De kernpunten van ons geloof en onze opdracht

Index van verwijzingen

- Een samenvatting van onze op de heilige Schrift gebaseerde overtuigingen
- Onze God en Vader
- Jezus de gezalfde, onze bruidegom
- Wedergeboorte, zalving en koningschap door het nieuwe verbond
- De gemeente, een heilige koninklijke priesterschap
- Onze taken en verantwoordelijkheden in het koninkrijk
- Wat betekent heiligheid
- De viering van het avondmaal en het nieuwe verbond
- Onze gezamenlijke Tegenstander

Wij geloven op grond van de heilige Schrift:

in één God, de Vader (1 Korinthiërs 8:6), de ene God van de geloofsbelijdenis van Israël - Sh'ma Jisra'eel - (Deuteronomium 6:4), bevestigd door Jezus de gezalfde (Markus 12:28 en verder). De Vader is "de enige ware God" (Johannes 17:3) wiens naam heilig is (Matthëus 6:9; Ezechiël 36:23).

in één Heer Messias (Gezalfde), Jezus (1 Korinthiërs 8:6), die op bovennatuurlijke wijze werd verwekt als de zoon van God (Lukas 1:35) en als zodanig was voorbestemd vanaf de grondlegging van de wereld (1 Petrus 1:20).

in de Heilige Geest als de persoonlijke, operationele aanwezigheid en kracht van God die door de verrezen Gezalfde aan de gelovigen wordt uitgedeeld (Psalm 51:11).

in de regenererende kracht van het goede nieuws over het Koninkrijk (Matteüs 13:19; Lukas 8:12; Johannes 6:63), waardoor de gelovige de goddelijke openbaring kan begrijpen en een heilig leven kan leiden.

in de doop door onderdompeling bij ontvangst van het goede nieuws van het Koninkrijk en de dingen betreffende Jezus (Handelingen 8:12; Lukas 24:27).

in de verzoenende, plaatsvervangende dood van Jezus, zijn opstanding op de derde dag en zijn hemelvaart naar de rechterhand van de Vader (Psalm 110:1; Handelingen 2:34-36), waar hij wacht tot al zijn vijanden zijn onderworpen (Hebreeën 10:13).

in de vervanging van de huidige goddeloze wereld door Gods eeuwige Koninkrijk. Dit zal worden verwezenlijkt door de Oorlog van de Grote Dag van God de Almachtige tijdens Harmageddon (Openbaring 16:14).

in de toekomstige zichtbare wederkomst van Jezus de gezalfde om de getrouwe doden tot leven te wekken (1 Korinthiërs 15:23), het 1000-jarige koninkrijk op aarde te vestigen (Openbaring 20:1-6, enz.) en het herstel van de aarde tot stand te brengen zoals is beloofd door de profeten (Handelingen 1:6; 3:21; 26:6, 7).

in de toekomstige opstanding van de gezalfden die in de dood slapen om de vernieuwde aarde te besturen met de Gezalfde in het Koninkrijk van God (1 Korinthiërs 6:2; 2 Timotheüs 2:12; Openbaring 2:26; 3:21; 5:10).

in de vrijheid "onder de genade" en niet "onder de wet", ingehuldigd door Jezus toen hij begon te onderwijzen als de middelaar van het nieuwe verbond (Hebreeën 8:6; 9:15; 12:24), in tegenstelling tot en ter vervanging van het Mozaïsche verbond dat op de Sinaï was uitgevaardigd (Galaten 3 en 4; 2 Korinthiërs 3) . Kwesties van fysieke besnijdenis en "de gehele wet" (Galaten 5:3) die verband houden met de besnijdenis, inclusief kalender- en voedselwetten, zijn aangelegenheden van het oude en niet van het nieuwe verbond (Kolossenzen 2:16-17).

in het bestaan ​​van bovennatuurlijk, kosmisch kwaad aangevoerd door (de) Satan (= Tegenstrever) (Matteüs 12:26) of Duivel (= Lasteraar), in tegenstelling tot en naast menselijke vijanden en het natuurlijke kwaad van het menselijk hart. Satan is de naam van een goddeloze geestelijke persoonlijkheid, "de god van dit tijdperk" (2 Korinthiërs 4:4; vgl. Efeziërs 6:12). Hij wordt vergezeld door demonen (daimonia) als niet-menselijke persoonlijkheden die Jezus aansprak en zij hem (Lukas 4:41; Jakobus 2:19).

in het standpunt dat gezalfden nooit de wapens mogen opnemen om hun vijanden en medegelovigen te doden (Matteüs 26:52; Johannes 15:19; 18:36; 1 Petrus 2:9-11; 1 Kronieken 22:8).

in de heilige Schrift, bestaande uit de Hebreeuwse canon (Lukas 24:44) en de Griekse nieuwtestamentische geschriften, als de geïnspireerde en gezaghebbende openbaring van God (2 Timotheüs 3:16).

Terug naar boven 


Onze God en Vader

Wij weten dat God slechts één “persoon” is die geen gelijken heeft. Hij is de Schepper van hemel en aarde en van al het leven dat er bestaat. God is de Vader en God van onze Heer Jezus de gezalfde en hij is ook onze Vader. God is het Opperwezen, de absolute en universele Soeverein en hij heeft zijn eigen persoonlijke naam, Jhvh, in het Hebreeuws het tetragrammaton יְהוָֹה waarbij de interpuncties klinkers vertegenwoordigen. We zien verschillende varianten voor wat betreft de vertaling van de Hebreeuwse naam van God zoals 'Jahweh', 'Jahveh', 'Jehova', 'Jehovah' enzovoort. Het Hebreeuws werd oorspronkelijk echter zonder klinkers geschreven. (Deuteronomium 6:4).

De 'Masoreten' hebben in de Middeleeuwen een klinkersysteem bedacht zodat studenten van het Hebreeuws konden begrijpen hoe de klanken van de taal zouden hebben kunnen klinken. Het modern Hebreeuws, het Iwriet, wordt eveneens zonder klinkers geschreven en de klanken van de woorden zijn gebaseerd op het klinkersysteem van de Masoreten. Zie ook voor een studie van de verschillende varianten van Gods naam in het Hebreeuws: AHRC | What is God's name in Hebrew? of The Sar Shalom Hebrew-English Bible.

Gods naam is een vorm van het Hebreeuwse werkwoord ha·wahʹ (הוה), dat „worden” betekent, en wil in feite zeggen „Hij veroorzaakt te worden”. Gods naam identificeert hem dan ook als Degene die progressief zijn beloften vervult en onfeilbaar zijn voornemens verwezenlijkt. Alleen de ware God zou een naam kunnen dragen die zo rijk aan betekenis is.

"Maar Mozes zei tegen de ware God: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen ze zeg: “De God van jullie voorvaders heeft me naar jullie toe gestuurd.” Als ze dan tegen me zeggen: “Wat is zijn naam?”, wat moet ik dan antwoorden?’ God zei tegen Mozes: ‘Ik zal worden wat ik wil worden.’ (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה) En hij voegde eraan toe: ‘Dit moet je tegen de Israëlieten zeggen: “‘Ik zal worden’ heeft me naar jullie toe gestuurd.”’ Ook zei God tegen Mozes: ‘Dit moet je tegen de Israëlieten zeggen: “Jhvh (יְהוָֹה), de God van jullie voorvaders, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob, heeft mij naar jullie toe gestuurd.” Dat is mijn naam voor altijd, en zo wil ik van generatie op generatie herinnerd worden." (Exodus 3:13-15).

Het is daarom uiterst belangrijk om de naam van God te kennen en te gebruiken - welke uitspraak we ook gebruiken - omdat aan die naam redding is verbonden en God daardoor geheiligd wordt:

"...En iedereen die de naam van Jhvh aanroept, zal worden gered.’" (Handelingen 2:21).

"Mogen de mensen weten dat u, wiens naam Jhvh is, u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde." (Psalmen 83:18).

"Denk aan wat er vroeger gebeurd is, lang geleden, dat ik God ben, er is geen ander. Ik ben God, er is niemand als ik. Vanaf het begin vertel ik de afloop en van oudsher de dingen die nog niet zijn gedaan. Ik zeg: “Wat ik besluit zal gebeuren en alles wat ik wil zal ik doen.'” (Jesaja 46:9, 10).

"Lieve vrienden, laten we elkaar blijven liefhebben, want de liefde komt van God, en iedereen die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen, want God is liefde. Hierdoor is Gods liefde in ons geval duidelijk geworden: God heeft zijn eniggeboren zoon naar de wereld gestuurd, zodat we door hem leven zouden krijgen. Die liefde houdt het volgende in: niet wij hebben God liefgehad, maar hij heeft ons liefgehad en heeft zijn zoon gestuurd als zoenoffer voor onze zonden." (1 Johannes 4:7-10).

De heilige geest (רוח קודש) waarmee wij verzegeld zijn, is Gods operationele en scheppende kracht en aanwezigheid.

"In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg, en er lag duisternis over het oppervlak van de watermassa. En Gods geest bewoog zich over het oppervlak van het water." (Genesis 1:1, 2).

Dankzij zijn enorme kracht die door zijn geest wordt aangedreven doet Jhvh ontzagwekkende dingen:

"'Met wie kun je me vergelijken? Aan wie kun je me gelijkstellen?’, zegt de Heilige. ‘Sla je ogen op naar de hemel en kijk. Wie heeft die dingen geschapen? Het is degene die ze als een leger leidt naar hun aantal. Hij roept ze allemaal bij naam. Dankzij zijn enorme dynamische energie en ontzagwekkende kracht ontbreekt er niet één.'" (Jesaja 40:25, 26).Afbeelding. Gods naam Jhvh door de tijd heen. Van de verre oudheid tot de moderne tijd.

Afbeelding. De naam van God, vaak het Tetragrammaton genoemd
(een Grieks woord dat 'vier letters' betekent),wordt geschreven
met vier Hebreeuwse letters: Yod, He, Wav en de letter He weer.
Een van de oudst bekende voorbeelden van deze naam is
te vinden in de tempel Ostraca.

Afbeelding. Paleo-Hebreeuws alfabet voor de naam van God,
waaruit blijkt dat men de naam van God en het Paleo-Hebreeuwse alfabet nog steeds als heilig beschouwden.

Afbeelding. Fragmenten van de Psalmen in een Dode Zeerol uit de eerste helft van de eerste eeuw n.Chr. De tekst is in het Hebreeuwse schrift dat na de Babylonische ballingschap gebruikelijk was, maar het Tetragrammaton verschijnt herhaaldelijk in onderscheidende Oudhebreeuwse letters.

Afbeelding. Gods naam in Genesis 15:2 in Tyndales vertaling van de Pentateuch (1530).Terug naar boven 


Jezus de gezalfde, onze bruidegom

Jezus is de (eniggeboren) menselijke zoon van God. Hij is de lang beloofde Gezalfde van Jhvh, de rechtmatige Vredevorst die de Vader op zijn troon heeft gezet om de toekomstige mensheid tot eeuwig leven te leiden. Hij is tevens onze middelaar en onze bruidegom en hij is onze loskoper.

God heeft het oordeel over deze wereld in handen gelegd van deze geliefde Zoon:

"Want de Vader oordeelt helemaal niemand, maar hij heeft het hele oordeel aan de Zoon toevertrouwd, zodat alle mensen de Zoon eren zoals ze de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem heeft gestuurd." (Johannes 5:22, 23).

"Laat mij het besluit van Jhvh bekendmaken. Hij zei tegen mij: ‘Jij bent mijn zoon, vandaag ben ik je vader geworden. Vraag het mij en ik geef je volken als erfdeel en de einden van de aarde als bezit. Je zult ze breken met een ijzeren scepter, je zult ze stukslaan als aardewerk.’ Toon dus inzicht, koningen, laat je corrigeren, rechters van de aarde. Dien Jhvh met eerbied en toon vol vreugde ontzag voor hem. Eer de zoon, anders wordt God verontwaardigd en word je verwijderd van de weg, want zijn woede ontvlamt snel. Gelukkig wie bescherming bij Hem zoekt." (Psalm 2:7-12).

De benaming 'de Gezalfde' of 'Christos' (Grieks: ὁ Χριστός, Latijn: 'Christus') betekent 'gezalfde' (afkomstig van het Griekse werkwoord 'χρίω' dat 'zalven' betekent) en heeft betrekking op de persoon Jezus. De naam Jezus of Iesos (Grieks: Ιησούς) is de (resp. Latijnse en Griekse) vertaling van het Hebreeuwse Jeh'sjoea, Jehosjoea, Jesjoea of Jeshua (Hebreeuws: יֵשׁוּעַ). 'Jezus de gezalfde' is de vertaling van het Hebreeuwse יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ (Jeshua Hamashiach, van het werkwoord 'המשיך' = 'him'shiech' dat 'zalven' betekent). Overal waar in de bijbelse vertalingen 'Jezus Christus' staat wordt dus 'Jezus de gezalfde' bedoeld.

De apostel Paulus maakt in zijn brief aan de Hebreeën duidelijk dat Jezus tot koning zou worden gezalfd:

"Maar over de Zoon zegt hij: ‘God is je troon, voor altijd en eeuwig, en de scepter van je Koninkrijk is de scepter van recht. Je hebt rechtvaardigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God, jouw God, je gezalfd met de olie van vreugde, meer dan je metgezellen.’" (Hebreeën 1:8, 9).

Hij citeerde hierbij Psalm 45:6:

"God is je troon, voor altijd en eeuwig, de scepter van je koninkrijk is een scepter van recht. Je hebt rechtvaardigheid liefgehad en slechtheid gehaat. Daarom heeft God, jouw God, je gezalfd met de olie van vreugde, meer dan je metgezellen." (Psalm 45:6).

Hierbij werd het patroon gevolgd van de inauguratie van de koningen van Israël en Juda in de oudheid. Het was een letterlijke zalving met olie en een zichtbaar bewijs van hun koningschap. De volgende teksten verklaren dit:

"Toen nam Samuël een kruikje met olie en goot dat over Sauls hoofd uit. Hij kuste hem en zei: ‘Jhvh heeft je beslist tot leider over zijn erfdeel gezalfd". (1 Samuel 10:1).

Een koning werd aangeduid als de 'gezalfde' van Jhvh:

"Toen ze aankwamen, zag hij Eliab. Samuël zei: ‘Dit moet de gezalfde van Jhvh zijn.’" (1 Samuel 16:6).

"Hij zei tegen zijn mannen: ‘Jhvh zou het nooit goedkeuren als ik mijn heer, de gezalfde van Jhvh, iets zou aandoen. Ik kan geen hand tegen hem uitsteken, want hij is de gezalfde van Jhvh.’" (1 Samuel 24:6).

"Toen zei David: ‘Hoe durfde je je hand uit te steken tegen de gezalfde van Jhvh en hem te doden?’" (2 Samuel 1:14).

Het koningschap van Jezus als de Gezalfde van Jhvh wordt als volgt beschreven:

"Waarom is er opschudding onder de naties en mompelen de volken over iets zinloos? De koningen van de aarde stellen zich op en de bestuurders verenigen zich tegen Jhvh en tegen zijn gezalfde. Ze zeggen: ‘Laten we ons bevrijden van hun ketens en hun touwen van ons afschudden! Degene die in de hemel op de troon zit, zal lachen. Jhvh zal hen bespotten. In die tijd zal hij in zijn woede tot hen spreken en hun angst aanjagen met zijn brandende woede. Hij zal zeggen: ‘Ikzelf heb mijn koning geïnstalleerd op Sion, mijn heilige berg.’" (Psalm 2:1-6).

Ook de hogepriester (Aäron) en zijn zonen werden (als priesters) gezalfd, en Jezus is de eeuwige hogepriester en ook wij zijn priesters:

"Dat is het deel van de vuuroffers voor Jhvh dat gereserveerd moet worden voor Aäron en zijn zonen, de priesters, vanaf de dag dat ze zijn aangeboden om Jhvh als priester te dienen. Op de dag dat Jhvh hen zalfde, gebood hij dat ze dat deel moesten krijgen van de Israëlieten. Het is een blijvend voorschrift voor al hun generaties.”’" (Leviticus 7:35, 36).

"Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel en alles wat daarin was, en heiligde dat alles. Daarna spatte hij zeven keer wat van de zalfolie op het altaar, en hij zalfde het altaar, alle bijbehorende voorwerpen en het bekken met onderstel. Zo heiligde hij die. Tot slot goot hij wat van de zalfolie over (de hogepriester) Aärons hoofd uit en zalfde hem. Zo heiligde hij hem." (Leviticus 8:10-12).

"Daarom, heilige broeders, die deelhebben aan de hemelse roeping, denk diep na over de apostel en hogepriester die we erkennen: Jezus." (Hebreeën 3:1).

"Ze zingen een nieuw lied: ‘U bent het waard de boekrol te nemen en de zegels te openen, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u mensen voor God gekocht uit alle stammen, talen, volken en landen. U hebt ze gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters voor onze God, en ze zullen als koningen over de aarde regeren.’" (Openbaring 5:9, 10).

Jezus' rol als gezalfde opent de weg tot genezing van de volkeren:

"...en de boekrol van de profeet Jesaja werd hem overhandigd. Hij opende de boekrol en zocht de plaats op waar stond: ‘Jhvh’s geest rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan arme mensen goed nieuws te vertellen. Hij heeft mij gestuurd om aan de gevangenen bekend te maken dat ze vrijgelaten zullen worden en aan de blinden dat ze weer zullen zien, om de onderdrukten vrijheid te geven, om Jhvh’s jaar van aanvaarding te prediken.’ Daarna rolde hij de boekrol op, gaf die aan de dienaar terug en ging zitten. Alle ogen in de synagoge waren op hem gericht. Toen zei hij tegen ze: ‘Vandaag is het Schriftgedeelte in vervulling gegaan dat jullie net hebben gehoord.’" (Lukas 4:17-21).

Omdat Jezus door God als eeuwige Koning is aangesteld wordt hij dus terecht aangeduid als 'de Gezalfde van Jhvh' (Psalm 2:2). Jezus betekent 'Jhvh is redding'. Jezus is onze Verlosser, onze Koning en Hogepriester en was op aarde de unieke menselijke vertegenwoordiger van de ene God. Hij heeft geen zonde begaan en hij was het equivalent van Adam en het beeld van de onzichtbare God voordat Adam door God vanwege diens rebellie uit de tuin van geneugte werd verdreven.

Jezus werd op bijzondere wijze verwekt en is uit de dood opgewekt tot een positie aan de rechterhand van God. Hij 'bestond niet', maar ontstond voor het eerst in de baarmoeder van zijn menselijke moeder door de kracht van de heilige geest. Na zijn opstanding heeft hij koninklijke heerschappij ontvangen en heeft hij plaatsgenomen op de troon van onze Vader. Hij is een wonderbaar raadgever, een sterke god, een eeuwige vader en de lang beloofde vredevorst. (Jesaja 9:6).

Jezus is de bemiddelaar tussen God en mensen. Hij leidt ons tot God:

"Het is [Gods] wil dat alle soorten mensen worden gered en nauwkeurige kennis van de waarheid krijgen. Want er is één God en één bemiddelaar tussen God en mensen, een mens, Jezus de gezalfde, die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor iedereen." (1 Timotheüs 2:4-6).

Door Jezus’ offerandelijke dood is de Adamitische dood voor altijd tenietgedaan. Doordat wij geloof stellen in de Gezalfde van Jhvh zullen wij eeuwig leven mogen ontvangen.

"Want Gods liefde voor de wereld was zo groot dat hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet vernietigd zal worden, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd zodat hij de wereld zou oordelen, maar zodat de wereld door hem gered zou worden. Wie in hem gelooft, zal niet geoordeeld worden. Wie niet gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet in de naam van de eniggeboren zoon van God heeft geloofd." (Johannes 3:16).

"Het is een vrije gave dat hij ze uit onverdiende goedheid rechtvaardig verklaart op basis van de verlossing door de losprijs die Jezus de gezalfde heeft betaald. God heeft hem gegeven als offer voor verzoening door geloof in zijn bloed. Dat heeft God gedaan om te bewijzen dat hij rechtvaardig was toen hij in zijn verdraagzaamheid de zonden vergaf die in het verleden waren begaan, en om te bewijzen dat hij in deze tijd rechtvaardig is, ja, dat hij ook rechtvaardig zou zijn als hij mensen rechtvaardig verklaart die in Jezus geloven." (Romeinen 3:24-27).

Zalving hangt dus onlosmakelijk samen met koningschap en priesterschap in het koninkrijk van God. In de oudheid vond zalving plaats door het uitgieten van kostbare olie op het hoofd, vanaf de komst van Jezus als eeuwige hogepriester en Gods gezalfde, is zalving het equivalent van de verzegeling met Gods heilige geest. Door deze zalving hebben wij samen met de Heer Jezus deel aan de beloften van een eeuwig koninkrijk en zijn wij opgenomen in het nieuwe verbond dat rechtsgeldigheid heeft vekregen door zijn dood en opstanding en door zijn verkregen eeuwig koningschap en hogepriesterschap.

Zie ook dit artikel: Wie is Jezus

Een pleidooi voor een terugkeer naar het geloof in Jezus, de Messias. Een korte studie als bijdrage tot een herstel van het bijbels geloof. Door Anthony F. Buzzard, MA (Oxon.), MA Th, met toestemming vertaald door Chr. Levi Zoutendijk. Correcties verzorgd door Joachim Kruyswijk.

Bron: Restoration Fellowship

Terug naar boven 


Wedergeboorte, zalving en koningschap door het nieuwe verbond

Nu wij zijn wedergeboren en als christenen (als 'gezalfden') door het leven gaan, helpt Gods geest ons om een leven te leiden in rechtvaardigheid en heiligheid en om in geloof en volharding te groeien teneinde een natie van koningen en priesters te vormen. Onze zalving is een zalving met heilige geest. Hierover zegt Johannes:

"Jullie hebben een zalving van de Heilige en jullie hebben allemaal kennis." (1 Johannes 2:20).

"Die dingen schrijf ik jullie over degenen die proberen jullie te misleiden. En wat jullie betreft: de zalving die jullie van hem hebben ontvangen blijft in jullie, en jullie hebben niemand nodig die je onderwijst. Maar de zalving door hem leert jullie alle dingen en is waar en is geen leugen. Blijf in eendracht met hem, zoals die zalving jullie heeft geleerd." (1 Johannes 2:26, 27).

De ware God is een God van hoop en verlossing. Mede door de profetieën die hij bij monde van zijn heilige profeten heeft laten optekenen, bied hij een anker voor onze ziel.

Wij zijn opgenomen in het nieuwe verbond krachtens het vergoten bloed van de Gezalfde en hebben een glorierijke bestemming als koningen en priesters in het komende koninkrijk van God. Alleen indien wij volharden in geloof en bijbehorende daden en zonder smet voor Gods troon mogen verschijnen, zal God ons belonen met onsterfelijk leven.

Terug naar boven 


De gemeente, een heilige koninklijke priesterschap

Nu wij door geest en water zijn wedergeboren zijn wij opgenomen in het nieuwe verbond. Wij zullen de Koning der Koningen, Jezus als een koninklijke priesterschap mogen ondersteunen bij zijn werk om de natiën tot rechtvaardigheid te brengen zodat zij voor altijd kunnen leven in vredige omstandigheden. Deze belofte kunnen wij alleen verkrijgen indien wij getrouw blijven en zonder smet voor Gods troon mogen verschijnen. Gezamenlijk vormen wij het Lichaam van de Gezalfde. Over onze positie en rol wordt het volgende geschreven:

“Jullie zullen voor mij een koninkrijk van priesters en een heilige natie worden.” (Exodus 19:5).

“Het koninkrijk, de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel werden aan het volk van de heiligen van het Opperwezen gegeven. Hun koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en alle regeringen zullen hén dienen en gehoorzamen.” (Daniel 7:27).

“Maar jullie zijn ‘een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk dat een speciaal eigendom is, zodat jullie overal de schitterende eigenschappen bekend zouden maken’ van degene die jullie uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.'” (1 Petrus 2:9).

“U bent het waard de boekrol te nemen en de zegels te openen, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u mensen voor God gekocht uit alle stammen, talen, volken en landen. U hebt ze gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters voor onze God, en ze zullen als koningen over de aarde regeren." (Openbaring 5:9, 10).

De noodzaak om in eenheid te blijven met de zoon van God en met de Vader

Om te benadrukken hoe levensbelangrijk het is om één te blijven met Jezus en de Vader zegt Jezus het volgende:

"Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Hij haalt elke rank aan mij die geen vruchten oplevert weg, en hij reinigt elke rank die wel vruchten oplevert, zodat die meer vrucht zal dragen. Jullie zijn al rein door het woord dat ik tot jullie heb gesproken. Blijf in eendracht met mij, en ik zal in eendracht met jullie blijven. Net zoals de rank uit zichzelf geen vruchten kan voortbrengen als hij niet aan de wijnstok blijft, zo kunnen ook jullie dat niet als jullie niet in eendracht met mij blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in eendracht met mij blijft en ik in eendracht met hem, dan draagt hij veel vrucht. Want los van mij kunnen jullie helemaal niets doen. Wie niet in eendracht met mij blijft, is als een rank die wordt weggegooid en verdort. Die ranken worden verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in eendracht met mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, kun je alles vragen wat je wilt en het zal je worden gegeven. Het eert mijn Vader als jullie veel vrucht blijven dragen en laten zien dat jullie mijn discipelen zijn. Zoals de Vader van mij houdt, houd ik van jullie. Blijf in mijn liefde. Als je je aan mijn geboden houdt, zul je in mijn liefde blijven, zoals ik me ook aan de geboden van de Vader heb gehouden en in zijn liefde blijf.

Die dingen zeg ik tegen jullie, zodat jullie dezelfde vreugde zullen hebben als ik en jullie vreugde compleet zal worden. Dit is mijn gebod: heb elkaar lief net zoals ik jullie heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik je zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Maar ik noem jullie vrienden, want ik heb jullie alles verteld wat ik van mijn Vader heb gehoord. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik heb jullie aangesteld om eropuit te gaan en vrucht te dragen — vruchten die blijvend zijn — zodat de Vader je alles zal geven wat je hem in mijn naam vraagt." (Johannes 15:1-16).

Terug naar boven 


Onze taken en verantwoordelijkheden in het koninkrijk

Onze taken en verantwoordelijkheden als koningen, priesters en slaven van God tijdens de 1000-jarige regering van de Gezalfde, zullen erin bestaan om ervoor te zorgen dat de natiën de volgende twee universele geboden van God geheel in hun hart sluiten:

“Je moet Jhvh, je God, liefhebben met je hele hart, je hele ziel, je hele verstand en je hele kracht.”

“Je moet je naaste liefhebben als jezelf.”

Hierbij zal de offerandelijke dood van Jezus de centrale rol spelen. Door geloof te stellen in het feit dat zijn offer als losprijs werd betaald om de mensheid van de dood los te kopen zodat zij kan worden genezen. Door deze twee universele geboden na te leven, zullen de natiën voor altijd weer in de juiste verhouding kunnen komen met hun liefdevolle Vader en zullen zij kunnen genieten van eeuwig leven onder paradijselijke omstandigheden. (Markus 12:30, 31; Galaten 3:13; Openbaring 21:1-6; Openbaring 22:1, 2).

Die juiste verhouding zal de komende 1000 jaar alleen kunnen worden verkregen in rechtvaardigheid en gestrengheid en zo zullen de volken de wegen van Jhvh moeten leren kennen. Alleen dan kan de nieuwe maatschappij in vrede en voorspoed leven:

"Aan wie overwint en mijn daden tot het einde toe navolgt, zal ik autoriteit over de volken geven — hij zal de mensen hoeden met een ijzeren staf..." (Openbaring 2:26, 27a).


Terug naar boven 


Wat betekent heiligheid

Geen deel van de wereld

Heiligheid betekent ‘religieuze reinheid of zuiverheid’. Onder het Hebreeuwse woord qoʹdhesj (קֹדֶשׁ) verstond men oorspronkelijk ook een toestand van afgezonderdheid, exclusiviteit of geheiligd zijn voor God, die heilig is; voor de dienst van God bestemd zijn. In de Griekse vertalingen van de verslagen en de brieven van de apostelen, duiden de met ‘heilig’ (haʹgi·os Grieks: ἅγιος) en ‘heiligheid’ (ha·gi·aʹsmos [ook: 'heiliging']; ha·giʹo·tes; ha·gi·oʹsu·ne) weergegeven woorden eveneens op afzondering voor God; ze worden ook toegepast op heiligheid als eigenschap van God en op de zuiverheid of volmaaktheid van iemands levenswandel.

Als volgelingen van de Gezalfde zijn wij daarom geen deel van deze door de Tegenstrever gedomineerde en gecontroleerde wereld maar zijn daarvan afgescheiden voor heilige dienst voor God.

"Als jullie een deel van de wereld zouden zijn, zou de wereld aan jullie gehecht zijn als iets van haarzelf. Omdat jullie geen deel van de wereld zijn maar ik jullie uit de wereld heb uitgekozen..." (Johannes 15:19).

Mentaliteit en de nieuwe persoonlijkheid

Tezelfdertijd moeten wij in die dienst reinheid en zuiverheid betrachten, ofwel heilig zijn, zonder smet:

"Broeders, op grond van Gods medegevoel smeek ik jullie daarom om je lichaam aan te bieden als een levend slachtoffer, heilig en aanvaardbaar voor God. Dat is een heilige dienst met je denkvermogen. Laat je niet langer door deze wereld vormen, maar word veranderd door je denken te hervormen, zodat je kunt nagaan wat de goede en aanvaardbare en volmaakte wil van God is." (Romeinen 12:1, 2).

"Daarom zeg ik en getuig ik dit in de Heer: ga niet meer de weg die de natiën volgen, met hun doelloze manier van denken. Hun verstand is verduisterd en ze zijn vervreemd van het leven dat van God komt, omdat ze onwetend zijn en een ongevoelig hart hebben. Omdat ze elk moreel besef hebben verloren, hebben ze zich overgegeven aan schaamteloos gedrag om hebzuchtig allerlei onreinheid te beoefenen.

 Maar dat is niet wat jullie over de Gezalfde hebben geleerd, als jullie hem tenminste hebben gehoord en door hem zijn onderwezen in overeenstemming met de waarheid die in Jezus is. Jullie hebben geleerd dat je de oude persoonlijkheid moet wegdoen, die bij jullie vroegere manier van leven hoort en die door haar bedrieglijke verlangens wordt verdorven. En jullie moeten je mentaliteit blijven vernieuwen en de nieuwe persoonlijkheid aandoen, die naar Gods wil werd geschapen in ware rechtvaardigheid en loyaliteit.

 Jullie hebben bedrog weggedaan. Spreek daarom allemaal de waarheid tegen je naaste, want we zijn als lichaamsdelen die bij elkaar horen. Als je kwaad wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan terwijl je nog boos bent. Geef de Lasteraar geen kans. Laat wie steelt, niet meer stelen maar hard werken en met zijn handen eerlijk werk doen, zodat hij iets kan delen met mensen die het nodig hebben. Laat geen slecht woord uit je mond komen, maar zeg iets goeds dat opbouwt, waar dat maar nodig is. Zo vertel je de ander iets waar hij wat aan heeft. En bedroef Gods heilige geest niet, waarmee jullie verzegeld zijn voor een dag van verlossing door losprijs.

 Doe alle verbittering, boosheid, woede, geschreeuw en beledigende taal weg, en ook alles wat kwetsend is. Wees juist vriendelijk voor elkaar, heb intens medegevoel en vergeef elkaar van harte, net zoals God jullie door de Gezalfde van harte vergeven heeft." (Efeziërs 4:17-32).


Terug naar boven 


De viering van het avondmaal en het nieuwe verbond

Het avondmaal dat wij met elkaar nuttigen is een letterlijke, eenvoudige maaltijd van ongezuurd brood en rode wijn, ter herinnering of gedachtenis aan de dood van onze Heer Jezus, de gezalfde van Jhvh. Het ongezuurde brood betekent zijn lichaam en de rode wijn betekent het nieuwe verbond dat is bekrachtigd door zijn bloed en dat voor ons allen vergoten is waarmee wij zijn losgekocht uit de greep van de dood. Hiermee geven wij te kennen dat wij in het nieuwe verbond zijn opgenomen en dat wij ons leven danken aan Jezus' offerandelijke dood. Met de beker van de zegening die we zegenen, delen we in het bloed van Jezus. Met het brood dat we breken, delen we in het lichaam van Jezus. Omdat er één brood is, zijn wij één lichaam hoewel we met velen zijn, want we hebben allemaal deel aan dat ene brood. Want elke keer dat wij dit brood eten en uit deze beker drinken, verkondigen wij de dood van de Heer, totdat hij komt.

Hoe belangrijk dit avondmaal voor ons is wordt geïllustreerd door de volgende uitspraak van Jezus:

"‘Echt, ik verzeker jullie: als je het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, heb je geen leven in jezelf. Wie zich met mijn vlees voedt en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem op de laatste dag uit de dood opwekken. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie zich met mijn vlees voedt en mijn bloed drinkt, blijft in eendracht met mij en ik met hem. Net zoals de levende Vader mij heeft gestuurd en ik leef dankzij de Vader, zo zal hij die zich met mij voedt, leven dankzij mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is anders dan wat jullie voorouders aten. Zij aten en zijn toch gestorven. Wie zich met dit brood voedt, zal eeuwig leven.’" (Johannes 6:53-58).

Reeds eerder voorzag de profeet Jeremia het sluiten van een nieuw verbond:

"‘Er komt een dag’, verklaart Jhvh, ‘dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda. Het zal anders zijn dan het verbond dat ik met hun voorouders sloot op de dag dat ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden, “mijn verbond dat ze verbroken hebben, hoewel ik hun echte meester was”, verklaart Jhvh.’
‘Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten’, verklaart Jhvh. ‘Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en in hun hart schrijven. Ik zal hun God worden en zij zullen mijn volk worden.’
‘En niemand zal zijn naaste en zijn broeder nog onderwijzen door te zeggen: “Ken Jhvh!” Want ze zullen mij allemaal kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen’, verklaart Jhvh. ‘Ik zal hun overtredingen vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.’" (Jeremia 31:31-36).

Het avondmaal herinnert ons eraan dat wij Jezus moeten blijven verwachten:

“Want wat ik van de Heer heb ontvangen, heb ik ook aan jullie doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden zou worden een brood nam, een dankgebed uitsprak, het brak en zei: ‘Dit betekent mijn lichaam, dat voor jullie is. Blijf dit doen om mij te gedenken.’ Na de maaltijd deed hij hetzelfde met de beker en zei: ‘Deze beker betekent het nieuwe verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed. Blijf dit, elke keer dat jullie eruit drinken, doen om mij te gedenken.’ Want elke keer dat jullie dit brood eten en uit deze beker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer, totdat hij komt.” (1 Korinthiërs 11:23-26).

Het avondmaal vormt het contract en de bekrachtiging van het nieuwe verbond waarin wij dankzij het offer van Jezus zijn opgenomen:

"Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aan tafel. Hij zei tegen ze: ‘Ik heb er echt naar verlangd om deze paschamaaltijd met jullie te eten vóór mijn lijden. Want ik zeg jullie: ik zal het niet meer eten tot de vervulling ervan in Gods Koninkrijk.’ Hij nam een beker aan, sprak een dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door, want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken totdat Gods Koninkrijk komt.’
Hij nam ook een brood en sprak een dankgebed uit. Daarna brak hij het, gaf het aan hen en zei: ‘Dit betekent mijn lichaam, dat voor jullie gegeven zal worden. Blijf dit doen om mij te gedenken.’ Na de maaltijd deed hij hetzelfde met de beker en zei: ‘Deze beker betekent het nieuwe verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat voor jullie vergoten zal worden." (Lukas 22:14-20).

"Jullie zijn degenen die tijdens mijn beproevingen steeds bij me zijn gebleven. En ik sluit een verbond met jullie voor een koninkrijk, net zoals mijn Vader een verbond met mij heeft gesloten." (Lukas 22:28, 29).

Hoe vaak en op welke datum moet het avondmaal genuttigd worden door gezalfden

Onder het wetsverbond dat God met de Israëlieten sloot, golden periodieke feesten op specifieke dagen in de maand. Deze moesten zij houden wilden zij in leven blijven. Zo werd het Pascha gevierd op de 14e dag van de kalendermaand Nisan ter herinnering aan de snelle uittocht uit Egypte.

"Dit zijn de periodieke feesten voor Jhvh, heilige bijeenkomsten die jullie op de vastgestelde tijd moeten afkondigen: Op de 14de dag van de eerste maand, in de avondschemering, is het Pascha voor Jhvh." (Leviticus 23:4, 5).

Ook Jezus vierde met zijn apostelen dit Pascha kort voordat hij zou sterven. Jezus stond eveneens onder het wetsverbond voor hij door zijn dood en opstanding de wet zou vervullen:

"Ik zeg jullie dat zolang de erfgenaam nog een kind is, hij niet van een slaaf verschilt, ook al is alles zijn eigendom. Tot op de dag die zijn vader van tevoren heeft bepaald, staat hij onder toezicht van verzorgers en beheerders. Zo waren ook wij, toen we kinderen waren, een slaaf van de basisprincipes van de wereld. Maar toen de termijn volledig verstreken was, stuurde God zijn Zoon, die uit een vrouw werd geboren en onder de wet stond, om degenen los te kopen die onder de wet stonden, zodat we als zonen geadopteerd zouden worden." (Galaten 4:4).

Zoals gezegd zou Jezus de wet vervullen en tenietdoen omdat er een nieuw verbond zou worden gesloten:

"Hij heeft de twee groepen één gemaakt en de scheidsmuur ertussen vernietigd. Met zijn lichaam heeft hij een eind gemaakt aan de vijandschap, de wet met zijn geboden en voorschriften, om van de twee groepen in eendracht met zichzelf één nieuwe mens te maken. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door de martelpaal beide groepen in één lichaam volledig met God. Hij heeft met zijn lichaam de vijandschap gedood. " (Efeziërs 2:14-16).

"Het handgeschreven document met zijn voorschriften dat tegen ons was, heeft hij uitgewist. Hij heeft het verwijderd door het aan de martelpaal te nagelen." (Kolossenzen 2:14).

Hierom schrijft Paulus:

"Laat niemand jullie oordelen om wat je eet en drinkt of om de viering van een feestdag of de nieuwe maan of een sabbat. Die dingen zijn een schaduw van toekomstige dingen, maar de werkelijkheid is de Gezalfde." (Kolossenzen 2:16, 17).

Het nieuwe verbond werd voorzien door de profeet Jeremia:

"‘Er komt een dag’, verklaart Jhvh, ‘dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda. Het zal anders zijn dan het verbond dat ik met hun voorouders sloot op de dag dat ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden, “mijn verbond dat ze verbroken hebben, hoewel ik hun echte meester was”, verklaart Jhvh.’" (Jeremia 31:31, 32).

De verbondssluiter was Jezus.

Als gezalfden die in dit nieuwe verbond zijn opgenomen is er dus geen noodzaak om het avondmaal te vieren op dezelfde dag als de Israëlieten verplicht waren te doen.

Wij danken onze Heilige Soeverein Jhvh dat hij de mensheid een nieuwe kans biedt op eeuwig leven en op een overvloed van vrede en dat elke tong openlijk erkent dat Jezus de gezalfde is tot eer van God, de Vader. Heilig, heilig, heilig is onze God Jhvh! Amen en amen.

Terug naar boven 


Onze gezamenlijke Tegenstander

In de bijbelvertalingen worden deze woorden niet letterlijk vertaald maar getranscribeerd. Hierdoor wordt de ware betekenis van deze woorden verhuld of gemaskeerd. Zo word het Hebreeuwse woord שָּׂטָן getranscribeerd met 'Satan' en word het Griekse woord διάβολος getranscribeerd met ‘Duivel’.

Wanneer we deze woorden wel letterlijk zouden vertalen dan krijgen ze voor ons de betekenis die ze zouden moeten hebben!

- Zo is de Nederlandse vertaling van het Hebreeuwse woord שָּׂטָן (Satan) = Tegenstrever of Tegenstander.
- De Nederlandse vertaling van het Griekse woord διάβολος (Duivel) = Lasteraar, Leugenaar.

Nu zien we met welke verdorven persoonlijkheid wij van doen hebben: een tegenstrever of tegenstander van al het goede dat onze Vader nastreeft en een lasteraar of leugenaar van de waarheid.

In de geschriften die wij gebruiken zijn de woorden 'Satan' en 'Duivel' daarom letterlijk vertaald. Dit is essentieel omdat hierdoor de ware betekenis van deze woorden in hun volle omvang kunnen worden begrepen en wij stelling kunnen nemen tegen degene die als zodanig wordt aangeduid: de Tegenstrever en Lasteraar, de bovenmenselijke opstandeling die het goede verwerpt en het kwade omarmt, tot nadeel van zichzelf en tot nadeel van de gehele mensheid.

Terug naar boven