De droom van een reusachtig mensbeeld

Samenvatting

In een goddelijke droom die de profeet Daniel ontving toen hij als balling in Babylon verbleef, zag hij een reusachtig mensbeeld dat was samengesteld uit verschillende metalen. Deze metalen beeldden van boven naar beneden de opeenvolging van wereldmachten af die bemoeienis hadden (en hebben) met Gods volk. De voeten die deels van pottenbakkersklei en ijzer waren, beeldden de laatste wereldmacht af. Het mensbeeld werd door een steen aan de voeten getroffen dat vervolgens het hele mensbeeld verpulverde. Deze steen die Gods koninkrijk afbeeldde, werd tot een grote berg en vulde vervolgens de hele aarde.

Het boek van de profeet Daniël

Inhoud

 Het decor

 Uitleg en betekenis van de droom

 Het hoofd van goud: het Babylonische rijk

 De borst en armen van zilver: het Medo-Perzische rijk

 Een torso van koper: het Griekse rijk

 Benen van ijzer: het Romeinse rijk

 De voeten en tenen deels van pottenbakkersklei en ijzer Het decor

De droom die koning Nebukadnezar ontving van een reusachtig mensbeeld (beschreven in Daniël hoofdstuk 2) onthult in detail de opkomst en val van vijf 'koninkrijken' of politieke mogendheden die directe - veelal negatieve - invloed hebben gehad (en nog zullen hebben) op Gods volk en het beschrijft de uiteindelijke vernietiging van dit reusachtig mensbeeld door de oprichting van Gods koninkrijk.

"Want onze Heer Jehovah zal niets doen zonder zijn geheim te onthullen aan zijn dienaren, de profeten." (Amos 3:7).

De Babylonische koning Nebukadnezar kreeg een aantal visioenen en in één ervan zag hij een reusachtig mensbeeld zoals hieronder is afgebeeld. We lezen hierover:

"In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnezar een aantal dromen. Hij raakte zo verontrust dat hij niet kon slapen." (Daniel 2:1).

Vervolgens zien we dat Daniël uiteindelijk degene is die de droom van de koning kan verklaren.

Waarom zag Nebukadnezar een reusachtige mensbeeld? (Daniel 2:31). Dit is om aan te geven dat de heerschappij van menselijke politieke systemen over de aarde reusachtige vormen had aangenomen en nog zou aannemen. Echter, Gods koninkrijk zou hieraan een definitief einde maken zoals we verderop in dit deel zullen zien. De uitleg van deze droom wordt daarin uiteengezet.
Afbeelding. Het reusachtige beeld dat de Babylonische koning
Nebukadnezar in een visioen zag.
(Daniel hoofdstuk 2)
 Uitleg en betekenis van de droom

Hieronder wordt de decompositie van het mensbeeld verklaard. De verschillende lichaamsdelen van dit beeld representeren vijf koninkrijken die elkaar opvolgen. Verderop zullen we zien welke koninkrijken dit zijn en hoe ze zich in de geschiedenis hebben geopenbaard. Hoewel er in de geschiedenis talloze koninkrijken zijn ontstaan, hebben de koninkrijken die in de heilige geschriften worden genoemd en die we hier en verder behandelen, allemaal directe invloed gehad op Gods volk.

Een eerste koninkrijk

Een hoofd van goud:

1)  "U, o koning — koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koninkrijk, de macht, de kracht en de eer heeft gegeven, in wiens hand hij de mensen heeft gegeven waar ze ook wonen, en ook de dieren van het veld en de vogels van de hemel, en die hij tot heerser over allen heeft gemaakt — u bent het hoofd van goud...."

Een tweede koninkrijk

Borst en armen van zilver:

2)  ‘...Maar na u zal er een ander koninkrijk opkomen, inferieur aan dat van u,...’

Een derde koninkrijk

Een torso van koper:

3)  "...en daarna nog een koninkrijk, een derde, van koper, dat zal heersen over de hele aarde...."

Een vierde koninkrijk

Benen van ijzer:

4)  "...en het vierde koninkrijk zal sterk als ijzer zijn. Want zoals ijzer alles verbrijzelt en verpulvert, ja, net als ijzer dat verplettert, zal het al die koninkrijken verbrijzelen en verpletteren...."

Voeten en tenen deels van pottenbakkersklei en deels van ijzer

Maar het gaat verder:

5)  "...en dat u zag dat de voeten en de tenen deels van pottenbakkersklei en deels van ijzer waren, betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Maar er zal iets van de hardheid van ijzer in zijn, zoals u zag dat het ijzer vermengd was met zachte klei. Dat de tenen van de voeten deels van ijzer en deels van klei waren, betekent dat het koninkrijk deels sterk en deels broos zal zijn. Dat u zag dat het ijzer vermengd was met zachte klei, betekent dat ze zich zullen vermengen met het volk. Maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, de een aan de ander, net zoals ijzer zich niet vermengt met klei.

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden. En dat koninkrijk zal nooit aan een ander volk worden overgedragen. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken. Als enige zal het eeuwig blijven bestaan, precies zoals u zag dat uit de berg een steen werd gehouwen — maar niet door mensenhanden — en dat die het ijzer, het koper, de klei, het zilver en het goud verbrijzelde.

De grote God heeft aan de koning bekendgemaakt wat er in de toekomst zal gebeuren. De droom is waar en de uitleg is betrouwbaar." (Daniel 2:31-45).

De opeenvolging van 'koninkrijken'

Zoals we ook in een latere delen nog zullen zien, representeren de onderdelen van dit beeld de opeenvolging van 'koninkrijken' vanaf Babylon. De 'koninkrijken' die in de loop van de geschiedenis zijn ontstaan en die van directe invloed zijn op Gods volk zijn:
 1)  Het Babylonische rijk;
 2)  Het Medo-Perzische rijk;
 3)  Het Griekse rijk;
 4)  Het Romeinse rijk;
 5)  Een 'koninkrijk' dat voortkomt uit het Romeinse rijk.

Hoe weten we dit? Geschiedkundig en bijbels onderzoek wijst dit ondubbelzinnig uit zoals we hieronder uiteen zullen zetten. Het hoofd van zuiver goud: het Babylonische rijk

De koning die de droom ontving was koning Nebukadnezar, heerser van het Babylonische rijk. Na hem zou een ander rijk de macht van het Babylonische rijk overnemen. Dit was Medo-Perzië. In Daniël 5:1 lezen we dat de heerser van het Babylonische rijk Belsazar in het paleis een groot feestmaal had aangericht voor zijn prominenten. Tijdens dit feest verscheen er een hand op één van de muren van het paleis. Die hand schreef daar het volgende neer:

"MENE, MENE, TEKEL en PARSIN. Dit is de uitleg van de woorden: MENE, God heeft de dagen van uw koninkrijk geteld en er een eind aan gemaakt. TEKEL, u bent op de weegschaal gewogen en te licht bevonden. PERES, uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven." (Daniël 5:26-28).

We zien dus dat het Babylonische rijk werd opgevolgd door het Medo-Perzische rijk.

Zie: Geschiedenis van het Babylonische rijk.

Afbeelding. Map van het Babylonische rijk.
(Klik op de afbeelding om die te vergroten.)
 De borst en armen van zilver: het Medo-Perzische rijk

Hoe weten we dan dat het Medo-Perzische rijk werd opgevolgd door het Griekse rijk? Wel, ook hier geeft Daniël het antwoord op. In Daniël 8:5-7 lezen we het volgende:

"Toen ik het visioen zag, stond ik bij de rivier de Ulai. Ik keek op en zag een ram voor de rivier staan, en hij had twee hoorns. De twee hoorns waren lang, maar de ene was hoger dan de andere, en de hoogste kwam later op. Ik zag de ram stoten naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel wild beest hield tegen hem stand en er was niemand die uit zijn macht kon bevrijden. Hij deed wat hij wilde en hij maakte zich groot. Terwijl ik toekeek, zag ik uit het westen een geitenbok komen die het hele aardoppervlak doorkruiste zonder de grond te raken. De bok had een opvallende hoorn tussen zijn ogen. Hij ging op de ram met de twee hoorns af die ik bij de rivier had zien staan. In razende woede stormde hij op hem af. Ik zag hem steeds dichter bij de ram komen. Vol bitterheid stootte hij de ram omver en brak zijn twee hoorns, en de ram had niet de kracht om tegen hem stand te houden. Hij wierp de ram tegen de grond en vertrapte hem, en niemand kon de ram redden uit zijn macht." (Daniël 8:5-7).

Wie zijn de ram en de geitenbok? Dit is de verklaring:

"De ram met de twee hoorns die je hebt gezien, stelt de koningen van Medië en Perzië voor. De harige bok stelt de koning van Griekenland voor." (Daniël 8:20, 21).

Zie: Geschiedenis van het Medo-Perzische rijk.

Afbeelding. Map van het Medo-Perzische rijk.
(Klik op de afbeelding om die te vergroten.)
 De buik en dijen van koper: het Griekse rijk

De geschiedenis toont aan dat Rome uiteindelijk de overheersende koning werd die tevens ook verschilde van al zijn voorgangers en daarbij de overblijfselen van het Griekse rijk tot zijn provincie maakte en daarmee dit rijk opvolgde.
Het tijdvak dat wordt aangeduid met Romeins Griekenland beslaat de periode in de Griekse geschiedenis tussen de 2e eeuw v.Chr. en de 4e eeuw n.Chr., waarin het Romeinse Rijk heerste over het grondgebied van het huidige Griekenland. Politiek-militair begint deze periode door de Romeinse verovering van Macedonië en de aan haar onderworpen Griekse poleis tijdens de Macedonische Oorlogen.
De apostel Johannes werd rond 95 n.Chr. door de Romeinen verbannen naar het eiland Patmos dat onder Romeins bestuur stond. (Openbaring 1:9).

Zie: Geschiedenis van het Griekse rijk.

Afbeelding. Map van het Griekse rijk
van Alexander de Grote.

(Klik op de afbeelding om die te vergroten.)
 De benen van ijzer: het Romeinse rijk

Het Romeinse rijk kent echter een veel langere levensloop dan al zijn voorgangers. Uit het Romeinse rijk kwamen de Europese onafhankelijke naties voort waarvan velen koloniale machten werden die het aanzien van de moderne wereld hebben bepaald. Hierdoor kan terecht worden gesteld dat deze koning inderdaad zo sterk was als 'ijzer' en alles op haar weg verbrijzelde maar in haar laatste fase ook zwak is door de vermenging met 'leem'.

Zie: Geschiedenis van het Romeinse rijk.

Afbeelding. Map van het Romeinse rijk.
(Klik op de afbeelding om die te vergroten.)
 De voeten en tenen deels van pottenbakkersklei en ijzer

Verdeeldheid 'in het laatst van hun koninkrijk'

De voeten die deels van pottenbakkersklei en deels van ijzer zijn, tonen op opvallende wijze de verdeeldheid aan die zich manifesteert in de laatste fase van het menselijke politieke systeem voordat Gods koninkrijk dit systeem vernietigt en met geweld een einde maakt aan het gehele mensbeeld zoals dat aan Nebukadnezar in de droom werd getoond.

Pottenbakkersklei en ijzer hechten niet

Zoals we zullen zien leidt dit alles uiteindelijk tot het definitieve einde van het gehele menselijke politieke systeem en de oprichting van Gods koninkrijk dat voor altijd zal blijven bestaan. In de laatste fase van de opeenvolging van deze wereldmachten zagen we dat de voeten van het mensbeeld deels uit ijzer en pottenbakkersklei bestaan. Maar wat symboliseren deze twee onverenigbare materialen?

Het ijzer vertegenwoordigt de macht van de staat, de pottenbakkersklei is het symbool van de invloed van het volk. Beiden staan diametraal tegenover elkaar en hechten niet. De pottenbakkersklei staat voor de republikeinse, democratische bestuursvorm, vormgegeven door de Magna Carta [1] en de Habeas Corpus [2]) en beeldt in het verlengde daarvan dus ook de mensenmassa af die zich steeds meer te weer stelt tegen overheidsinmenging en tirannie omdat ze haar verworven vrijheden ernstig ingeperkt ziet worden.

De toename van deze strijd tussen macht en volk is nooit zo duidelijk geweest als nu waarin poltieke overheidstirannie en vrijheidsgezinde volksmassa's diametraal tegenover elkaar staan. Maar bedenk dat de Westerse volkeren die onder Anglo-Amerikaanse invloed staan, al vrij snel na de Tweede Wereldoorlog in verzet kwamen tegen werkelijk alles wat met van bovenaf opgelegde autoriteit te maken had. We denken hierbij aan de roerige jaren 70 en 80, maar dit is een ontwikkeling die zich feitelijk al in gang zette vanaf de jaren 60.Afbeelding. Protestmarsen in de jaren 70.
Afbeelding. Protestmarsen in de jaren 80.
Afbeelding. Huidige protesten wereldwijd.


Verdeelheid in de Anglo-Amerikaanse wereld en de rest van de wereldAfbeelding. Verdeelheid in de Anglo-Amerikaanse wereld.Deze verdeeldheid manifesteerde zich eerst in de Anglo-Amerikaanse wereld (VS, VK, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland) waar de vrijheidsprincipes hoog in het vaandel staan en vervolgens breidde het zich uit naar de natiën die sterk onder de Anglo-Amerikaanse invloedssfeer stonden en waar voor het eerst dus de macht van autocratische koningen aan banden werd gelegd.

We zien dat dit fenomeen zich ook heeft uitgebreid naar andere delen van de wereld omdat de enorme invloed van het Europese - en daaruit voortgekomen Anglo-Amerikaanse systeem - deze huidige wereld in grote mate heeft gevormd. De 'tien tenen' symboliseren alle natiën die samen met de achtste koning wereldheerschappij zullen ontvangen. Dit wordt verder uitgelegd in de volgende delen van deze reeks en met name in Autoriteit over 'elke stam, taal en natie'.

Ook dit verschijnsel is voor ons als gezalfden weer een heel duidelijk teken dat we ons in de laatste fase van dit goddeloze systeem bevinden en bevestigt de juistheid van de aan Daniël gegeven profetie, want: "vanaf het begin vertelt [God] de afloop en van oudsher de dingen die nog niet zijn gedaan." (Jesaja 46:10).Afbeelding. De strijd tussen overheid en volk, ijzer en leem.

Afbeelding. Massale protesten tegen de huidige tirannieke maatregelen in de 'democratieën'.

Afbeelding. Massale protesten tegen de 'corona' maatregelen.Het fenomeen van de voeten van ijzer en pottenbakkersklei doet zich voor "in het laatst van hun koninkrijk", in de tijd waarin het Anglo-Amerikaanse machtssysteem en de alliantie die het ondersteunt en uit wie het voortkomt, de laatste dominante hegemonistische koning is en dat door haar verbrijzeling het hele menselijke regeringssysteem zal laten verdwijnen, de tijd waarin het wilde beest uit de zee als achtste en laatste koning opereert. Dat moment is, zoals we later zullen zien dus aangebroken. Het mensbeeld zal aan zijn voeten worden geraakt door een steen die zelf tot een grote berg wordt en de gehele aarde vult (een afbeelding van Gods koninkrijk). Het is dan dat de grote vijand van de mensheid - de tegenstrever - op weg is naar zijn definitieve einde.

De vernietiging van dit satanische stelsel en de inauguratie van Jezus [de] gezalfde als Koning in Gods koninkrijk nadert. De wereld is gewaarschuwd...

[1] De Magna Carta is het handvest over vrijheden en rechtspraak dat de Engelse koning Jan zonder Land op 15 juni 1215 bezegelde. Dit werd door de Engelse leenmannen afgedwongen omdat zij vonden dat de koning zijn macht misbruikte. Het verdrag werd bezegeld in een weiland bij Runnymede, nabij Windsor. Zie Magna Carta (1215) – Betekenis van het ‘Grote Charter’.


[2] Habeas corpus act - Eng. wet van 1679, die aan ieder Engelschman waarborgt, dat hij niet zonder een schriftelijk en met redenen omkleed rechterlijk bevel in hechtenis kan worden genomen en in geval van inhechtenisneming binnen een bepaalden termijn zal worden gehoord. De wet is een der grondslagen van het Eng. staatsrecht. De Habeas Corpus was een essentieel principe bij de tot standkoming van de constitutie van de Verenigde Staten van Amerika. Zie Habeas corpus act.