De heilige geschriften

Inleiding

De heilige geschriften die hieronder zijn uitgelijst, zijn gepubliceerd zonder hoofdstuk- en versaanduiding en zonder afleidende verwijzingen wat het lezen plezierig maakt. Waar nodig hebben wij in bepaalde gevallen de vertaling in lijn gebracht met de fundamentele bijbelse waarheden.

Verantwoording


De juistheid van de citaten uit de heilige geschriften en de vertalingen van de heilige geschriften zelf die wij gebruiken, kunnen eenvoudig worden gecontroleerd aan de hand van de oorspronkelijke bijbeltalen in het Hebreeuws, Aramees en Grieks zoals die te vinden zijn op: Bible Hub. Een gedegen vertaling van de Septaginta (LXX) kan hier gevonden worden: The 2001 Translation.

Schrijfwijzen zoals 'Zoon van God' waarbij het woord 'Zoon' of 'God' beginnen met een hoofdletter, zijn natuurlijk arbitrair en zijn gekoppeld aan de syntax van de Europese talen. Het Hebreeuws kent echter geen hoofdletters. Woorden zoals 'Zoon' ('בן', ben) of God (אלוהים, elohiem) zijn Semitisch en kennen geen uncialen of hoofdletters. Het (Koine) Grieks is in bepaalde manuscripten wel in hoofdletters geschreven, maar in andere manuscripten weer niet en die zijn dan alleen in kleine letters geschreven.

In bepaalde tijdsperioden in de Griekse literaire geschiedenis zijn manuscripten zelfs geschreven volgens een methode die 'βουστροφηδόν' (boestrofedon) wordt genoemd, een schrijfrichting waarbij de tekst in opeenvolgende regels om beurten van links naar rechts en van rechts naar links wordt geschreven zoals een boer met zijn rund het land beploegt.

 De verslagen en brieven van de volgelingen van Jezus de Gezalfde en de Openbaring

De ooggetuigenverslagen van de eerste volgelingen van Jezus de Gezalfde

   Het verslag van Mattheüs
   Het verslag van Markus
   Het verslag van Johannes

De onderzoeksverslagen van Lukas

   Het verslag van Lukas
   Handelingen van de apostelen

De brieven van Paulus

   De brief aan de heiligen in Rome
   De brief aan de gemeenten in Galatië
   De brief aan de heiligen in Efeze
   De twee brieven aan Timotheüs
   De brief aan Titus

De brieven die worden toegeschreven aan Paulus

   De brief aan de Hebreeën

De gezamenlijke brieven van Paulus en Timotheüs

   De brief aan de heiligen in Kolosse
   De brief aan de heiligen in Filippi
   De brief aan Filemon

De gezamenlijke brieven van Paulus, Sosthenes en Timotheüs

   De twee brieven aan de gemeente in Korinthe

De gezamenlijke brieven van Paulus, Silvanus en Timotheüs

   De twee brieven aan de gemeente in Thessalonika

De brieven van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas

   De brief van Jakobus
   De twee brieven van Petrus
   De drie brieven van Johannes
   De brief van Judas

De profetieën

   Een openbaring aan Johannes

 De Wet, Profeten en Geschriften (Tanach)

Wet


   Genesis
   Exodus
   Leviticus
   Numeri
   Deuteronomium

Profeten


   Jozua
   Rechters
   1 Samuël
   2 Samuël
   1 Koningen
   2 Koningen
   Jesaja
   Jeremia
   Ezechiël
   Hosea
   Joël
   Amos
   Obadja
   Jona
   Micha
   Nahum
   Habakuk
   Zefanja
   Haggaï
   Zacharia
   Maleachi

Geschriften


   1 Kronieken
   2 Kronieken
   Psalmen
   Job
   Spreuken
   Ruth
   Hooglied
   Prediker
   Klaagliederen
   Esther
   Daniël
   Ezra
   Nehemia


De boeken voorzien van het lichtgrijze documenticoon () zijn nog in bewerking.