| De kernpunten van ons geloof

De eenheid van God als uniek persoon en de heiligheid van zijn naam

God is slechts één “persoon”, geen drie-eenheid van personen. Hij is de Schepper, het Opperwezen en heeft Zijn eigen persoonlijke naam, Jahweh of Jehowah, in het Hebreeuws het tetragrammaton יְהוָ֔ה of יהוה. Wij gebruiken het Hebreeuwse tetragrammaton . God wordt herhaaldelijk de Vader en God van de Heer Jezus Christus genoemd en hij is ook onze Vader.

Zijn heilige naam is synoniem met deze tekst: "Denk aan wat er vroeger gebeurd is, lang geleden, dat ik God ben, er is geen ander. Ik ben God, er is niemand als ik. Vanaf het begin vertel ik de afloop en van oudsher de dingen die nog niet zijn gedaan. Ik zeg: “Wat ik besluit zal gebeuren en alles wat ik wil zal ik doen.” Van waar de zon opgaat roep ik een roofvogel, uit een ver land de man die mijn besluit uitvoert. Ik heb het gezegd en ik zal het laten gebeuren. Ik heb het me voorgenomen en ik zal het ook doen."

Deuteronomium 6:4; Jesaja 46:9-11

Jezus, de Zoon van God

Jezus (de) Christus (Messias, of Gezalfde) is de Zoon van God, niet God de Zoon. In het Hebreeuws is zijn naam Jeh'sjoea, Jehosjoea, Jesjoea maar vaak geschreven als Jeshua (יֵשׁוּעַ) of (יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ) hetgeen betekent 'Jehowah is redding'. Jezus heeft een God, net als wij. Jezus is onze Verlosser, Koning en Hogepriester en is de unieke menselijke vertegenwoordiger van de Ene God.
Volgens de bijbel werd hij op wonderbaarlijke wijze verwekt en is hij uit de dood opgewekt tot een positie aan de rechterhand van God. Hij 'bestond niet', maar ontstond voor het eerst in de baarmoeder van zijn menselijke moeder door een wonder van heilige geest.

Na zijn opstanding heeft hij koninklijke heerschappij ontvangen en heeft hij plaatsgenomen op de troon van onze Vader. Hij is een wonderbaar raadgever, een sterke god, een eeuwige vader, de lang beloofde vredevorst.

Johannes 11:27; Lukas 1:31; Jesaja 9:6

De kracht van de heilige geest

De heilige geest (רוח קודש) is geen persoon. Het is de operationele kracht en aanwezigheid van God.

Genesis 1:2; Lukas 1:35

De bijbel, het geïnspireerde woord van God

De bijbel, bestaande uit de Hebreeuwse canon en de Griekse nieuwtestamentische geschriften, is de geïnspireerde en gezaghebbende openbaring van God.

Lukas 24:44; 2 Timotheüs 3:16

Het nieuwe verbond en onze glorierijke bestemming als koningen en priesters

Het goede nieuws gaat over het komende Koninkrijk van God op deze aarde door toedoen van de Messias Jezus, door wie wij de vergeving van zonden hebben en de vestiging van het Nieuwe Verbond door zijn bloed. Wij zijn – indien wedergeboren – opgenomen in dit Verbond en wij zullen een koninkrijk van priesters en een heilige natie vormen en voor eeuwig als koningen regeren. We moeten het goede nieuws geloven, ons bekeren van het leiden van een leven dat gebaseerd is op ongeloof, en vruchten laten zien die wijzen op dat berouw. Wanneer Jezus terugkeert, zal hij de getrouwe heiligen doen herrijzen tot onsterfelijkheid in het Koninkrijk van God... de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die aan het einde van het huidige tijdperk zullen worden opgericht. Zie onderstaande bewijzen:

“Jullie zullen voor mij een koninkrijk van priesters en een heilige natie worden.”

Exodus 19:5

“Het koninkrijk, de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel werden aan het volk van de heiligen van het Opperwezen gegeven. Hun koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en alle regeringen zullen hén dienen en gehoorzamen.”

Daniel 7:27

“Maar jullie zijn ‘een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk dat een speciaal eigendom is, zodat jullie overal de schitterende eigenschappen bekend zouden maken’ van degene die jullie uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.'”

1 Petrus 2:9

“U bent het waard de boekrol te nemen en de zegels te openen, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u mensen voor God gekocht uit alle stammen, talen, volken en landen. U hebt ze gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters voor onze God, en ze zullen als koningen over de aarde regeren."

Openbaring 5:9, 10

Onze taak en verantwoordelijkheid als koningen en priesters tijdens de 1000-jarige regering van Christus

De natien zal moeten worden geleerd te leven naar de twee universele geboden van God:

“Je moet , je God, liefhebben met je hele hart, je hele ziel, je hele verstand en je hele kracht.”
“Je moet je naaste liefhebben als jezelf.”

Hierbij zal de offerandelijke dood van Jezus Christus de centrale rol spelen. Door geloof te stellen in het feit dat zijn offer als losprijs werd betaald om de mensheid van de dood los te kopen en door de twee universele geboden na te leven, zullen de natien voor altijd weer in de juiste verhouding kunnen komen met hun liefdevolle Vader.

Markus 12:30, 31; Galaten 3:13

De viering van het avondmaal

Het avondmaal dat christenen met elkaar nuttigen is een letterlijke, eenvoudige maaltijd van ongezuurd brood en rode wijn, ter herinnering of gedachtenis aan de dood van onze Heer Jezus Christus. Aangezien het de enige gebeurtenis is die christenen volgens de bijbel moeten gedenken, wordt ze terecht ook de 'Gedachtenisviering' genoemd. Soms wordt de gebeurtenis als 'de maaltijd des Heren' aangeduid. Wanneer christenen het avondmaal met elkaar gebruiken geven zij te kennen dat zij in het nieuwe verbond zijn opgenomen en dat zij hun leven danken aan Jezus' offerandelijke dood.

1 Korintiërs 11:20; Lukas 22:14-20; Jeremia 31:31-40

De waterdoop

De doop in water voor volwassen gelovigen is een essentieel onderdeel van het proces van christelijke verlossing. Wanneer een persoon het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God gaat geloven en zich van zonde bekeert, moet de waterdoop zo snel mogelijk worden nagestreefd.

Handelingen 2:38

De '10 geboden'

Oude verbondswetten, met inbegrip van wetten met betrekking tot rein en onrein voedsel en bepaalde 'heilige dagen', zijn geen voorwaarden voor gemeenschap met God. Er is een nieuwe wet, de wet van Christus die de voorgaande wetten heeft vervuld.

Galaten 3:23, 24

De onderlinge band van liefde, een onderscheidend kenmerk van christenen

Jezus gaf zijn volgelingen een nieuw gebod: "Ik geef jullie een nieuw gebod: Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Hierdoor zal iedereen weten dat jullie mijn discipelen zijn: als jullie liefde voor elkaar hebben." De apostel Petrus zegt het zo: "Nu jullie jezelf gezuiverd hebben door jullie gehoorzaamheid aan de waarheid, met als resultaat oprechte broederlijke genegenheid, moeten jullie intens van elkaar houden, vanuit het hart."

Johannes 13:34, 35; Mattheüs 22:39; 1 Petrus 1:22

Oorlog en neutraliteit

Christenen behoren nooit de wapens op te nemen en hun vijanden en medegelovigen in andere landen te doden .

Mattheüs 26:52; Johannes 15:19, 18:36; 1 Petrus 2:9-11; 1 Kronieken 22:8

Christenen zijn geen deel van de wereld

Christenen zijn geen deel van een wereld die in Satans macht ligt. Zij zijn daarom niet geliefd. Hun burgerschap is geen deel van deze wereld maar "...wij hebben een burgerschap in de hemel en vandaaruit verwachten we vurig een redder, de Heer Jezus Christus."

Johannes 15:19; Johannes 18:36; Filippenzen 3:20

Het 'goede nieuws' van vrede en redding door middel van Gods Koninkrijk

Het evangelie of goede nieuws betreft het komende koninkrijk van God in handen van Jezus, door wie we vergeving van zonden hebben en door wie wij opgenomen zijn in het nieuwe verbond krachtens zijn vergoten bloed. We moeten het goede nieuws geloven, ons bekeren en berouw tonen van ons vroegere leven in zonde en vruchten laten zien die wijzen op dat berouw. Wanneer Jezus terugkeert, zal hij de getrouwe heiligen opwekken tot onsterfelijkheid in het Koninkrijk van God.

Mattheüs 13:19; Lukas 8:12; Johannes 6:63; Openbaring 20:6

De bestemming van de mensheid

Volgens de bijbel gaan mensen die sterven niet naar de hemel, noch naar een plaats van eeuwige bestraffing die ‘hel’ wordt genoemd. In plaats daarvan liggen allen – behalve Jezus – in een diepe 'slaap' in hun graf (= she’ool שאול), wachtend op hun opstanding.

Gedurende de 1000-jarige regeringsperiode van Jezus Christus zullen allen die in de herinneringsgraven slapen tot leven worden opgewekt en beoordeeld worden of zij op grond van hun daden eeuwig leven mogen ontvangen.

Prediker 9:5; Psalm 146:4; Psalm 13:3; Openbaring 20:6; Johannes 11:11-14; Handelingen 7:60; Johannes 5:28; Openbaring 20:11-14

De strijd van 'Harmageddon' en het einde van tirannie

De totale en definitieve vernietiging van het satanische politieke, commerciële en religieuze systeem en van hen die het ondersteunen en er afhankelijk van zijn, zal voor altijd een tijdperk van vrede, voorspoed en rechtvaardigheid onder Gods Koninkrijk mogelijk maken.

Tijdens Harmageddon – de Oorlog van de Grote Dag van God de Almachtige – zullen alle politieke en militaire leiders van de wereld definitief worden verwijderd en deze oorlog zal dan ook een definitief einde maken aan elke vorm van tirannie. Zij zullen volledig worden afgesneden van het leven en voorgoed verdwijnen. Harmageddon zal daarmee een einde maken aan alle menselijke tirannie en onderdrukking.

Zij die denken een uitzonderingspositie te hebben en 'verlicht' te zijn (maar in duisternis verkeren), de mens als niets beschouwen en denken de aarde in bezit te kunnen nemen, zullen worden verwijderd en niets zal nog aan hen herinneren. Degenen die zij hebben verguisd en vervolgd, de heiligen van het Opperwezen en volgelingen van de Christus, zullen daarentegen het Koninkrijk in bezit krijgen en alle volkeren zullen hen gehoorzamen en dienen.

Daniël 2:44; Daniël 7:27; Openbaring 6:14-17; Openbaring 19:19-21; Mattheus 24:37-39

De belichaming van het kwaad, de persoon van Satan

Er bestaat een bovennatuurlijk, kosmisch kwaad geleid door (de) Satan (= Tegenstander, Lasteraar) of Duivel (= Leugenaar), in tegenstelling tot en naast menselijke vijanden en het natuurlijke kwaad van het menselijk hart. Satan is de naam van een goddeloze geest-persoonlijkheid, ‘de god van dit tijdperk’ of ‘de god van deze wereld’. Hij misleidt de 'gehele bewoonde aarde'. Er bestaan demonen (daimonia) als niet-menselijke persoonlijkheden of entiteiten die Jezus aansprak en zij hem.

Satans leven en dat van alle andere demonen zal beëindigd worden na de komende 1000-jarige regering van Jezus Christus. Gedurende die 1000 jaar zullen zij inactief zijn. Zij zullen daarna voorgoed verdwijnen en de eeuwige dood ondergaan. Al zijn menselijke ondersteuners en uitvoerders (satanisten, de hoogste graden van vrijmetselaarsloges) zijn dan allang van het leven afgesneden.

De 'nieuwe hemel en de nieuwe aarde‘ zorgen ervoor dat de dingen van vroeger zullen zijn voorbijgegaan. Satans naam en zijn rebellie zullen volledig en voorgoed uit ieders herinnering zijn gewist. Al zijn inspanningen die over een periode van vele duizenden jaren onnoemelijk veel leed hebben veroorzaakt en nu hun hoogtepunt bereiken, zullen voor niets geweest zijn. Alle 'thousand points of light' zullen worden uitgedoofd!

Mattheüs 12:26; 2 Korintiërs 4:4; Efeziërs 6:12; Lukas 4:41; Jakobus 2:19; Openbaring 12:9; Openbaring 20:10, 14; Openbaring 21:4b

Waarom volgelingen van Jezus 'christenen' worden genoemd en wat dat inhoudt

"Daar in Antiochië werden de discipelen door Gods voorzienigheid voor het eerst christenen genoemd.". en "...blijf God eren terwijl je die naam draagt.".

Christenen hebben een enorme verantwoordelijkheid om de naam van God en de autoriteit van zijn Christus te heiligen en dienen nauwkeurige kennis van de waarheid te verkrijgen. Zij dienen zowel hun broeders en zusters maar ook zelfs hun vijanden lief te hebben. En dat laatste is een gebod. Dat dit soms heel erg moeilijk is weten we allemaal, zeker wanneer we zien hoe de zwakkeren in de samenleving dag in dag uit onrechtvaardig behandeld worden. Kwaad met kwaad vergelden is dus not done. Het tekstgedeelte (Mattheus 5:44-48) verklaart echter waarom deze houding voor christenen noodzakelijk is.

Handelingen 11:26b; 1 Petrus 4:16b; Mattheus 5:44-48Vrije christenen | 2021