Bijbelse symboliek

 Symbolische beschrijving van politieke machten

In de profetische geschriften van de bijbel - hoofdzakelijk in het boeken Daniël en Openbaring - worden politieke machten c.q. entiteiten (landen, mogendheden, statenbonden of individuele machthebbers) afgebeeld als respectievelijk beesten, koppen of hoorns (Openbaring 17:12). Deze machten hebben allemaal op de een of andere manier (meestal in negatieve zin) te maken gehad met Gods volk en in de perceptie van God kunnen ze daarom vereenzelvigd worden met (vleesverslindende) beesten (Aramees: חֵיוָא - chewa en Grieks: θηρίον, ου, τό - therion); zie Daniël 7:5.

Beesten worden (en werden) in het algemeen gebruikt als wapenschild voor het afbeelden van menselijke heerschappij. We kennen bijvoorbeeld termen als de 'Russische beer' of de 'Amerikaanse adelaar'. Maar zeker ook in de tijd waarin Daniël en zijn tijdgenoten leefden, werden afbeeldingen van beesten gebruikt als wapenschild van de natie.Afbeelding. Vlnr: Het wapen van Assyrië, de Verenigde Staten en Nederland.De profetieën worden beschreven in symbolische taal voorzien van een rijk beeldenpalet. Het zijn stijlfiguren die gemeengoed waren in de literatuur van het Midden-Oosten in bijbelse tijden en, zoals uit het bovenstaande blijkt, ook nu in de huidige tijd.

Een greep uit de uitleg van de bijbel:

'Beesten':
 - "Die enorme beesten, vier in getal, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen..." (Daniel 7:17).

'Koppen' en 'bergen':
 - "De zeven koppen betekenen zeven bergen,... Er zijn zeven koningen..." (Openbaring 17:7).

'Hoorns':
 - "De tien hoorns zijn tien koningen die uit dat koninkrijk zullen opstaan." (Daniel 7:24).

'Dualistische machten':
 - "De ram met de twee hoorns die je hebt gezien, stelt de koningen van Medië en Perzië voor.” (Daniel 8:20).
 - "Toen zag ik een ander wild beest uit de aarde opkomen. Het had net als een lam twee hoorns..." (Openbaring 13:11).

Een kenmerk van dualistische machten is het feit dat zij dezelfde taal delen en grotendeels dezelfde cultuur hebben en dat ze gelijktijdig actief zijn waarbij de laatste de eerste voorbij kan streven in macht. (de Meden en Perzen en de Britten en de Amerikanen).


'Meerdere machten':
 - "...Ik bleef toekijken en zag een ander beest. Het leek op een luipaard, maar het had vier vleugels op zijn rug als die van een vogel. Het beest had vier koppen en het kreeg het gezag om te heersen..." (Daniël 7:6).

'Volledigheid van machten':
 - “...angstaanjagend, afschrikwekkend en ongewoon sterk, en het had grote ijzeren tanden. Het verslond en verbrijzelde, en wat er overbleef vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle andere beesten die daarvoor verschenen waren, en het had tien hoorns (zie hieronder).” (Daniël 7:7).


'Het getal tien (10)':
Het getal tien duidt op volheid, volledigheid, het totaal of de som van alles wat er van iets bestaat. Een normaal mens heeft tien vingers en tien tenen. Dat zijn alle vingers en tenen die hij bij de geboorte krijgt. De tien plagen die over Egypte werden uitgestort, vormden de volledige uitdrukking van Gods oordelen over Egypte — alles wat nodig was om de valse goden van Egypte volkomen te vernederen en de greep van Egypte op Gods volk Israël te breken. De 'Tien Woorden' vormden de basiswetten van het Wetsverbond (Exodus 20:3-17; 34:28). Jezus gebruikte het getal tien in verscheidene van zijn illustraties, om de volledigheid of het volledige aantal van iets aan te duiden. (Mattheüs 25:1; Lukas 15:8; 19:13, 16, 17).
De volledigheid van de beproeving of de periode van beproeving die God voor zijn dienstknechten heeft vastgesteld of hen laat ondergaan, wordt in Openbaring 2:10 onder woorden gebracht: "Wees niet bang voor het lijden dat je te wachten staat. De Duivel zal ermee doorgaan sommigen van jullie in de gevangenis te gooien, zodat jullie volledig op de proef worden gesteld. Tien dagen lang zullen jullie het zwaar te verduren hebben. Bewijs dat je trouw bent, zelfs tot de dood, en ik zal je de kroon van het leven geven." (Openbaring 2:10).