De twee brieven van Petrus

De eerste brief


Schrijver: Simon Petrus (שִׁמְעוֹן / Shimon)
Waar geschreven: Babylon
Geschrift voltooid: ca. 62–64 n.Chr.


Van Petrus, een apostel van Jezus de Gezalfde. Aan de tijdelijke inwoners die verspreid zijn over Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, degenen die zijn uitverkoren in overeenstemming met de voorkennis van God, de Vader. Aan jullie die door de geest zijn geheiligd om gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus de Gezalfde besprenkeld te worden. Ik wens jullie onverdiende goedheid en vrede in overvloed toe.

Alle eer aan de God en Vader van onze Heer Jezus de Gezalfde! Want door Jezus de Gezalfde uit de dood op te wekken, heeft hij ons in zijn grote barmhartigheid een nieuwe geboorte gegeven met een levende hoop, een onvergankelijke en onbesmette erfenis die nooit verwelkt. Die is in de hemel weggelegd voor jullie, die dankzij jullie geloof beschermd worden door Gods kracht met het oog op een redding die in de tijd van het einde geopenbaard zal worden.

Om die reden hebben jullie grote vreugde, hoewel jullie een korte tijd — als het zo moet zijn — onder allerlei beproevingen te lijden hebben, zodat je beproefde geloof — dat veel meer waard is dan goud, dat vergaat ook al wordt het in het vuur beproefd — een reden voor lof, glorie en eer zal blijken te zijn bij de openbaring van Jezus de Gezalfde. Jullie hebben hem nooit gezien, en toch houden jullie van hem. En ook al zie je hem op dit moment niet, toch geloof je in hem en ervaar je een onbeschrijfelijke en buitengewone vreugde, omdat je het doel van je geloof bereikt: je redding.

Naar die redding hebben de profeten die hebben geprofeteerd over de onverdiende goedheid die voor jullie bedoeld is, intensief navraag en onderzoek gedaan. Ze bleven onderzoeken op welke speciale tijd of op welk tijdperk de geest in hen doelde in verband met de Gezalfde, toen de geest van tevoren getuigde van het lijden dat de Gezalfde zou ondergaan en van de glorie die daarop zou volgen. Aan hen werd onthuld dat ze niet zichzelf dienden, maar jullie. Ze vertelden de dingen die nu aan jullie verkondigd zijn door degenen die het goede nieuws aan jullie hebben bekendgemaakt met heilige geest, die uit de hemel gestuurd is. In diezelfde dingen verdiepen (hemelse) boodschappers zich heel graag.

Bereid je dus mentaal voor op actie. Houd je volle verstand erbij. Stel je hoop op de onverdiende goedheid die je zult ontvangen bij de openbaring van Jezus de Gezalfde.

Laat je als gehoorzame kinderen niet langer vormen door de verlangens die je vroeger had toen je nog onwetend was. Maar word net als de Heilige die jullie geroepen heeft, zelf heilig in je hele gedrag, want er staat geschreven: ‘Jullie moeten heilig zijn, want ik ben heilig.’ En als jullie de Vader aanroepen, die iedereen onpartijdig oordeelt op grond van zijn daden, gedraag je dan met ontzag zolang jullie tijdelijke inwoners zijn. Want je weet dat jullie niet met vergankelijke dingen zoals zilver of goud zijn bevrijd van je zinloze leefwijze, die door jullie voorouders aan jullie is doorgegeven, maar met kostbaar bloed, zoals dat van een lam zonder smet of gebrek, namelijk dat van de Gezalfde. Het is waar dat hij vóór de grondlegging van de wereld werd gekend (als het 'zaad van de vrouw', red.), maar hij werd aan het eind van de tijden ter wille van jullie openbaar gemaakt. Door hem geloven jullie in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem glorie heeft gegeven, zodat je geloof en je hoop gericht zouden zijn op God.

Nu jullie jezelf gezuiverd hebben door jullie gehoorzaamheid aan de waarheid, met als resultaat oprechte broederlijke genegenheid, moeten jullie intens van elkaar houden, vanuit het hart. Want jullie hebben een nieuwe geboorte gekregen, niet door vergankelijk maar door onvergankelijk zaad, dankzij het woord van de levende en eeuwige God. Want ‘alle mensen zijn als gras, en al hun pracht is als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van Jehovah blijft voor eeuwig.’ En dit ‘woord’ is het goede nieuws dat aan jullie is bekendgemaakt.

Ontdoe je dus van alle slechtheid, bedrog, huichelarij, jaloezie en achterklap. Ontwikkel als pasgeboren baby’s een verlangen naar de zuivere melk van het woord. Dan zullen jullie door middel daarvan groeien en redding bereiken, als jullie tenminste hebben geproefd dat de Heer goed is.

Terwijl jullie hem erkennen — een levende steen, door de mensen afgekeurd maar in Gods ogen uitverkoren en kostbaar — worden jullie zelf als levende stenen opgebouwd tot een geestelijk huis om een heilige priesterschap te zijn, met het doel geestelijke slachtoffers te brengen die dankzij Jezus de Gezalfde aanvaardbaar zijn voor God. Want in de Schrift staat: ‘Kijk! Ik leg in Sion een uitverkoren steen, een kostbare fundament-hoeksteen. Wie erin gelooft, zal nooit worden teleurgesteld.’ Voor jullie is hij dan ook kostbaar, omdat jullie gelovigen zijn. Maar voor de ongelovigen geldt: ‘De steen die de bouwers hebben afgekeurd, is juist de belangrijkste hoeksteen geworden’ en: ‘Een steen waarover men struikelt en een rotsblok waarover men valt.’ Ze struikelen omdat ze het woord niet gehoorzamen. Daartoe waren ze ook bestemd.

Maar jullie zijn ‘een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk dat een speciaal eigendom is, zodat jullie overal de schitterende eigenschappen bekend zouden maken’ van degene die jullie uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Want ooit waren jullie geen volk, maar nu zijn jullie Gods volk. Ooit was er geen barmhartigheid voor jullie, maar nu hebben jullie barmhartigheid ontvangen.

Lieve vrienden, ik spoor jullie als vreemdelingen en tijdelijke inwoners aan om niet toe te geven aan vleselijke verlangens, die strijd tegen jullie voeren. Gedraag je altijd goed te midden van de natiën. Als ze je dan van kwaaddoen beschuldigen, kunnen ze ooggetuige zijn van je goede daden en als gevolg daarvan God eren op zijn inspectiedag. Onderwerp je ter wille van de Heer aan alle menselijke instellingen: aan een koning als het hoogste gezag of aan gouverneurs, die door hem zijn aangesteld om misdadigers te straffen maar degenen die het goede doen te prijzen. Want het is Gods wil dat jullie door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoeren. Leef als vrije mensen, terwijl jullie je vrijheid niet gebruiken als excuus voor verkeerd gedrag maar om God als slaven te dienen. Eer alle soorten mensen, heb liefde voor de hele broederschap, heb ontzag voor God en eer de koning.

Bedienden moeten met gepast ontzag onderworpen zijn aan hun meesters, niet alleen aan de goede en redelijke, maar ook aan de veeleisende. Want als iemand moeilijkheden verduurt en ten onrechte lijdt vanwege zijn geweten tegenover God, is Hij daar blij mee. Is het soms een verdienste als je wordt geslagen omdat je hebt gezondigd en het dan verduurt? Maar als je lijden verduurt omdat je het goede doet, is dat iets waar God blij mee is. Trouwens, jullie werden geroepen om dit te ondergaan. Want de Gezalfde zelf heeft voor jullie geleden en jullie zo een voorbeeld nagelaten zodat jullie nauwkeurig in zijn voetstappen zouden treden. Hij heeft geen zonde begaan en er was geen bedrog in zijn mond. Toen hij werd uitgescholden, schold hij niet terug. Toen hij lijden onderging, begon hij niet te dreigen, maar hij liet de zaak over aan degene die rechtvaardig oordeelt. Hijzelf heeft aan de paal onze zonden gedragen in zijn eigen lichaam, zodat wij dood zouden zijn voor de zonde en zouden leven voor rechtvaardigheid. En ‘door zijn wonden zijn jullie genezen’. Want jullie waren als verdwaalde schapen, maar nu zijn jullie teruggekeerd naar de herder en opziener van jullie ziel.

Op dezelfde manier moeten jullie, vrouwen, onderworpen zijn aan je man. Dan kunnen mannen die niet gehoorzaam zijn aan het woord, zonder woorden gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, omdat ze ooggetuige zijn van jullie eerbare gedrag en diepe respect.

Laat je schoonheid niet bepaald worden door uiterlijke dingen — kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of mooie kleding — maar door de verborgen persoon van het hart, de onvergankelijke schoonheid van de kalme en zachtaardige geest, die grote waarde heeft in Gods ogen. Want zo sierden zich vroeger de heilige vrouwen die op God hoopten, terwijl ze zich aan hun man onderwierpen. Sara bijvoorbeeld gehoorzaamde Abraham en noemde hem heer. Jullie zijn haar kinderen zolang jullie het goede blijven doen en niet toegeven aan angst. Op dezelfde manier moeten jullie, mannen, begripvol met je vrouw blijven omgaan. Behandel je vrouw met respect, zoals een brozer voorwerp, want ze is net als jij erfgenaam van de onverdiende gave van het leven. Dan zullen je gebeden niet worden verhinderd.

Ten slotte, wees allemaal eensgezind en leef met elkaar mee. Heb broederlijke genegenheid en intens medegevoel, en wees nederig. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als je wordt uitgescholden scheld dan niet terug. Vergeld juist met een zegen, want hiertoe werden jullie geroepen, zodat jullie een zegen zouden ontvangen. Want ‘wie van het leven houdt en gelukkige dagen wil meemaken, moet zijn tong beveiligen tegen wat slecht is en zijn lippen tegen het spreken van bedrog. Laat hij vermijden wat slecht is en doen wat goed is. Laat hij vrede zoeken en die nastreven. Want de ogen van Jehovah zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren luisteren naar hun smeekgebed. Maar Jehovah keert zich tegen degenen die slechte dingen doen.’ Trouwens, wie zal je kwaad doen als je je ijverig gaat inzetten voor het goede? Maar ook al zou je moeten lijden ter wille van rechtvaardigheid, je bent gelukkig. Wees niet bang voor wat hen bang maakt en laat je niet afschrikken.

Heilig de Gezalfde als Heer in je hart en wees altijd bereid om je te verdedigen tegenover iedereen die vraagt om een reden voor de hoop die je hebt. Maar doe dat met zachtaardigheid en diep respect. Bewaar een goed geweten. Als er dan negatief over jullie gepraat wordt, zullen degenen die dat doen, beschaamd komen te staan vanwege jullie goede gedrag als volgelingen van de Gezalfde. Het is namelijk beter te lijden omdat je het goede doet— als het Gods wil is om dat toe te laten — dan omdat je het slechte doet. Want de Gezalfde is eens en voor altijd gestorven voor zonden, een rechtvaardige voor onrechtvaardigen, om jullie naar God te leiden. Hij werd ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt in de geest. Zo ging hij prediken tot de geesten in de gevangenis, die eens ongehoorzaam waren toen God in Noachs tijd geduldig wachtte terwijl de ark werd gebouwd. Daarin werden maar een paar mensen, namelijk acht zielen veilig door het water heen gevoerd. De doop, die daarmee overeenkomt, is wat jullie nu redt (niet door het verwijderen van het vuil van het vlees, maar door het verzoek aan God om een goed geweten), dankzij de opstanding van Jezus de Gezalfde. Hij zit aan Gods rechterhand, want hij is naar de hemel gegaan, en (hemelse) boodschappers, autoriteiten en krachten werden aan hem onderworpen.

Omdat de Gezalfde in het vlees heeft geleden, moeten ook jullie je wapenen met dezelfde instelling. Want wie in het vlees lijdt, keert zonden de rug toe en zal de rest van zijn tijd in het vlees niet meer voor menselijke verlangens leven, maar voor Gods wil. Jullie hebben in het verleden lang genoeg de wil van de natiën gedaan door je over te geven aan schaamteloos gedrag, ongeremde hartstochten, dronkenschap, wilde feesten, drinkpartijen en walgelijke afgoderij. Ze vinden het vreemd dat jullie niet langer met hen meelopen op dezelfde ontaarde weg van losbandigheid, en daarom spreken ze spottend over jullie. Maar die mensen zullen zich moeten verantwoorden voor degene die klaarstaat om de levenden en de doden te oordelen. Trouwens, daarom werd het goede nieuws ook aan de doden bekendgemaakt, zodat ze vanuit Gods standpunt in overeenstemming met de geest zouden leven, ook al worden ze vanuit menselijk standpunt naar het vlees geoordeeld. Maar het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom verstandig en wees waakzaam als het gaat om gebeden.

Heb vóór alles intense liefde voor elkaar, want liefde bedekt een groot aantal zonden. Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen. Gebruik de gave in de mate dat je die hebt gekregen, om elkaar ermee te dienen als goede beheerders van Gods onverdiende goedheid, die op allerlei manieren tot uiting komt. Als je spreekt, spreek dan als iemand die uitspraken van God doet. Als je dient, verlaat je dan op de kracht die God geeft. Zo wordt God in alles geëerd via Jezus de Gezalfde. Hem komt voor altijd en eeuwig de glorie en de macht toe. Amen.

Lieve vrienden, wees niet verbaasd over de vuurproef die jullie ondergaan, alsof jullie iets vreemds overkomt. Wees juist blij met de mate waarin jullie delen in het lijden van de Gezalfde, zodat jullie ook tijdens de openbaring van zijn glorie zullen juichen van vreugde. Als jullie vanwege de naam van de Gezalfde worden bespot, zijn jullie gelukkig, want het betekent dat de geest van glorie, de geest van God, op jullie rust.

Zorg ervoor dat niemand van jullie moet lijden als een moordenaar, een dief, een misdadiger of een bemoeial. Maar als je lijdt omdat je een volgeling van de Gezalfde bent, schaam je dan niet en blijf God eren terwijl je die naam draagt. Want dit is de vastgestelde tijd voor het oordeel en het begint bij het huis van God. Als het dus bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met degenen die het goede nieuws van God niet gehoorzamen? ‘En als de rechtvaardige al met moeite wordt gered, wat zal er dan gebeuren met de goddeloze en de zondaar?’ Daarom moeten degenen die lijden in overeenstemming met de wil van God, zich blijven verlaten op de trouwe Schepper en ermee doorgaan het goede te doen.

Als medeouderling, getuige van het lijden van de Gezalfde en deelgenoot van de glorie die geopenbaard zal worden, doe ik de ouderlingen onder jullie daarom dit dringende verzoek: Hoed de kudde van God die aan jullie is toevertrouwd en dien als opzieners — niet omdat je gedwongen wordt maar vrijwillig, zoals God het wil, en niet om er zelf beter van te worden maar omdat je het graag wilt. Heers niet over degenen die Gods erfdeel zijn, maar wees een voorbeeld voor de kudde. Wanneer de opperherder openbaar is gemaakt, zullen jullie de glorieuze krans ontvangen die nooit verwelkt.

En jonge mannen, wees onderworpen aan de oudere mannen. Trouwens, jullie moeten je allemaal door nederigheid laten leiden in de omgang met elkaar, want God keert zich tegen trotse mensen, maar hij geeft onverdiende goedheid aan nederige mensen. Verneder je daarom onder de machtige hand van God, dan zal hij je uiteindelijk verhogen. Leg ook al je zorgen bij hem neer, want hij geeft om je. Houd je verstand erbij, wees waakzaam! Je tegenstander, de Lasteraar, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan verslinden. Neem je standpunt tegen hem in, vast in het geloof, in het besef dat de broederschap in de hele wereld op dezelfde manier lijdt. En nadat jullie een korte tijd hebben geleden, zal de God van alle onverdiende goedheid, die jullie in eendracht met de Gezalfde geroepen heeft tot zijn eeuwige glorie, zelf je opleiding voltooien. Hij zal je standvastig maken, hij zal je sterk maken, hij zal je een stevig fundament geven. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.

Met de hulp van Silvanus, die ik als een trouwe broeder beschouw, heb ik jullie met enkele woorden geschreven om jullie op te bouwen en jullie ervan te verzekeren dat dit de ware onverdiende goedheid van God is. Houd daar stevig aan vast. Zij die in Babylon is en die net als jullie uitverkoren is, doet jullie de groeten, en ook Markus, mijn zoon.

Groet elkaar met een liefdevolle kus. Ik wens jullie allemaal die in eendracht met de Gezalfde zijn, vrede toe.

De tweede brief


Schrijver: Simon Petrus (שִׁמְעוֹן / Shimon)
Waar geschreven: Babylon (waarschijnlijk, red.)
Geschrift voltooid: ca. 64 n.Chr.


Van Simon Petrus, een slaaf en apostel van Jezus de Gezalfde. Aan degenen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en de Redder Jezus de Gezalfde hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij.

Ik wens jullie onverdiende goedheid en vrede in overvloed toe door nauwkeurige kennis van God en van Jezus, onze Heer. Want door Gods kracht hebben we alles gekregen wat nodig is om met toewijding aan God te kunnen leven. Dat hebben we te danken aan de nauwkeurige kennis van Hem die ons heeft geroepen door zijn eigen majesteit en deugd.

Door middel van die dingen heeft hij ons de kostbare en verheven beloften gedaan. Dankzij die beloften kunnen jullie delen in de goddelijke natuur, nadat jullie zijn ontsnapt aan de verdorvenheid in de wereld die het gevolg is van verkeerde verlangens. Doe juist om die reden je uiterste best om aan je geloof deugd toe te voegen, aan je deugd kennis, aan je kennis zelfbeheersing, aan je zelfbeheersing volharding, aan je volharding toewijding aan God, aan je toewijding aan God broederlijke genegenheid, en aan je broederlijke genegenheid liefde. Want als je die eigenschappen in overvloed hebt, zul je niet inactief of onvruchtbaar worden ten aanzien van de nauwkeurige kennis van onze Heer Jezus de Gezalfde. Maar wie ze niet heeft, is blind en sluit zijn ogen voor het licht. Hij is vergeten dat hij gereinigd is van de zonden die hij lang geleden begaan heeft.

Broeders, zet je dus steeds meer in om je roeping en uitverkiezing zeker te maken, want als jullie die dingen blijven doen, zullen jullie nooit falen. Dan zullen jullie rijkelijk toegang krijgen tot het eeuwige Koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus de Gezalfde. Om die reden ben ik van plan jullie altijd aan deze dingen te herinneren, ook al weten jullie ze en staan jullie vast in de waarheid, die jullie kennen. Maar het lijkt me juist om, zolang ik in deze tent ben, jullie te stimuleren door jullie daaraan te herinneren, omdat ik weet dat mijn tent binnenkort verwijderd zal worden, zoals ook onze Heer Jezus de Gezalfde mij duidelijk heeft gemaakt. Ik zal mijn uiterste best blijven doen, zodat jullie je deze dingen na mijn vertrek zelf weer voor de geest kunnen halen.

Toen we de kracht en aanwezigheid van onze Heer Jezus de Gezalfde aan jullie bekendmaakten, baseerden we ons niet op slim bedachte verzinsels. Integendeel, we zijn ooggetuigen geweest van zijn grootheid. Want hij kreeg van God, de Vader, eer en glorie toen door de verheven majesteit deze woorden aan hem werden overgebracht: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, die ikzelf heb goedgekeurd.’ Die woorden hebben wij uit de hemel horen komen toen we met hem op de heilige berg waren. Daardoor is het profetische woord voor ons nog zekerder geworden, en jullie doen er goed aan je aandacht erop te richten als op een lamp die schijnt in een donkere plaats (totdat de dag aanbreekt en er een dagster opgaat) in je hart. En jullie zijn op de hoogte van dit belangrijke feit: geen enkele profetie in de Schrift ontstaat door iemands persoonlijke interpretatie. Want profetieën zijn nooit voortgekomen uit menselijk initiatief, maar mensen hebben namens God gesproken zoals ze werden geleid door heilige geest.

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, en zo zullen er ook onder jullie valse leraren zijn. Die zullen ongemerkt schadelijke sekten invoeren, en ze zullen zelfs de eigenaar die hen heeft gekocht niet erkennen, waardoor ze een snelle vernietiging over zichzelf brengen. Bovendien zullen velen hun schaamteloze gedrag navolgen, en vanwege hen zal er spottend over de weg van de waarheid worden gepraat. Ook zullen ze jullie hebzuchtig uitbuiten met misleidende woorden.

Maar hun vonnis — lang geleden geveld — laat niet op zich wachten en hun vernietiging zal zeker komen. Want God heeft zelfs de (hemelse) boodschappers die zondigden niet gespaard maar ze in Tartarus gegooid en ze in ketens van diepe duisternis geslagen in afwachting van het oordeel. Ook heeft hij in de oudheid de wereld niet gespaard, maar hij heeft Noach, een prediker van rechtvaardigheid, samen met zeven anderen gered toen hij een vloed over een wereld van goddeloze mensen liet komen. En door de steden Sodom en Gomorra in de as te leggen heeft hij ze veroordeeld, waarmee hij voor goddelozen een voorbeeld heeft gesteld van wat er komen gaat. Maar hij heeft de rechtvaardige Lot gered, die zwaar leed onder het schaamteloze gedrag van de wetteloze mensen. Want toen die rechtvaardige man in hun midden woonde, werd zijn rechtvaardige ziel dag in dag uit gekweld door de wetteloze daden die hij zag en hoorde. Jehovah weet dus mensen die hem toegewijd zijn te redden uit beproevingen. Maar hij bewaart onrechtvaardige mensen voor de vernietiging op de dag van het oordeel, vooral degenen die het vlees van anderen willen verontreinigen en die een afkeer hebben van gezag. Brutaal en koppig als ze zijn, schrikken ze er niet voor terug spottend te praten over degenen die eer toekomt, terwijl (hemelse) boodschappers, hoewel ze veel sterker en machtiger zijn, hen niet met beledigende woorden beschuldigen, uit respect voor Jehovah.

Die mensen zijn als redeloze dieren, die op hun instinct afgaan en geboren zijn om gevangen en vernietigd te worden, en ze praten spottend over dingen waar ze niets vanaf weten. Hun eigen verdorven gedrag zal tot hun verderf leiden, en ze zullen schade ondervinden als loon voor hun eigen schadelijke gedrag. Ze genieten ervan om zich over te geven aan allerlei uitspattingen, zelfs overdag. Het zijn schandvlekken en smetten, die aanschuiven bij jullie feestmaaltijden en intussen zwelgen in hun bedrieglijke leringen. Hun ogen zijn vol overspel en kunnen niet ophouden met zondigen, en ze verleiden onstandvastige personen. Ze hebben een hart dat geoefend is in hebzucht. Het zijn vervloekte kinderen. Ze hebben het rechte pad verlaten en zijn afgedwaald. Ze zijn het pad opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van onrecht liefhad maar werd terechtgewezen voor zijn eigen overtreding. Een stom lastdier sprak met de stem van een mens om de profeet ervan af te houden zijn waanzinnige weg te vervolgen. Ze zijn bronnen zonder water en mistflarden die door een hevige storm worden voortgejaagd. Hun staat de diepste duisternis te wachten. Ze doen hoogdravende uitspraken zonder inhoud. Door vleselijke verlangens en schaamteloos gedrag te bevorderen, verleiden ze mensen die zich nog maar net hebben losgemaakt van degenen die een zondig leven leiden. Terwijl ze zulke personen vrijheid beloven, zijn ze zelf slaven van de verdorvenheid. Want iemand die door een ander is overwonnen, is zijn slaaf.

Als personen dankzij nauwkeurige kennis van de Heer en Redder Jezus de Gezalfde zijn ontkomen aan de verontreinigingen van de wereld, maar daarna opnieuw bij diezelfde dingen betrokken raken en erdoor overwonnen worden, dan zijn ze er uiteindelijk erger aan toe dan in het begin. Het was beter voor hen geweest het pad van rechtvaardigheid niet nauwkeurig gekend te hebben dan het te kennen en zich vervolgens af te keren van het heilige gebod dat ze hebben ontvangen. Wat er met hen is gebeurd, bewijst de waarheid van de spreuk: ‘Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel, en een gewassen zeug naar het rollen in de modder.’

Lieve vrienden, dit is al de tweede brief die ik jullie schrijf. Hierin stimuleer ik, net als in mijn eerste brief, jullie vermogen om helder te denken door jullie dingen in herinnering te brengen, zodat jullie zouden terugdenken aan de woorden die vroeger door de heilige profeten gesproken zijn en aan het gebod van de Heer en Redder dat door de apostelen is overgebracht.

In de eerste plaats moeten jullie weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die hun eigen verlangens volgen en spottend zeggen: ‘Hij heeft toch beloofd te komen? Waar blijft hij dan? Vanaf de tijd dat onze voorouders overleden zijn is alles hetzelfde gebleven. Alles blijft precies zoals bij het begin van de schepping.’ Ze gaan bewust voorbij aan het feit dat er lang geleden door het woord van God een hemel was en een aarde, die als een compact geheel boven het water uitstak en omringd werd door water, en dat daardoor de wereld van die tijd vernietigd werd toen die door water werd overstroomd. Maar door hetzelfde woord zijn de hemel en de aarde die er nu zijn, bewaard voor het vuur. Ze worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de vernietiging van de goddelozen.

Maar lieve vrienden, verlies dit niet uit het oog: bij Jehovah is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Jehovah is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen denken, maar hij heeft geduld met jullie. Hij wil namelijk niet dat er iemand vernietigd wordt maar dat iedereen berouw krijgt. Maar de dag van Jehovah komt als een dief, en op die dag zal de hemel met gedreun vergaan. De elementen zullen gloeiend heet worden en ontbonden worden, en de aarde en de werken daarop zullen blootgelegd worden.

Omdat al deze dingen op die manier ontbonden zullen worden, moeten jullie erover nadenken wat voor mensen jullie horen te zijn. Jullie moeten je heilig gedragen en daden van toewijding aan God doen, terwijl je uitziet naar en blijft denken aan de komst van de dag van Jehovah, waardoor de hemel in vlammen zal opgaan en de elementen zullen smelten door de intense hitte! Maar volgens zijn belofte verwachten we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en daarin zal rechtvaardigheid heersen.

Lieve vrienden, omdat jullie naar die dingen uitzien, moeten jullie je uiterste best doen om uiteindelijk zonder gebrek of smet en in vrede door hem aangetroffen te worden. Bezie het geduld van onze Heer bovendien als redding, zoals ook onze geliefde broeder Paulus jullie heeft geschreven in overeenstemming met de wijsheid die hem is gegeven. Hij heeft het trouwens in al zijn brieven over deze dingen. Maar sommige dingen daarin zijn moeilijk te begrijpen, en die worden verdraaid door onwetende en onstandvastige personen, zoals ze dat ook met de rest van de Schrift doen, tot hun eigen ondergang. Nu jullie dat van tevoren weten, lieve vrienden, moeten jullie oppassen dat je je niet met hen laat meeslepen door de zonde van wetteloze personen en zo zelf je standvastigheid verliest. Maar blijf groeien in de onverdiende goedheid en kennis van onze Heer en Redder Jezus de Gezalfde. Hem komt de eer toe, nu en tot de dag van de eeuwigheid. Amen.