De twee brieven aan Timotheüs

De eerste brief


Schrijver: Paulus
Waar geschreven: Macedonië
Geschrift voltooid: ca. 61–64 n.Chr.


Van Paulus, een apostel van Jezus de Gezalfde op bevel van God, onze Redder, en van Jezus de Gezalfde, onze hoop. Aan Timotheüs, een echt kind in het geloof.

Ik wens je onverdiende goedheid, barmhartigheid en vrede toe van God, de Vader, en van Jezus de Gezalfde, onze Heer.

Toen ik op het punt stond naar Macedonië te gaan, heb ik je aangemoedigd in Efeze te blijven, en dat doe ik nu weer. Dan kun je bepaalde personen gebieden om geen andere leer te brengen en geen aandacht te besteden aan verzinsels en aan geslachtsregisters. Zulke dingen lopen op niets uit. Ze leiden alleen maar tot speculaties en bieden niet iets van God tot opbouw van geloof. Ik geef je die opdracht met als doel liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en uit geloof zonder huichelarij. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich tot zinloos gepraat gekeerd. Ze willen leraren van de wet zijn, maar ze begrijpen niet eens wat ze zeggen of wat ze zo stellig beweren.

Maar wij weten dat de wet goed is als je die correct toepast, en we beseffen dat de wet niet voor rechtvaardige mensen is gemaakt maar voor wetteloze en opstandige mensen, goddelozen en zondaars, mensen die ontrouw zijn en spotten met wat heilig is, degenen die hun vader of moeder of anderen vermoorden, seksueel immorele mensen, mannen die homoseksualiteit bedrijven, ontvoerders, leugenaars en plegers van meineed. De wet is voor alles wat in strijd is met de gezonde leer, die in overeenstemming is met het glorieuze goede nieuws van de gelukkige God dat mij werd toevertrouwd.

Ik ben Jezus de Gezalfde, onze Heer, dankbaar. Hij heeft me kracht gegeven en me een dienst toegewezen omdat hij me trouw heeft bevonden, hoewel ik vroeger een lasteraar, een vervolger en een onbeschaamd mens was. Toch werd mij barmhartigheid bewezen omdat ik in onwetendheid en ongeloof handelde. De onverdiende goedheid van onze Heer is buitengewoon groot geweest, samen met geloof en de liefde die in Jezus de Gezalfde is. Deze woorden zijn betrouwbaar en verdienen volledige instemming: Jezus de Gezalfde is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Van hen ben ik de ergste. Maar mij werd barmhartigheid bewezen zodat Jezus de Gezalfde via mij als het ergste geval al zijn geduld zou kunnen tonen. Zo ben ik een voorbeeld geworden voor degenen die hun geloof op hem zullen bouwen om eeuwig leven te krijgen.

Aan de Koning van de eeuwigheid, onvergankelijk, onzichtbaar, de enige God, komt voor altijd en eeuwig eer en glorie toe. Amen.

Timotheüs, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe in harmonie met de profetieën die over jou zijn uitgesproken. Blijf op grond daarvan de goede strijd voeren en behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben hun geweten opzijgeschoven, waardoor hun geloof schipbreuk heeft geleden. Onder hen bevinden zich Hymeneüs en Alexander. Ik heb ze aan de Tegenstrever overgeleverd zodat ze door correctie leren niet te lasteren.

Allereerst dring ik erop aan dat er smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankzeggingen worden gedaan voor alle soorten mensen, ook voor koningen en iedereen met een hoge positie, zodat we een kalm en rustig leven kunnen blijven leiden met volledige toewijding aan God en ernst. Dat is goed en aangenaam in de ogen van God, onze Redder. Het is zijn wil dat alle soorten mensen worden gered en nauwkeurige kennis van de waarheid krijgen. Want er is één God en één bemiddelaar tussen God en mensen, een mens, Jezus de Gezalfde, die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor iedereen. Daarvan zal worden getuigd op de juiste tijd ervoor. Om daarvan te getuigen ben ik aangesteld als prediker en apostel — ik spreek de waarheid, ik lieg niet — als leraar van de natiën om ze geloof en waarheid te onderwijzen.

Daarom wil ik dat in elke plaats de mannen zich bezighouden met gebed, waarbij ze loyaal hun handen opheffen, zonder woede of ruzie. En de vrouwen moeten gepaste kleding dragen en zich sieren met bescheidenheid en gezond verstand, niet met kunstig gevlochten haar, goud, parels of heel dure kleding, maar met goede daden, zoals past bij vrouwen die zeggen dat ze toegewijd zijn aan God.

Een vrouw moet zich stil en in alle onderdanigheid laten onderwijzen. Ik sta een vrouw niet toe te onderwijzen of gezag over een man te hebben. Ze moet stil zijn. Want Adam werd het eerst gevormd, pas daarna Eva. En Adam werd niet bedrogen, maar de vrouw werd grondig bedrogen en overtrad Gods gebod. Maar een vrouw zal beschermd worden door kinderen te krijgen, als ze tenminste volhardt in geloof en liefde en heiligheid, met gezond verstand.

Deze verklaring is betrouwbaar: als iemand opziener wil worden, streeft hij naar een goed werk. De opziener moet daarom onberispelijk zijn, de man van één vrouw, matig in gewoonten, verstandig, ordelijk, gastvrij, een goede onderwijzer, geen dronkaard, niet gewelddadig, maar redelijk, geen ruziezoeker, niet iemand die van geld houdt, iemand die zijn eigen huisgezin goed leidt en zijn kinderen in alle ernst in onderworpenheid heeft (want als iemand zijn eigen huisgezin niet kan leiden, hoe zal hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?) en niet iemand die pas bekeerd is, zodat hij niet opgeblazen van trots wordt en onder hetzelfde oordeel valt als de Lasteraar. Hij moet ook een goede reputatie hebben bij buitenstaanders, zodat hij geen smaad veroorzaakt en in een strik van de Lasteraar valt.

Ook dienaren moeten ernstig zijn, niet bedrieglijk spreken, zich niet te buiten gaan aan veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst en met een rein geweten vasthouden aan het heilige geheim van het geloof.

Ze moeten ook eerst getest worden op hun geschiktheid. Daarna, als ze vrij van beschuldiging zijn, kunnen ze als dienaren werken.

Ook vrouwen moeten ernstig zijn, geen lasteraars, matig in gewoonten, trouw in alles.

Dienaren moeten de man van één vrouw zijn en hun kinderen en hun eigen huisgezin goed leiden. Want degenen die op een goede manier dienen, krijgen een goede reputatie en kunnen met veel vrijmoedigheid spreken over het geloof in Jezus de Gezalfde.

Ik hoop binnenkort naar je toe te komen, maar ik schrijf je deze dingen voor het geval ik word opgehouden. Dan weet je hoe je je hoort te gedragen in Gods huisgezin, de gemeente van de levende God, een steunpilaar en fundament van de waarheid. Ja, het heilige geheim van deze toewijding aan God is inderdaad groot: ‘Hij is geopenbaard in het vlees, rechtvaardig verklaard in geest, verschenen aan (hemelse) boodschappers, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in majesteit.’

Maar het geïnspireerde woord zegt duidelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, omdat ze luisteren naar misleidende geïnspireerde uitspraken en leringen van demonen, onder invloed van de huichelarij van leugenaars die een geweten hebben dat is dichtgeschroeid. Ze verbieden het huwelijk en het gebruik van voedsel dat God heeft geschapen om onder dankzegging te worden gegeten door hen die geloof hebben en die de waarheid nauwkeurig kennen. Want elke schepping van God is goed en niets moet worden afgekeurd als het met dankzegging wordt aangenomen, want het is geheiligd door Gods woord en het gebed.

Als je de broeders die raad geeft, zul je een goede dienaar van Jezus de Gezalfde zijn, gevoed met de woorden van het geloof en van de goede leer die je trouw hebt gevolgd. Maar verwerp oneerbiedige verzinsels en dat soort oudevrouwenpraat. Oefen je in toewijding aan God. Want lichamelijke oefening is nuttig voor weinig, maar toewijding aan God is nuttig voor alles, omdat ze een belofte inhoudt voor het leven nu en het leven dat zal komen. Die verklaring is betrouwbaar en verdient volledige instemming. Hiervoor werken we hard en spannen we ons in, omdat we onze hoop hebben gevestigd op een levende God, die een Redder is van alle soorten mensen, vooral van hen die trouw zijn.

Blijf die geboden geven en onderwijzen. Laat niemand ooit neerkijken op je jeugd. Maar word voor degenen die trouw zijn een voorbeeld in spreken, in gedrag, in liefde, in geloof, in eerbaarheid. Blijf je tot ik kom, toeleggen op het voorlezen, het aansporen en het onderwijzen. Verwaarloos de gave in je niet, die je werd gegeven via een profetie toen het lichaam van oudere mannen je de handen oplegde. Denk diep na over deze dingen, ga er helemaal in op, zodat iedereen je vooruitgang kan zien. Let constant op jezelf en je onderwijs. Blijf deze dingen doen, want zo zul je zowel jezelf redden als degenen die naar je luisteren.

Tegen een oude man mag je niet uitvallen. Maar geef hem raad alsof hij je vader is. Behandel jonge mannen als je broers, oude vrouwen als je moeder, jonge vrouwen als je zussen, in alle eerbaarheid.

Heb aandacht voor weduwen die echt weduwen zijn. Maar als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die in de eerste plaats leren om in hun eigen familie toewijding aan God te tonen. Ze moeten hun ouders en grootouders terugbetalen wat ze hun verschuldigd zijn, want dat is aangenaam in Gods ogen. De vrouw die echt weduwe is en behoeftig is achtergebleven, heeft haar hoop op God gevestigd en blijft dag en nacht smeken en bidden. Maar de weduwe die erop los leeft, is dood hoewel ze leeft. Blijf daarom deze instructies geven, zodat er niets op ze aan te merken zal zijn. Als iemand niet zorgt voor zijn familie, vooral zijn gezinsleden, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.

Een weduwe moet op de lijst worden gezet als ze ten minste 60 jaar oud is, de vrouw van één man was en bekendstaat om haar goede daden: dat ze kinderen heeft opgevoed, gastvrij is geweest, de voeten van heiligen heeft gewassen, mensen in moeilijkheden heeft ondersteund en zich heeft ingezet voor allerlei goed werk.

Maar zet jonge weduwen niet op de lijst, want als hun seksuele verlangens tussen hen en de Gezalfde komen, willen ze trouwen. En ze halen een oordeel over zich omdat ze terugkomen op hun eerdere uiting van geloof. Daarnaast ontwikkelen ze de gewoonte hun tijd te verdoen door van het ene huis naar het andere te gaan. En dat niet alleen, ze roddelen ook en bemoeien zich met andermans zaken en praten over dingen waarover ze niet horen te praten. Daarom wil ik dat jonge weduwen trouwen, kinderen krijgen, voor het huishouden zorgen en een tegenstander geen kans geven om kritiek te leveren. Sommigen van hen hebben zich in feite al afgekeerd om de Tegenstrever te volgen. Als een gelovige vrouw weduwen in de familie heeft, dan moet zij hen helpen, zodat de gemeente er niet mee wordt belast. Die kan dan degenen helpen die echt weduwen zijn.

De oudere mannen die op een goede manier leiding geven, verdienen dubbele eer, vooral degenen die hard werken wat betreft spreken en onderwijzen. Want de Schrift zegt: ‘Je mag een stier niet muilkorven als hij graan dorst’, en ook: ‘De werker is zijn loon waard.’ Aanvaard een beschuldiging tegen een oudere man alleen op basis van de verklaring van twee of drie getuigen. Degenen die zonde beoefenen, moet je in het bijzijn van iedereen terechtwijzen, als waarschuwing voor de anderen. Ik beveel je plechtig voor God, Jezus de Gezalfde en de uitverkoren (hemelse) boodschappers, die instructies zonder vooroordeel en partijdigheid op te volgen.

Leg nooit iemand overhaast de handen op en word niet medeplichtig aan de zonden van anderen. Blijf eerbaar.

Drink geen water meer, maar neem wat wijn vanwege je maag en omdat je vaak ziek bent.

De zonden van sommige mensen zijn algemeen bekend en leiden direct tot een oordeel, maar die van andere mensen worden later zichtbaar. Zo zijn ook de goede daden algemeen bekend en als ze dat niet zijn, kunnen ze niet verborgen blijven.

Degenen die het slavenjuk dragen, moeten hun eigenaar hoogachten, zodat er nooit slecht over de naam van God en de leer wordt gesproken. En degenen die een gelovige eigenaar hebben, mogen hem niet respectloos behandelen omdat hij een broeder is. Ze moeten hem juist ijveriger dienen, omdat hij die voordeel heeft van hun goede dienst, een gelovige en een geliefde broeder is.

Blijf deze dingen onderwijzen en deze aansporingen geven. Als iemand een andere leer verkondigt en het niet eens is met het gezonde onderwijs, dat van onze Heer Jezus de Gezalfde komt, en ook niet met de leer die toewijding aan God omvat, dan is hij opgeblazen van trots en begrijpt hij niets. Hij is geobsedeerd door discussies en debatten over woorden. Dat leidt tot jaloezie, ruzie, laster, boze vermoedens en constant gekibbel over kleinigheden van mensen die een verdorven geest hebben, de waarheid zijn kwijtgeraakt en denken dat ze voordeel kunnen halen uit toewijding aan God. Toewijding aan God heeft inderdaad veel voordelen als die samengaat met tevredenheid. We hebben niets in de wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Dus als we voedsel en kleding hebben, zullen we daar tevreden mee zijn.

Maar degenen die vastbesloten zijn om rijk te worden, vallen ten prooi aan verleiding, raken in een strik en zwichten voor veel dwaze en schadelijke verlangens, die mensen in verderf en ondergang storten. Want de liefde voor geld is een wortel van allerlei schadelijke dingen. Door zich aan die liefde over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf overal met veel pijnen doorboord.

Maar jij, man van God, moet die dingen ontvluchten. Streef juist naar rechtvaardigheid, toewijding aan God, geloof, liefde, volharding en zachtaardigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven stevig vast waarvoor je werd geroepen en waarvan je in het bijzijn van veel getuigen een goede openbare bekendmaking hebt gedaan.

Voor God, die alles in leven houdt, en Jezus de Gezalfde, die als een getuige voor Pontius Pilatus een goede openbare bekendmaking heeft gedaan, beveel ik je om je onbesmet en onberispelijk aan het gebod te houden tot de manifestatie van onze Heer Jezus de Gezalfde, die de gelukkige en enige Machthebber op de daarvoor vastgestelde tijd zal tonen. Hij is de Koning van hen die als koningen regeren en Heer van hen die als heren regeren, degene die als enige onsterfelijkheid heeft, die in een ontoegankelijk licht woont, die door geen mens gezien is of gezien kan worden. Hem komt eer en eeuwige macht toe. Amen.

Geef degenen die rijk zijn in de huidige wereld de instructie niet arrogant te zijn en hun hoop niet op onzekere rijkdom te vestigen maar op God, die ons rijkelijk voorziet van alles waarvan we genieten. Draag ze op goed te doen, rijk te zijn in goede daden, vrijgevig te zijn en bereid te zijn om te delen. Zo verzamelen ze voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, zodat ze het echte leven stevig kunnen vastgrijpen.

Timotheüs, bescherm wat je is toevertrouwd. Keer je af van de holle woorden die spotten met wat heilig is en van de tegenstrijdigheden van wat ten onrechte ‘kennis’ wordt genoemd. Door met die kennis te pronken, zijn sommigen van het geloof afgedwaald.

Mag de onverdiende goedheid met jullie zijn.

De tweede brief


Schrijver: Paulus
Waar geschreven: Rome
Geschrift voltooid: ca. 65 n.Chr.


Van Paulus, een apostel van Jezus de Gezalfde door de wil van God, in overeenstemming met de belofte van het leven via Jezus de Gezalfde. Aan Timotheüs, mijn geliefd kind.

Ik wens je onverdiende goedheid, barmhartigheid en vrede toe van God, de Vader, en van Jezus de Gezalfde, onze Heer.

Ik ben God dankbaar, voor wie ik net als mijn voorouders met een rein geweten heilige dienst doe. En in mijn smeekgebeden denk ik altijd aan je, dag en nacht. Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je te zien. Dat zou me veel vreugde geven. Want ik denk aan je oprechte geloof, dat eerst in je grootmoeder Loïs en je moeder Eunice leefde en dat — daarvan ben ik overtuigd — ook in jou leeft.

Om die reden herinner ik je eraan het vuur aan te wakkeren van de gave van God die je kreeg toen ik je de handen oplegde. Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar van kracht, liefde en gezond verstand. Schaam je dus niet voor het getuigenis over onze Heer, en ook niet voor mij, die ter wille van hem gevangenzit. Maar draag je deel in het lijden voor het goede nieuws door op de kracht van God te vertrouwen. Hij heeft ons gered en ons geroepen met een heilige roeping, niet op basis van onze daden maar vanwege zijn eigen voornemen en onverdiende goedheid. Die is al vóór het verre verleden aan ons gegeven via Jezus de Gezalfde, maar is nu duidelijk zichtbaar geworden door de manifestatie van onze Redder, Jezus de Gezalfde. Hij heeft de dood vernietigd en heeft licht geworpen op leven en onvergankelijkheid door het goede nieuws, waarvoor ik als prediker, apostel en leraar ben aangesteld.

En daarom moet ik deze dingen ondergaan, maar ik schaam me er niet voor. Want ik ken degene in wie ik geloof, en ik ben er zeker van dat hij tot die dag kan beschermen wat ik hem heb toevertrouwd. Blijf vasthouden aan de norm van gezonde woorden die je van mij hebt gehoord, met het geloof en de liefde die het gevolg zijn van eenheid met Jezus de Gezalfde. Bescherm met behulp van de heilige geest, die in ons woont, deze schat die je is toevertrouwd.

Zoals je weet heeft iedereen in Asia zich van mij afgekeerd, ook Fygelus en Hermogenes. Mag de Heer barmhartig zijn voor het huis van Onesiforus, want hij heeft mij vaak nieuwe kracht gegeven en hij schaamde zich niet voor mijn gevangenisboeien. Maar toen hij in Rome was, heeft hij juist ijverig naar me gezocht en me gevonden. Ik bid dat de Heer hem op die dag barmhartigheid bij Jehovah laat vinden. En je weet heel goed welke diensten hij allemaal in Efeze heeft verleend.

Mijn kind, blijf daarom kracht putten uit de onverdiende goedheid die in Jezus de Gezalfde is. De dingen die je van mij hebt gehoord en die door veel getuigen zijn bevestigd, moet je toevertrouwen aan betrouwbare mensen, die vervolgens bekwaam zullen zijn om anderen te onderwijzen. Draag je deel in het lijden als een goede soldaat van Jezus de Gezalfde. Iemand die als soldaat dient, zal zich niet bezighouden met de zakelijke aangelegenheden van het leven, want hij wil de goedkeuring krijgen van degene die hem als soldaat in dienst heeft genomen. Bij de spelen wordt een deelnemer niet gekroond als hij niet volgens de regels heeft gespeeld. De hardwerkende boer moet de eerste zijn die van de opbrengst eet. Denk steeds aan wat ik zeg. De Heer zal je inzicht geven in alles.

Houd in gedachte dat Jezus de Gezalfde uit de dood is opgewekt en Davids nageslacht was. Dat is het goede nieuws dat ik predik, en daarvoor moet ik lijden en zit ik gevangen als een misdadiger. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten. Daarom blijf ik alles verduren voor de uitverkorenen, zodat ook zij via Jezus de Gezalfde gered worden en eeuwige glorie krijgen. Deze woorden zijn betrouwbaar: Als we met hem zijn gestorven, zullen we ook met hem leven. Als we blijven volharden, zullen we ook met hem als koningen regeren. Als we zeggen dat we hem niet kennen, zal hij ook zeggen dat hij ons niet kent. Als we ontrouw zijn, blijft hij trouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen.

Blijf ze daaraan herinneren en instrueer ze ten overstaan van God om niet te ruziën over woorden. Dat heeft totaal geen nut omdat het schadelijk is voor wie luisteren. Doe je uiterste best om je aan God aan te bieden als iemand die is goedgekeurd, als een werkman die zich nergens over hoeft te schamen, als iemand die het woord van de waarheid juist hanteert. Maar verwerp de holle woorden die spotten met wat heilig is, want ze leiden tot steeds meer goddeloosheid en verspreiden zich als gangreen. Ook Hymeneüs en Filetus hebben zulke woorden verspreid. Die mannen zijn van de waarheid afgeweken door te zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden, en ze ondermijnen het geloof van sommigen. Toch blijft het stevige fundament van God staan, met dit zegel: ‘Jehovah kent degenen die bij hem horen’ en ‘Laat iedereen die de naam van Jehovah aanroept, zich afkeren van onrechtvaardigheid’.

In een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en zilver maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol gebruik maar andere voor oneervol gebruik. Als iemand de laatste uit de weg blijft, zal hij een instrument zijn voor eervol gebruik, geheiligd, bruikbaar voor zijn eigenaar, geschikt voor elk goed werk. Ontvlucht dus de verlangens van de jeugd. Streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede, samen met degenen die de Heer aanroepen uit een zuiver hart.

Verwerp dwaze en domme discussies, want je weet dat ze tot ruzies leiden. Een slaaf van de Heer hoort niet te ruziën. Hij moet juist vriendelijk zijn tegen iedereen. Hij moet een goede onderwijzer zijn. Hij moet zich beheersen als hem onrecht wordt aangedaan. Hij moet met zachtaardigheid degenen onderwijzen die een opstandige houding hebben. Misschien geeft God hun berouw, wat tot nauwkeurige kennis van de waarheid leidt, en komen ze tot bezinning en ontsnappen ze uit de strik van de Lasteraar, want ze zijn levend door hem gevangen om te doen wat hij wil.

Maar weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn. Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw. Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben. Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God. Ze zullen een schijn van vroomheid hebben maar de kracht ervan niet blijken te bezitten. Keer je af van hen. Uit hun midden komen mannen die zich op een sluwe manier bij gezinnen indringen en zwakke vrouwen in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en zich door allerlei verlangens laten leiden, die zich altijd laten onderwijzen en toch nooit tot nauwkeurige kennis van de waarheid kunnen komen.

Zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo blijven zij zich tegen de waarheid verzetten. Zulke mensen hebben een totaal verdorven geest en zijn afgekeurd wat het geloof betreft. Maar ze zullen niet verder komen, want iedereen zal duidelijk zien hoe dwaas ze zijn. Zo ging het ook bij die twee mannen. Maar jij hebt mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswandel, mijn doel, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde, mijn volharding en in vervolgingen en lijden, in wat mij is overkomen in Antiochië, Ikonium en Lystra. Ik heb die vervolgingen doorstaan, en de Heer heeft me daar steeds uit gered. Trouwens, iedereen die toegewijd aan God en als volgeling van Jezus de Gezalfde wil leven, zal vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger vervallen. Ze misleiden anderen en worden zelf misleid.

Jij moet echter blijven bij wat je hebt geleerd en waarin je bent gaan geloven doordat je daarvan overtuigd werd. Want je weet van wie je het hebt geleerd en je kent van jongs af aan de heilige geschriften, die je wijs kunnen maken voor redding door geloof in Jezus de Gezalfde. De hele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten en te corrigeren in rechtvaardigheid, zodat een man van God volledig bekwaam is, helemaal toegerust voor elk goed werk.

Ten overstaan van God en Jezus de Gezalfde, die de levenden en de doden zal oordelen, en krachtens zijn manifestatie en zijn Koninkrijk, beveel ik je plechtig: Predik het woord. Doe het zonder uitstel, in gunstige tijd en in moeilijke tijd. Wijs terecht, berisp en spoor aan, met veel geduld en onderwijskunst. Want er komt een tijd dat ze de gezonde leer niet verdragen maar hun eigen verlangens volgen en leraren om zich heen verzamelen die hun vertellen wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren en zullen aandacht besteden aan verzinsels. Maar jij moet in alles je verstand erbij houden, lijden doorstaan, het werk van een evangelieprediker doen en je dienst grondig uitvoeren.

Want ik word al als een drankoffer uitgegoten en de tijd voor mijn verlossing nadert. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de wedstrijd tot de finish gelopen, ik heb het geloof behouden. Van nu af is de kroon van de rechtvaardigheid voor mij weggelegd. De Heer, de rechtvaardige rechter, zal die op die dag als beloning aan mij geven, en niet alleen aan mij, maar aan iedereen die vol verlangen naar zijn manifestatie heeft uitgekeken.

Doe je uiterste best om binnenkort naar me toe te komen. Demas heeft me verlaten omdat hij deze wereld liefhad. Hij is naar Thessalonika vertrokken. Crescens is naar Galatië gegaan en Titus naar Dalmatië. Alleen Lukas is bij me. Neem Markus met je mee, want ik kan hem goed gebruiken in de dienst. En ik heb Tychikus naar Efeze gestuurd. Als je komt, neem dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen, en de boekrollen, vooral de perkamenten.

Alexander, de kopersmid, heeft me veel kwaad gedaan. Jehovah zal hem geven wat hij voor zijn daden verdient. Ook jij moet voor hem oppassen, want hij heeft onze boodschap hevig tegengewerkt.

Bij mijn eerste verdediging heeft niemand me geholpen, maar ze hebben me allemaal in de steek gelaten — mag het hun niet worden aangerekend. Maar de Heer stond me bij en gaf me kracht, zodat via mij de prediking grondig uitgevoerd zou worden en alle volken die zouden horen. En ik werd uit de muil van de leeuw gered. De Heer zal me bevrijden van alle slechtheid en me redden voor zijn hemelse Koninkrijk. Aan hem komt de eer toe, voor altijd en eeuwig. Amen.

Breng mijn groeten over aan Priska en Aquila en het huis van Onesiforus.

Erastus is in Korinthe gebleven, maar Trofimus heb ik ziek in Milete achtergelaten. Doe je uiterste best om vóór de winter te komen.

Eubulus doet je de groeten, en ook Pudens, Linus, Claudia en alle broeders.

Mag de Heer met de geest zijn die je toont en mag zijn onverdiende goedheid met jullie zijn.