De 'kleine hoorn' en de Anglo-Amerikaanse suprematie

Het boek Openbaring

Index van verwijzingen

Inleiding
Kort resumé
De ‘kleine hoorn’ bereikt zijn hoogtepunt als zevende dualistische wereldmacht
Een korte geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika
Zevende kop: de Anglo-Amerikaanse zevende wereldmacht
Het dualistische karakter
Het uiterlijk van een lam, maar de spraak van een draak
Intense coöperatie op het gebied van veiligheid en wereldwijde militaire operaties
De Anglo-Amerikaanse invloed op de moderne wereld
Conclusie en vervolg

Inleiding

Dit deel tekent de verdere ontwikkeling van de zevende en voorlaatste wereldmacht die in de Openbaring wordt beschreven, het adresseert de invloed die hij heeft op de huidige wereld en het benoemt de toekomstige rol die hij zal spelen en die van invloed zal zijn op ieder mens voordat God Koninkrijk een einde maakt aan zijn bestaan.

Een schaakbord kent twee partijen (wit en zwart) en is dus bipolair en niet unipolair. De wereld is maar zelden unipolair geweest, zowel in de oudheid als in de moderne tijd. Ook het huidige geopolitieke schaakbord is niet unipolair maar op z'n minst bipolair. Toen het Anglo-Amerikaanse systeem ontstond was de wereld niet unipolair.

In de periode waarin het Britse rijk als leidende mogendheid in de wereld opkwam, was de wereld niet unipolair. De Europese koloniale mogendheden die uit het Romeinse rijk waren ontstaan, streden om de eerste plaats. Het Britse rijk voerde langdurige en frequente oorlogen tegen de drie machtigste opponenten, t.w. het Spaanse rijk, Franse rijk, en Holland en beroofde hen uiteindelijk van hun aspiraties. Tijdelijk werd de wereld unipolair.

In de aanloop naar- en gedurende de Eerste Wereldoorlog was de wereld niet unipolair en stond het toenmalige Britse rijk tegenover een machtige militaire en economisch sterk geworden vijand (het Duitse rijk) in een oorlog die haar bijna noodlottig werd, totdat de Verenigde Staten van Amerika zich erbij aansloten en zij gezamelijk het Duitse rijk versloegen. Tijdelijk werd de wereld unipolair.

In de aanloop naar- en gedurende de Tweede Wereldoorlog was de wereld niet unipolair een deed zich eenzelfde situatie voor. Het Britse rijk stond weer tegenover dezelfde vijand, nu het Derde rijk en met de hulp van de Verenigde Staten van Amerika werd het verslagen. Het Britse rijk en de Verenigde Staten stonden destijds tegenover nog een gecreëerde vijand, het Keizerrijk Japan en versloegen het na een bloedige strijd. Tijdelijk werd de wereld unipolair.

Tijdens de zogenaamde ‘Koude Oorlog’ stond de Anglo-Amerikaanse systeem tegenover de USSR en was de wereld niet unipolair. Na afloop van de Koude Oorlog werd de wereld tijdelijk unipolair.

Momenteel is er weer een vijand tot bestaan gebracht: Rusland en China en ook nu is de wereld niet unipolair. Het militair-industrieel complex functioneert niet in een wereld die unipolair is en waarin oorlog afwezig is. Ze heeft vijanden nodig om haar bestaan te rechtvaardigen en haar uiteindelijke doel te bereiken waarin de wereld voor de eerste keer op geopolitiek terrein wel unipolair zal zijn. Maar ook dat zal tijdelijk zijn. Daarover in volgende delen meer.Afbeelding. Een map van de huidige explosieve geopolitieke situatie volgens het aloude principe van de Hegeliaanse dialectiek.De scenario’s die door ons worden geschetst en de spelers die we daarin een plaats toekennen, pogen wij te verklaren op basis van gezond verstand, historische kennis, begrip van de geopolitieke verhoudingen in de wereld en het beschouwen van de bijbelse context. Bij dit alles roepen wij de hulp van Gods heilige geest in. Wij kunnen onze conclusies echter nog niet als definitief beschouwen omdat nog niet alle profetieën zijn vervuld. Wel zijn de scenario’s die we schetsen in onze ogen realistisch. En ze zijn explosief.

De volgende tekst uit de Openbaring is veelzeggend en beschouwen wij als de centrale leidraad voor al onze studieartikelen waar het gaat om het verklaren van de profetieën van de bijbel: "Hier komt het aan op de intelligentie die wijsheid heeft”. (Openbaring 17:9a).

Kort resumé

Tot nog toe hebben wij de zeven wereldmachten geïdentificeerd die in de profetieën zijn beschreven:
 1. het Egyptische rijk;
 2. het Assyrische rijk;
 3. het Babylonische rijk;
 4. het Medo-Perzische rijk;
 5. het Grieks (Macedonische) rijk en
 6. het Romeinse rijk met de daaruit voorkomende Europese naties en koloniale machten;
 7. het Britse rijk en de 'British Commonwealth of Nations'.

We zullen nu de verdere identiteit en rol van de zevende wereldmacht gaan onderzoeken.

De ‘kleine hoorn’ bereikt zijn hoogtepunt als zevende dualistische wereldmacht

Zoals we in het gedeelte over Daniel hebben kunnen zien, is het logisch om te vast te stellen dat de ‘kleine hoorn’ in eerste instantie het Britse rijk was. Het regeerde volgens de ‘Pax Brittannica’. Te zijner tijd kwamen naast het Britse rijk de Verenigde Staten van Amerika naar boven als de leidende mogendheid. Deze regeert volgens de zogenaamde ‘Pax Americana’. De Verenigde Staten van Amerika zijn op dit moment weliswaar de enig overgebleven supermacht op aarde maar zij hebben een sterke politiek-militaire relatie met Groot-Brittannië doordat zij op die terreinen nauw met elkaar samenwerken.

Beide mogendheden delen dezelfde taal, cultuur en historie en zijn sociaal sterk aan elkaar verwant. Ze hebben – afgezien van de strijd die zij in het verleden hebben gevoerd – feitelijk sinds de 1ste Wereldoorlog nog sterkere onderlinge banden opgebouwd en trekken op het wereldtoneel in politiek-militair opzicht veelal gezamenlijk op. Zij worden dan ook vaak aangeduid als het Anglo-Amerikaanse systeem.

Een korte geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika

De Verenigde Staten annexeerden Canada tijdens de oorlog van 1812 en Mexico tijdens de Mexicaans-Amerikaanse oorlog. De burgeroorlog duurde slechts een paar maanden, waarbij de Confederatie meedogenloos werd verpletterd. Zonder al te veel middelen in de wederopbouw te hoeven steken, werd het behoorlijk welvarend. In het begin van de 20e eeuw vestigden de Verenigde Staten, met hulp van de United Fruit Company, een complete zakelijke hegemonie over Zuid-Amerika. Tijdens en na de Koude Oorlog hebben de Verenigde Staten een grote ideologische en culturele hegemonie opgebouwd over het grootste deel van Europa en delen van Azië.

Vrees voor militaire of economische vergelding houdt alle staten in de Amerikaanse invloedsfeer loyaal, en de meeste staten buiten die zich niet direct binnen die invloedsfeer bevinden, zijn doorgaans te druk met het bestrijden van elkaar. Of zij hebben een te onbekwaam militair apparaat om de Amerikaanse belangen echt te kunnen bedreigen.

Over de militaire, politieke en economische macht van de Verenigde Staten hoeft niet veel gezegd te worden. Onderstaande afbeelding spreekt voor zich.

Afbeelding. Een map van de wereldwijde militaire macht -en invloedsfeer van de Verenigde Staten van Amerika ofwel de ‘Pax Americana’.
(Klik op de afbeelding om die te vergroten.)

Afbeelding. Een map van de wereldwijde politieke macht -en invloedsfeer van de Verenigde Staten van Amerika.
(Klik op de afbeelding om die te vergroten.)


Zevende kop: de Anglo-Amerikaanse zevende wereldmacht

"Er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er en de andere is nog niet gekomen. Maar als hij komt, moet hij een korte tijd blijven.” (Openbaring 17:10).

De Anglo-Amerikaanse wereldmacht is de zevende. De tijd waarin deze wereldmacht als hegemoon opereert voordat hij zal worden vernietigd zal kort zijn vergeleken met de duur van al zijn voorgangers, in het bijzonder in vergelijking met die van het Romeinse rijk en alle 'koningen' die daaruit voortkwamen (het 'vierde wilde beest'), een periode die begon ergens rond het jaar 63 v.Chr. tot ergens vanaf het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20ste eeuw waarin het Britse rijk tot absolute hegemoon uitgroeide.Afbeelding. De Anglo-Amerikaanse dualistische macht.


Het dualistische karakter

Het dualistische karakter van het Anglo-Amerikaanse systeem wordt symbolisch afgebeeld als een beest met twee hoorns. Hoorns, beesten en koppen duiden op koningen, koninkrijken of - in modernere termen - op mogendheden. Vergelijk dit met hoe het Medo-Perzische rijk werd afgebeeld, waarbij twee hoorns (mogendheden) oprezen en "de twee hoorns waren lang, maar de ene (Perzië) was hoger dan de andere (Medië), en de hoogste (Perzië) kwam later op".(Daniel 8:3) of hoe het Griekse rijk werd afgebeeld als een beest (bok of luipaard) met vier hoorns of met vier koppen (Daniël 8:20, 21). Het Anglo-Amerikaanse systeem wordt in de eindtijd afgebeeld in Openbaring 13:11 als een beest met twee hoorns.Afbeelding. De ram uit Daniel 8 links: de twee hoorns van het Medo-Perzische rijk
dat een dualistische macht afbeeldt en het luipaard rechts: de vier koppen van het Griekse rijk.We weten dat het wilde beest uit Openbaring 13 en 17 slechts zeven koppen heeft. Dit betekent dat er slechts zeven koningen of wereldmachten zijn. Deze constatering is van groot belang. Het toont aan dat het in Openbaring 13:11 besproken beest de zevende wereldmacht is. Hierbij rees de hoorn van het Britse rijk als eerste op en werd later overschaduwd door de tweede hoorn, de Verenigde Staten van Amerika terwijl beiden op cruciale momenten in de wereldgeschiedenis samenwerken.

Het uiterlijk van een lam, maar de spraak van een draak

Het cultureel-religieuze karakter van de Anglo-Amerikaanse macht is rooms-katholiek, anglicaans en/of protestants-christelijk. Vanuit dit christelijke gedachtengoed heeft zij haar wetten ontwikkeld en oogt zij als een onschuldig lam dat zich als vertegenwoordiger van de Allerhoogste opstelt. De Openbaring laat echter zien dat dit bedrog is want door wat zij werkelijk zegt - door bijvoorbeeld de aandacht te vestigen op menselijke politieke oplossingen in plaats van de aandacht te vestigen op Gods koninkrijk - spreekt ze als een draak (Tegenstrever) en reflecteert hiermee haar werkelijke meester. Het stelt zich hierdoor feitelijk op als een 'valse profeet' en lijkt door haar macht en uiterlijk de goedkeuring van de hemel te hebben. (Openbaring 13:11-13; Openbaring 19:20).

Vanaf met name het einde van de Eerste Wereldoorlog is deze dualistische zevende wereldmacht op opvallende wijze in beeld gekomen. Hoewel de Verenigde Staten tijdens het interbellum aanvankelijk weer een isolationistische koers gingen bewandelden, werden zij ook weer bij de Tweede Wereldoorlog betrokken, waarna zij een prominente op het wereldtoneel gingen spelen en het Britse rijk uiteindelijk gingen overvleugelen en diens rol - die van Pax Britannica - overnamen volgens de Pax Americana.Afbeelding. De twee hoorns van de dualistische Anglo-Amerikaanse zevende wereldmacht.
Het ziet eruit als een lam maar spreekt als een draak.Gedreven door deze zgn. christelijk-religieuze missie, zien we de enorme invloed van de Britse en Amerikaanse vredesonderhandelaars die tijdens en na de twee grote wereldoorlogen, een bepalende rol hebben gespeeld op het wereldtoneel. Zo hebben de vredesonderhandelingen van Versailles in 1919 de oprichting van de Volkenbond tot stand gebracht, maar zij hebben ook de basis gelegd voor de Tweede Wereldoorlog.Afbeelding. Prime-Minister Lloyd George (UK) en president Woodrow Wilson (USA)
tijdens de vredesonderhandelingen in 1919 in Versailles, de twee heren links.

Afbeelding. President F.D. Rooseveld (USA) en prime-minister Winston Churchill (UK)
tijdens de Atlantic Conference, 10 augustus 1941, de twee heren op de voorgrond, zittend.


Intense coöperatie op het gebied van veiligheid en wereldwijde militaire operaties

Zeker nu werken beide grootmachten nog intenser samen op politiek en vooral militair gebied. Ze vormen samen een Anglo-Amerikaans domein. Onder het Verenigd Koninkrijk ressorteren landen zoals Canada, Australië en Nieuw-Zeeland die samen met de Verenigde Staten in de ‘Five Eyes’ een wereldomspannend veiligheidssysteem hebben georganiseerd.
Die relatie is spreekwoordelijk zoals door deze studie wordt geïllustreerd: The ‘Intelligence Special Relationship’ between Britain and the United States. Zie ook PDF.

En meer nog dan tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de militaire operaties in o.a. Irak en Afghanistan, zien we op militair gebied zelfs een versmelting van de maritieme strijdkrachten als voorpost van de NATO. Het onderstaande is slechts een greep uit de berichten nu de dreiging in de Zuid-Chinese Zee steeds groter wordt:
US, UK Sign Agreement to Merge Forces for Historic Joint Carrier Deployment en
U.S., U.K. Sign Agreement on Upcoming Deployment of HMS Queen Elizabeth with American F-35Bs, Destroyer.

We zien dus dat deze samenwerking steeds grotere vormen aanneemt. Zo is het Verenigd Koninkrijk uit de EU gestapt en is bezig haar krijgsmacht verder op te bouwen en te moderniseren. Vooral de maritieme macht is een vorm van machtsprojectie en haar samenwerking met de maritieme macht van de Verenigde Staten is tekenend voor de relatie.Afbeelding. Amerikaanse en Britse F-35 stealth straaljagers aan boord van HMS Queen Elisabeth.


De ‘kleine hoorn’ en zijn wereldwijde invloed

De Verenigde Staten - ondersteund door Groot-Brittannië - zijn ook de initiatiefnemers geweest van tal van internationale organisaties zoals de Volkenbond en haar opvolger de Verenigde Naties, waarvan het hoofdkantoor zich in New York City bevindt maar ook NATO, IMF en Wereldbank.Afbeelding. De Volkenbond (1919-1945).

Afbeelding. De Organisatie der Verenigde Naties (1945-heden).

Afbeelding. International Monetary Fund (IMF).

Afbeelding. World Bank.


De Anglo-Amerikaanse invloed op de moderne wereld

De invloed van de zevende wereldmacht is enorm. Haar taal is internationaal. Haar kapitalistische, culturele en commerciële invloeden hebben de wereld overspoeld, rijk gemaakt en het aanzien en de werking ervan bepaald. Haar invloed kent geen grenzen en is overal aanwezig. Geen politieke macht heeft zo’n grote rol gespeeld in de menselijke geschiedenis, zelfs het Romeinse rijk niet. Dit alles laat nog duidelijker uitkomen hoe verschillend het vierde wilde beest was van allen die daarvoor verschenen waren!

Conclusie en vervolg

Ons overzicht met wereldmachten kunnen we nu completeren door de Verenigde Staten van Amerika eraan toe te voegen dat nu samen met het Britse rijk - tegenwoordig het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en de British Commonwealth of Nations - deel uitmaakt van de Anglo-Amerikaanse wereldmacht. Dit overzicht ziet er dan als volgt uit:
 1. het Egyptische rijk;
 2. het Assyrische rijk;
 3. het Babylonische rijk;
 4. het Medo-Perzische rijk;
 5. het Grieks (Macedonische) rijk en
 6. het Romeinse rijk met de daaruit voorkomende Europese naties en koloniale machten;
 7. de Anglo-Amerikaanse wereldmacht.

Tot nu toe hebben we de opmars gezien van zeven van de acht wereldmachten zoals die in de bijbelse profetieën naar voren komen. Hier blijft het niet bij want het boek Openbaring verschaft ons nog meer en gedetailleerder inzichten tot aan de achtste en laatste wereldmacht in de geschiedenis en haar totale vernietiging tijdens de Grote Dag van de Oorlog van God de Almachtige in Harmaggedon.
De rol en identificatie van de ‘kleine hoorn’ is vastgesteld, echter zijn uiteindelijke wereldwijde invloed zal nog worden beschreven in het volgende deel.