De oorlog van Harmageddon

'Harmageddon' is de definitieve oorlog die binnenkort alle regeringen en volkeren op aarde zal treffen en die in werking wordt gezet door de Almachtige God via zijn zoon, de 'Koning der koningen'.

De oorlog van Hamageddon zal een einde maken aan het bestuur van de Tegenstrever en zijn demonen en zal ter vervanging daarvan een nieuwe regering installeren onder het bestuur van Jehovah, zijn Gezalfde en de gezalfden die als een koninklijke priesterschap voor eeuwig dienst zullen doen:

"In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden. En dat koninkrijk zal nooit aan een ander volk worden overgedragen. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken. Als enige zal het eeuwig blijven bestaan..." (Daniël 2:44).

"En ik keek toen hij het zesde zegel opende, en er vond een grote aardbeving plaats. De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen naar de aarde zoals onrijpe vijgen die door een stormwind van een vijgenboom worden geschud. De hemel verdween als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats verwijderd. De koningen van de aarde, de hoge ambtenaren, de legerofficieren, de rijken, de sterken, alle slaven en alle vrije mensen verborgen zich toen in de grotten en tussen de rotsen van de bergen. En ze zeggen steeds tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de woede van het Lam! Want de grote dag van hun woede is gekomen, en wie kan dan staande blijven?’" (Openbaring 6:12-17).

Deze strijd wordt gevoerd door Jezus de Gezalfde en diens legers:

"Ik zag de hemel geopend en er was een wit paard. Degene die erop zat, wordt Trouw en Waarachtig genoemd. Hij oordeelt en strijdt rechtvaardig. Zijn ogen zijn een vlammend vuur en op zijn hoofd heeft hij veel diademen. Hij heeft een geschreven naam die niemand kent, alleen hijzelf. Hij draagt kleding die met bloed bevlekt is. Zijn naam is: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden. Ze waren gekleed in wit, zuiver, fijn linnen. Uit zijn mond komt een scherp, lang zwaard om de volken neer te slaan. Hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ook treedt hij de wijnpers van de razende woede van God de Almachtige. Op zijn kleding, op zijn dij, staat een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren.

Ik zag ook een engel in de zon staan. Hij riep met luide stem naar alle vogels die in het midden van de hemel vliegen: ‘Kom hier, kom allemaal naar Gods grote feestmaal, om het vlees te eten van koningen, het vlees van legerofficieren, het vlees van sterke mannen, het vlees van paarden en hun ruiters, het vlees van iedereen, vrijen en slaven, klein en groot.’

En ik zag dat het wilde beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld waren om oorlog te voeren tegen degene die op het paard zat en tegen zijn leger. Het wilde beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die voor zijn ogen de tekenen had gedaan waarmee hij degenen had misleid die het merkteken van het wilde beest hadden gekregen en die zijn beeld aanbaden. Ze werden allebei levend in het vurige meer gegooid dat met zwavel brandt. Maar de anderen werden gedood met het lange zwaard dat uit de mond kwam van degene die op het paard zat. En alle vogels aten zich vol aan hun vlees." (Openbaring 19:11-21).

God is echter voor alles een liefdevolle en rechtvaardige persoon en hij kent het hart van een ieder mens op aarde, zowel van hen die reeds lang gestorven zijn als van hen die leven.

"Ik weet heel goed, mijn God, dat u het hart onderzoekt en dat u blij bent met iemand die oprecht is." (1 Kronieken 29:17).

Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat en daarom beveelt hij zijn onmetelijke liefde als volgt aan:

"Want Gods liefde voor de wereld was zo groot dat hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet vernietigd zal worden, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd zodat hij de wereld zou oordelen, maar zodat de wereld door hem gered zou worden. Wie in hem gelooft, zal niet geoordeeld worden. Wie niet gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet in de naam van de eniggeboren zoon van God heeft geloofd. Dit is de basis voor het oordeel: het licht kwam in de wereld, maar de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie walgelijke dingen doet, haat het licht en komt niet naar het licht, om te voorkomen dat zijn daden worden afgekeurd. Maar wie doet wat goed is, komt naar het licht, zodat openbaar wordt dat zijn daden in overeenstemming zijn met Gods wil.’" (Johannes 3:16-21).

"Terwijl we nog zwak waren, is de Gezalfde inderdaad op de vastgestelde tijd voor goddeloze mensen gestorven. Zelden zal iemand voor een rechtvaardig mens willen sterven, al zal iemand misschien nog wel de moed hebben voor een goed mens te sterven. Maar God heeft ons zijn eigen liefde bewezen doordat de Gezalfde voor ons is gestorven terwijl we nog zondaars waren. Omdat we nu rechtvaardig zijn verklaard door zijn bloed, is het des te zekerder dat we via hem gered zullen worden van Gods woede. Want als we in de tijd dat we vijanden waren met God werden verzoend door de dood van zijn Zoon, dan zullen we nu we verzoend zijn zeker gered worden door zijn leven." (Romeinen 6:6-10). "Ik weet heel goed, mijn God, dat u het hart onderzoekt en dat u blij bent met iemand die oprecht is." (1 Kronieken 29:17).

"“Geeft de dood van een slecht mens mij vreugde?”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah. “Heb ik niet liever dat hij zich afkeert van zijn wegen en in leven blijft?”" (Ezechiel 18:23).

Kijkend naar het voorbeeld van koning Manasse zien we hoe vergevingsgezing de ware God is, zelfs voor hen die nu slechte daden verrichten maar erkennen dat Jehovah de ware God is:

"In zijn ellende smeekte hij Jehovah, zijn God, om medelijden en hij bleef zich diep vernederen voor de God van zijn voorvaders. Manasse bleef tot God bidden, en God werd geraakt door zijn smeekgebed en luisterde naar zijn verzoek om gunst. Hij gaf hem het koningschap in Jeruzalem terug. Toen ging Manasse beseffen dat Jehovah de ware God is." (2 Kronieken 33:12, 13).

Onze God en Vader valt niets te verwijten. De Tegenstrever en Lasteraar is degene die vanaf het begin de mens heeft opgezadeld met dood en verderf, iets dat alleen teniet gedaan kan worden door de verwijdering van de huidige maatschappij en inrichting van een nieuwe rechtvaardige maatschappij onder het liefdevolle bestuur van God.