De brief aan de heiligen in Efeze


Schrijver: Paulus
Waar geschreven: Rome
Geschrift voltooid: ca. 60–61 n.Chr.


Van Paulus, door Gods wil een apostel van Jezus de Gezalfde. Aan de heiligen in Efeze die trouw zijn in eendracht met Jezus de Gezalfde.

Ik wens jullie onverdiende goedheid en vrede toe van God, onze Vader, en van de Heer Jezus de Gezalfde.

Loof de God en Vader van onze Heer Jezus de Gezalfde, want hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in eendracht met de Gezalfde. Hij heeft ons namelijk vóór de grondlegging van de wereld uitgekozen om in eendracht met hem te zijn, zodat we voor hem heilig en zonder smet zouden zijn in liefde. Hij heeft ons voorbestemd om via Jezus de Gezalfde als zijn eigen zonen te worden geadopteerd, want dat was wat hij graag wilde. Zo zou hij geëerd worden voor zijn glorieuze onverdiende goedheid die hij ons via zijn geliefde Zoon welwillend heeft gegeven. Via hem, door zijn bloed, hebben we de verlossing door losprijs, de vergeving van onze overtredingen, dankzij de overvloed van zijn onverdiende goedheid.

Hij heeft ons overladen met deze onverdiende goedheid door ons alle wijsheid en begrip te geven. Hij heeft ons namelijk het heilige geheim van zijn wil bekendgemaakt. Volgens zijn wens heeft hij zich voorgenomen om als de vastgestelde tijd tot voltooiing komt een bestuur te hebben om in de Gezalfde alle dingen te verzamelen, de dingen in de hemel en de dingen op aarde. Ja, in hem met wie we in eendracht zijn en met wie we als erfgenamen zijn aangesteld. We zijn voorbestemd overeenkomstig het voornemen van degene die alles tot stand brengt zoals hij volgens zijn wil heeft besloten. Zo zouden wij, de eersten die op de Gezalfde hoopten, hem tot lof en eer zijn. Maar ook jullie gingen op hem hopen toen jullie het woord van waarheid hoorden, het goede nieuws over jullie redding. Nadat jullie gingen geloven, werden jullie via hem verzegeld met de beloofde heilige geest, een van tevoren gegeven onderpand van onze erfenis. Dat was om ons door een losprijs te verlossen, tot zijn lof en eer.

Dat is ook de reden waarom ik, sinds ik heb gehoord van jullie geloof in de Heer Jezus en jullie liefde voor alle heiligen, God onophoudelijk dank voor jullie. In mijn gebeden voor jullie blijf ik vragen of de God van onze Heer Jezus de Gezalfde, de glorieuze Vader, jullie een geest van wijsheid en openbaring geeft om hem goed te leren kennen. Hij heeft de ogen van jullie hart geopend, zodat jullie inzien tot wat voor hoop hij jullie heeft geroepen, wat voor glorieuze rijkdom hij als erfenis voor de heiligen heeft en hoe allesovertreffend de grootsheid van zijn kracht is in ons gelovigen. Die grootsheid blijkt uit de werking van zijn geweldige kracht, die hij gebruikte toen hij de Gezalfde uit de dood opwekte en hem een plaats gaf aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, hoog boven alle regeringen, autoriteiten, krachten en heersers en boven elke naam die wordt genoemd, niet alleen in dit tijdperk maar ook in het tijdperk dat nog moet komen. Ook heeft hij alles onder zijn voeten onderworpen en hem hoofd gemaakt over alles wat te maken heeft met de gemeente, die zijn lichaam is en die vol is van hem die alles in allen vervult.

Bovendien heeft God jullie levend gemaakt, hoewel jullie dood waren door jullie overtredingen en zonden. Jullie volgden daarmee eens de weg van deze wereld en de heerser over de macht van de lucht, de geest die nu actief is in ongehoorzame mensen. Net als zij hebben wij allemaal ons ooit laten leiden door de verlangens van ons vlees. We deden wat het vlees en onze gedachten wilden. Net als alle anderen verdienden we van nature Gods woede. Maar omdat God zo barmhartig is en omdat zijn liefde voor ons zo groot is, heeft hij ons samen met de Gezalfde levend gemaakt toen we dood waren door overtredingen. Jullie zijn gered dankzij onverdiende goedheid. Bovendien heeft hij ons samen met hem opgewekt en een plaats gegeven in de hemelse gewesten in eendracht met Jezus de Gezalfde. Zo kan hij in de komende tijdperken laten zien hoe oneindig groot zijn onverdiende goedheid is door ons als volgelingen van Jezus de Gezalfde zijn gunst te tonen.

Dankzij deze onverdiende goedheid zijn jullie door geloof gered. Dat hebben jullie niet aan jezelf te danken, het is een gave van God. Het is niet het resultaat van jullie daden, en dus heeft niemand reden om op te scheppen. We zijn het werk van God en werden in eendracht met Jezus de Gezalfde geschapen voor goede daden, waarvan God van tevoren heeft bepaald dat we ze moeten doen.

Bedenk daarom dat jullie, van afkomst uit de natiën, eens degenen waren die onbesneden werden genoemd door degenen die in het vlees besneden zijn door mensenhanden. In die tijd waren jullie zonder de Gezalfde, vervreemd van de staat Israël. Als vreemdelingen hadden jullie geen deel aan de verbonden van de belofte. Jullie hadden geen hoop en waren zonder God in de wereld. Maar nu zijn jullie, die eens veraf waren, in eendracht met Jezus de Gezalfde dichtbij gekomen, door het bloed van de Gezalfde. Want hij is onze vrede. Hij heeft de twee groepen één gemaakt en de scheidsmuur ertussen vernietigd. Met zijn lichaam heeft hij een eind gemaakt aan de vijandschap, de wet met zijn geboden en voorschriften, om van de twee groepen in eendracht met zichzelf één nieuwe mens te maken. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door de martelpaal beide groepen in één lichaam volledig met God. Hij heeft met zijn lichaam de vijandschap gedood. Hij is gekomen en heeft het goede nieuws van vrede bekendgemaakt aan jullie die veraf waren en aan hen die dichtbij waren, want via hem hebben wij, beide groepen, door één geest vrije toegang tot de Vader.

Jullie zijn dus geen vreemdelingen en buitenlanders meer maar medeburgers van de heiligen en leden van het huisgezin van God. Jullie zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus de Gezalfde zelf de fundament-hoeksteen is. Het hele gebouw, harmonieus samengevoegd, groeit in eendracht met hem uit tot een heilige tempel voor Jehovah. In eendracht met hem worden ook jullie samen opgebouwd tot een plaats waarin God door geest woont.

Vandaar dat ik, Paulus, de gevangene van Jezus de Gezalfde ter wille van jullie, de natiën... Jullie hebben vast wel gehoord dat mij ter wille van jullie het beheer van Gods onverdiende goedheid is gegeven. Door een openbaring is mij het heilige geheim bekendgemaakt, zoals ik al in het kort heb geschreven. Dus als jullie dit lezen, kunnen jullie je een beeld vormen van mijn inzicht in het heilige geheim van de Gezalfde. In vorige generaties is dit geheim niet aan de mensen bekendgemaakt zoals het nu door de geest aan zijn heilige apostelen en profeten is onthuld: dat de natiën door het goede nieuws en in eendracht met Jezus de Gezalfde mede-erfgenamen en leden van hetzelfde lichaam zouden zijn en met ons in de belofte zouden delen. Daarvan ben ik een dienaar geworden dankzij de vrije gave van Gods onverdiende goedheid die mij is gegeven door de werking van zijn kracht.

Aan mij, de allerminste van alle heiligen, is deze onverdiende goedheid gegeven om het goede nieuws over de onvoorstelbare rijkdom van de Gezalfde bekend te maken aan de natiën en om iedereen te laten zien hoe de onthulling wordt beheerd van het heilige geheim dat eeuwenlang verborgen is geweest in God, die alles heeft geschapen. Zo zou nu door de gemeente de rijkgeschakeerde wijsheid van God bekend worden gemaakt aan de regeringen en de autoriteiten in de hemelse gewesten. Dat stemt overeen met het eeuwige voornemen dat hij heeft opgevat in verband met de Gezalfde, onze Heer Jezus. Door hem hebben we deze vrijmoedigheid van spreken en vrije toegang vol vertrouwen, dankzij ons geloof in hem. Daarom vraag ik jullie de moed niet op te geven nu ik voor jullie moeilijkheden moet doorstaan, want die betekenen eer voor jullie.

Vandaar dat ik mijn knieën buig voor de Vader, aan wie elke familie in de hemel en op aarde haar naam te danken heeft. Ik bid dat hij vanuit zijn overvloedige majesteit de mens die jullie innerlijk zijn door de kracht van zijn geest sterk laat worden en dat dankzij jullie geloof de Gezalfde met liefde in jullie hart mag wonen. Ook bid ik dat jullie stevig geworteld en gefundeerd zullen zijn. Dan zullen jullie samen met alle heiligen goed in staat zijn te bevatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en in staat zijn de liefde van de Gezalfde te kennen, die alle kennis te boven gaat, zodat jullie vervuld worden met alle volheid die God geeft.

Aan hem die door zijn kracht die in ons actief is oneindig veel meer kan doen dan alles wat wij vragen of ons voor kunnen stellen, aan hem komt de eer toe via de gemeente en via Jezus de Gezalfde, tot in alle generaties, voor altijd en eeuwig. Amen.

Ik, die gevangenzit ter wille van de Heer, vraag jullie dan ook dringend om de weg te gaan die past bij de roeping die jullie hebben ontvangen: wees altijd nederig en zachtaardig, wees geduldig, verdraag elkaar in liefde, doe oprecht moeite om de eenheid van de geest te bewaren in de verenigende band van vrede. Er is één lichaam en één geest, zoals jullie werden geroepen tot de ene hoop van jullie roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is.

Aan elk van ons werd onverdiende goedheid gegeven zoals de Gezalfde vrije gave heeft verdeeld. Want er staat: ‘Toen hij opsteeg naar boven, heeft hij gevangenen meegevoerd, hij heeft gaven in mensen gegeven.’ Wat kan de uitspraak ‘hij steeg op’ anders betekenen dan dat hij ook is afgedaald naar beneden, dat wil zeggen naar de aarde? Hij die is afgedaald, is ook degene die tot hoog boven alle hemelen is opgestegen om aan alle dingen volheid te geven.

En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, sommigen als profeten, sommigen als evangeliepredikers, sommigen als herders en leraren, met het doel de heiligen te corrigeren, om te dienen, om het lichaam van de Gezalfde op te bouwen, totdat we allemaal de eenheid van geloof en van nauwkeurige kennis van de Zoon van God bereiken, en we als een volwassene worden en de mate van rijpheid bereiken die bij de volheid van de Gezalfde hoort. We moeten dus geen kinderen meer zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leringen afkomstig van mensen die bedrog en gemene listen gebruiken. Maar laten we de waarheid spreken en in alle dingen door liefde naar hem toe groeien die het hoofd is, de Gezalfde. Vanuit hem is het hele lichaam harmonieus samengevoegd en gemaakt om samen te werken doordat elk gewricht doet wat nodig is. Als elk afzonderlijk deel goed functioneert, draagt dat bij tot de groei van het lichaam terwijl het zichzelf in liefde opbouwt.

Daarom zeg ik en getuig ik dit in de Heer: ga niet meer de weg die de natiën volgen, met hun doelloze manier van denken. Hun verstand is verduisterd en ze zijn vervreemd van het leven dat van God komt, omdat ze onwetend zijn en een ongevoelig hart hebben. Omdat ze elk moreel besef hebben verloren, hebben ze zich overgegeven aan schaamteloos gedrag om hebzuchtig allerlei onreinheid te beoefenen.

Maar dat is niet wat jullie over de Gezalfde hebben geleerd, als jullie hem tenminste hebben gehoord en door hem zijn onderwezen in overeenstemming met de waarheid die in Jezus is. Jullie hebben geleerd dat je de oude persoonlijkheid moet wegdoen, die bij jullie vroegere manier van leven hoort en die door haar bedrieglijke verlangens wordt verdorven. En jullie moeten je mentaliteit blijven vernieuwen en de nieuwe persoonlijkheid aandoen, die naar Gods wil werd geschapen in ware rechtvaardigheid en loyaliteit.

Jullie hebben bedrog weggedaan. Spreek daarom allemaal de waarheid tegen je naaste, want we zijn als lichaamsdelen die bij elkaar horen. Als je kwaad wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan terwijl je nog boos bent. Geef de Lasteraar geen kans. Laat wie steelt, niet meer stelen maar hard werken en met zijn handen eerlijk werk doen, zodat hij iets kan delen met mensen die het nodig hebben. Laat geen slecht woord uit je mond komen, maar zeg iets goeds dat opbouwt, waar dat maar nodig is. Zo vertel je de ander iets waar hij wat aan heeft. En bedroef Gods heilige geest niet, waarmee jullie verzegeld zijn voor een dag van verlossing door losprijs.

Doe alle verbittering, boosheid, woede, geschreeuw en beledigende taal weg, en ook alles wat kwetsend is. Wees juist vriendelijk voor elkaar, heb intens medegevoel en vergeef elkaar van harte, net zoals God jullie door de Gezalfde van harte vergeven heeft.

Volg daarom God na, als geliefde kinderen, en bewandel de weg van de liefde, zoals ook de Gezalfde ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft gegeven als een offer en een slachtoffer, een aangename geur voor God.

Laat seksuele immoraliteit en allerlei onreinheid of hebzucht onder jullie zelfs niet ter sprake komen, want dat past niet bij heiligen. Ook schandelijk gedrag, dom gepraat en obscene grappen zijn ongepast. Breng liever dank aan God. Want jullie moeten weten en goed beseffen dat niemand die seksueel immoreel is of onrein of hebzuchtig, wat wil zeggen dat hij afgoden aanbidt, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van de Gezalfde en van God.

Laat je door niemand met holle woorden bedriegen, want door zulke dingen komt de woede van God over ongehoorzame mensen. Laat je daarom niet met hen in. Want eens waren jullie duisternis, maar nu zijn jullie licht in eenheid met de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht, want de vrucht van het licht is elke soort van goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Blijf onderzoeken wat aanvaardbaar is voor de Heer. En doe niet meer mee met de vruchteloze praktijken die bij de duisternis horen, maar ontmasker ze juist. Want de dingen die zij in het geheim doen, zijn te schandelijk om zelfs maar te noemen. Alle dingen die worden ontmaskerd, worden door het licht zichtbaar, want alles wat zichtbaar wordt, is licht. Daarom wordt er gezegd: ‘Word wakker, jij die slaapt. Sta op uit de dood, en de Gezalfde zal op je schijnen.’

Let er dus goed op welke weg je gaat, dat jullie je niet als dwazen maar als wijzen gedragen. En gebruik je tijd zo goed mogelijk, want we leven in een slechte tijd. Wees daarom niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de wil van Jehovah is. Bedrink je ook niet aan wijn, wat leidt tot losbandigheid, maar zorg dat je altijd vervuld bent met geest. Spreek tot elkaar met psalmen, lofzangen voor God en geestelijke liederen. Zing en maak muziek voor Jehovah in je hart. Dank onze God en Vader altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus de Gezalfde.

Wees aan elkaar onderworpen uit ontzag voor de Gezalfde. Laten vrouwen onderworpen zijn aan hun man als aan de Heer, want de man is het hoofd van zijn vrouw, net zoals de Gezalfde het hoofd is van de gemeente, het lichaam dat hij heeft gered. En zoals de gemeente onderworpen is aan de Gezalfde, zo moeten vrouwen in alles onderworpen zijn aan hun man. Mannen, blijf van je vrouw houden, net zoals de Gezalfde van de gemeente heeft gehouden en zich voor haar heeft opgeofferd om haar te heiligen, haar te reinigen door haar te baden in het water van het woord. Zo kon hij de gemeente in haar pracht aan zichzelf aanbieden, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en zonder smet.

Op dezelfde manier moeten mannen van hun vrouw houden als van hun eigen lichaam. Een man die van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals de Gezalfde dat doet met de gemeente, omdat wij delen van zijn lichaam zijn. ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en de twee zullen één vlees worden.’ Dit heilige geheim is groot. Ik heb het nu over de Gezalfde en de gemeente. Hoe dan ook, elk van jullie moet net zo van zijn vrouw houden als van zichzelf, en de vrouw moet diep respect voor haar man hebben.

Kinderen, gehoorzaam je ouders in eendracht met de Heer, want dat is rechtvaardig. ‘Eer je vader en je moeder’ is het eerste gebod met een belofte: ‘Dan zal het goed met je gaan en zul je lang op aarde blijven.’ En vaders, irriteer je kinderen niet, maar voed ze op met de correctie en de vermaningen van Jehovah.

Slaven, gehoorzaam je aardse meesters, met respect en ontzag en met een oprecht hart, zoals je de Gezalfde gehoorzaamt. Dus niet alleen als anderen je zien, om bij mensen in de gunst te komen, maar als slaven van de Gezalfde die met hart en ziel Gods wil doen. Dien met een goede instelling, alsof het voor Jehovah is en niet voor mensen. Want jullie weten dat je al het goede dat je doet terugkrijgt van Jehovah, of je nu een slaaf bent of een vrij mens. En meesters, jullie moeten hen op dezelfde manier behandelen. Gebruik geen dreigementen, want je weet dat zij dezelfde Meester in de hemel hebben als jij, en hij is niet partijdig.

Tot slot, blijf kracht putten uit de Heer en uit zijn grote macht. Trek de complete wapenrusting van God aan, zodat je stand kunt houden tegen de listen van de Lasteraar. Want we hebben een strijd te voeren, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de regeringen, tegen de autoriteiten, tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de slechte geestenmachten in de hemelse gewesten. Doe daarom de complete wapenrusting van God aan om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en om goed voorbereid stand te kunnen houden.

Houd dus stand, met de waarheid als gordel om je middel, met rechtvaardigheid als borstharnas en met de bereidheid om het goede nieuws van vrede bekend te maken als sandalen aan je voeten. Draag daarnaast het grote schild van het geloof, waarmee je alle brandende pijlen van de goddeloze zult kunnen uitdoven. Draag ook de helm van redding en het zwaard van de geest, Gods woord. Bid steeds bij elke gelegenheid door geest, met gebeden en smeekbeden in elke vorm. Blijf daarom wakker en smeek voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij: dat als ik mijn mond opendoe, ik de woorden vind om vrijmoedig het heilige geheim van het goede nieuws bekend te kunnen maken, waarvoor ik een gezant in boeien ben, en dat ik er zo vrijmoedig over mag spreken als ik zou moeten.

Tychikus, een geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, zal jullie alles over me vertellen, hoe het met me gaat. Juist met dat doel stuur ik hem naar jullie toe, om jullie te laten weten hoe het met ons gaat en om jullie te bemoedigen.

Ik wens de broeders zowel vrede als liefde met geloof toe van God, de Vader, en de Heer Jezus de Gezalfde. Mag de onverdiende goedheid met iedereen zijn die onvergankelijke liefde heeft voor onze Heer Jezus de Gezalfde.