aanduiding waarmee ze door het leven gaat is voor getrouwe christenen veelzeggend: ‘Babylon de Grote’.

Zij is een religieus systeem en zij is een opponent van God en zijn volk

Het oude Babylon was een “...land van afgodsbeelden...” (Jeremia 50:38). Ze is bovendien “...dronken...van het bloed van de heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus”. (Openbaring 17:6).

Elke religie die zich manifesteert als instrument om de volgelingen van Jezus te verdrukken en te vermoorden, is een directe vijand van God. De hoer omvat een veelheid van religies en stromingen die zijn ontstaan uit het oude Babylon en de kenmerken dragen van de stichter ervan, Nimrod. De naam 'Nimrod' betekent vertaald uit het Hebreeuws 'Laten wij in opstand komen'. Het is rebellie tegen God de Vader en zijn Christus of Messias en vindt zijn oorsprong bij de eerste rebel, Satan of Tegenstander. Het omvat alle grote wereldreligies zoals Islam, Judaisme, Christelijke religies zoals het Rooms-Katholicisme, het Protestantisme en allerlei kleine afsplitsingen daarvan alsmede New Age achtige stromingen. Het omvat alle religies die de Waarheid verdraaien, onderdrukken en Gods heiligen verdrukken.

Een belangrijke identificatiemethode om valse religie te herkennen wordt aangedragen door Jezus: "Pas op voor de valse profeten, die in schaapskleren naar jullie toe komen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Je zult ze herkennen aan hun vruchten. Je kunt toch geen druiven plukken van een doornstruik of vijgen van een distel? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, terwijl elke slechte boom slechte vruchten draagt. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen en een slechte boom geen goede. Elke boom die geen goede vruchten oplevert, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Zulke mensen zijn dus te herkennen aan hun vruchten.
Niet iedereen die 'Heer, Heer' tegen me zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Op die dag zullen veel mensen tegen me zeggen: 'Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam allerlei wonderen gedaan?' Dan zal ik openlijk tegen ze zeggen: 'Ik heb jullie nooit gekend! Ga weg, wetteloze mensen!'"
(Mattheüs 7:15-23).

Kenmerken

De rituelen en geloofsartikelen van de grote wereldreligies hebben veel punten met elkaar gemeen. Het boek ‘The Two Babylons’ van Alexander Hislop legt een direct verband met de Rooms-Katholieke Kerk. We moeten daarbij niet vergeten dat het Protestantisme, dat beweerde een terugkeer naar de bijbel te zijn en een aanklacht was tegen de Kerk, voor het grootste deel de geloofsartikelen van de Rooms-Katholieke Kerk heeft overgenomen. Beide geloofsstromingen zijn bovendien erg vijandig omgegaan met christenen die probeerden de bijbelse kernpunten in ere te herstellen en te verkondigen.
We kunnen zien dat deze vrouw “...dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus.” Zelfs is de bijbel verboden lectuur geweest binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Maar niet alleen het Rooms-Katholicisme en het Protestantisme delen Babylonische gebruiken trekken op in vervolging van de heiligen, hetzelfde geldt zeker voor het Judaïsme en de Islam en feitelijk alle andere religieuze stromingen.

Babylon de Grote vormt daarom een wereldomspannend religieus systeem. Zij zit “op veel waterstromen (of wateren)”. Deze wateren beelden volken en naties af. (Openbaring 17:1.)
Babylon de Grote omvat alle valse religies op aarde die zich verbinden met de staat, Babylonische gebruiken en rituelen toepassen en de heiligen van het Opperwezen vervolgen.

Ze acht zich onkwetsbaar, net zoals koning Nebukadnezar de stad Babylon onneembaar achtte. “Want ze blijft in haar hart zeggen: 'Ik zit als koningin, ik ben geen weduwe en ik zal nooit rouw kennen.' Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en hongersnood. Ze zal helemaal met vuur verbrand worden, want יהוה God, die haar heeft geoordeeld, is sterk.” (Openbaring 18:7,8).

In Ezechiël hoofdstuk 23 wordt Samaria (het gebied van het tienstammenrijk Israël) afgebeeld als de prostituée Ohola, de oudere zuster van Oholiba, die Jeruzalem (het koninkrijk Juda) symboliseerde. Haar naam Ohola, (Haar tent [van aanbidding]), kan duiden op het feit dat het tienstammenrijk zijn eigen centra van aanbidding oprichtte. Zij begon in Egypte geestelijke prostitutie te bedrijven en ging er in het Beloofde Land mee door. In latere tijden trachtte zij bij de Assyriërs in de gunst te komen en beoefende verderfelijke afgodische praktijken, waartoe ook kinderoffers behoorden. Wegens haar ontrouw jegens hem gaf יהוה Ohola (het noordelijke koninkrijk) in handen van de Assyriërs, haar minnaars.

Door haar hoererij of verbintenis met de staat, wacht haar een tragisch lot. Het is daarom passend dat in de afbeelding van het wilde beest, dit beest door deze vrouw wordt bereden omdat ze zich door alle tijden heen heeft bemoeid met politieke aangelegenheden waarvan we weten dat die door Satan worden gecontroleerd. Hetzelfde beest dat door haar wordt bereden zal haar met vuur verbranden en totaal vernietigen.

Zij is een hoer doordat ze prostitueert voor -en overspel pleegt met de wereldse, door Satan geregeerde koningen der aarde en omdat zij de God des hemels afwijst, afgoderij bevordert en de heiligen ombrengt. Maar "…Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en hongersnood. Ze zal helemaal met vuur verbrand worden, want יהוה God, die haar heeft geoordeeld, is sterk.” (Openbaring 18:8).

Het wordt ons als heiligen dan ook dwingend aangeraden deze religieuze hoer te verlaten om niet zelf ook deelgenoot te worden van haar plagen.

Haar gebruiken, beelden en rituelen, haar leerstellingen en overtuigingen

De meeste leerstellingen die door vrijwel alle wereldreligies worden toegepast, worden hieronder afgebeeld. Zij hebben hun oorsprong in het oude Babylon. Om die reden en omdat deze hoer een grote invloed aanwendt op de wereldpolitiek, wordt zij aangeduid als ‘Babylon de Grote’. Hieronder een kleine selectie van haar onbijbelse en onchristelijke leerstellingen.

Onbijbels: de drie-eenheid en goddinnenvereringAfbeelding. De Indische drie-eenheid.

Afbeelding. De Egyptische en Afrikaanse drie-eenheid.

Afbeelding. Moedergodinnen met kind.Onbijbels: de onsterfelijkheid van de ziel

Een belangrijke leerstelling in vrijwel alle religies is de overtuiging dat de ziel onsterfelijk is. Dit is een onbijbelse overtuiging:
"En יהוה God vormde de mens uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten blies hij de levensadem, en de mens werd een levende ziel (l’nefesh chaiah).” (Genesis 2:7).
"Alle zielen behoren mij toe. Zowel de ziel (nefesh) van de vader als de ziel (nefesh) van de zoon behoort mij toe. De ziel (nefesh) die zondigt, die zal sterven.” (Ezechiël 18:4).

Onbijbels: pijniging in een brandende hel

God is een God van liefde en het is strijdig met deze eigenschap dat hij mensen voor eeuwig zou laten branden in de ‘hel’.

Interessant is te lezen wat geschreven wordt door The Encyclopedia Americana: "Er is veel verwarring en misverstand ontstaan doordat de vroege vertalers van de bijbel het Hebreeuwse woord Sjeool en de Griekse woorden Hades en Gehenna onveranderlijk met het woord hel hebben weergegeven. De eenvoudige translitteratie van deze woorden door de vertalers van de herziene uitgaven van de bijbel is niet voldoende geweest om deze verwarring en verkeerde opvatting merkbaar op te helderen.” — The Encyclopedia Americana (1942), Deel XIV, blz. 81.

Ps. 9:18, SV: „De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel* toe, alle godvergeten heidenen.” (*„De dood”, WV; „het dodenrijk”, NBG; „Sjeool”, 9:17 in NW.)

Pred. 9:5, 10: „De levenden zijn zich ervan bewust dat zij zullen sterven; maar wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets bewust . . . Alles wat uw hand te doen vindt, doe dat met uw krácht, want er is geen werk noch overleg noch kennis noch wijsheid in Sjeool,* de plaats waarheen gij gaat.” (Als zij zich van niets bewust zijn, voelen zij vanzelfsprekend geen pijn.) (*„De scheol”, voetn. Belgische PB; „het graf”, SV, Lu; „de helle”, Leu; „het dodenrijk”, GNB.)

Ps. 146:4: „Zijn geest gaat uit, hij keert terug naar zijn grond; waarlijk, op die dag vergaan zijn gedachten.”* (*„Gedachten”, 145:3 in Leu; „voornemens”, LV; „plannen”, GNB, NBG.)

Sjeool = het gemeenschappelijke graf van de mensheid.
Gehenna = ‘het meer dat met vuur brand, de tweede dood’.

Al deze punten zijn basaal waarover eenvoudigweg onder christenen geen enkel misverstand zou moeten bestaan.

Voor wie wil toebehoren aan de Christus moet deze religieuze hoer de rug toekeren

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga uit haar weg, mijn volk, als jullie geen deel willen hebben aan haar zonden en als jullie geen deel van haar plagen willen ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God heeft aan haar onrechtvaardige daden gedacht. Zet haar betaald wat ze anderen heeft aangedaan, ja, betaal haar wat ze heeft gedaan dubbel terug. Meng in de beker waarin zij een mengsel heeft gemaakt een dubbele portie voor haar. Geef haar net zo veel pijn en rouw als zij eer en schaamteloze weelde heeft gehad. Want ze blijft in haar hart zeggen: 'Ik zit als koningin, ik ben geen weduwe en ik zal nooit rouw kennen.’” (Openbaring 18:4-7).
Gods oordeel tegen de hoer komt en is vernietigend. "Wees vrolijk over haar, o hemel, en ook jullie, heiligen, apostelen en profeten, want God heeft voor jullie zijn oordeel over haar uitgesproken!’" (Openbaring 18:20).

Vernietiging nabij

De Openbaring laat zien hoe het harde oordeel van God leidt tot de totale ondergang en vernietiging van deze prostituée. Dezelfde 'koningen' met wie deze prostituée heeft gehoereerd zullen aan de basis staan van haar vernietiging en zullen daartoe door Gods geest worden aangezet: "De tien hoorns die je hebt gezien en het wilde beest, die zullen de hoer haten en zullen haar verwoesten en naakt maken. Ze zullen haar vlees opeten en haar helemaal met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven zijn gedachte uit te voeren, ja, hun ene gedachte uit te voeren door hun koninkrijk aan het wilde beest te geven, totdat de woorden van God vervuld zijn." (Openbaring 17:16, 17).Afbeelding. De vernietiging van valse religie.Klik op deze link om terug te gaan.Vrije christenen | 2021