De 'kleine hoorn' en de Anglo-Amerikaanse suprematie

Samenvatting

Verdere identificatie en beschrijving van de 'kleine hoorn' dat uit het vierde wilde beest voortkwam zoals is beschreven in het visioen van Daniel, en dat in de Openbaring wordt afgebeeld als de zevende kop van het wilde beest. Deze kop wordt vereenzelvigd met het twee-hoornige wilde beest dat daar is beschreven.

Het boek Openbaring

Inhoud

 Resumé

 De zevende kop: de Anglo-Amerikaanse koning Resumé

De scenario’s die door ons worden geschetst en de spelers die we daarin een plaats toekennen, beschrijven wij op basis van gezond verstand, historische kennis, begrip van de geopolitieke verhoudingen in de wereld (verleden en heden) en het beschouwen van de bijbelse context. Bij dit alles roepen wij de hulp van Gods heilige geest in.
Wij bezien onze conclusies echter nog niet als definitief omdat nog niet alle profetieën zijn vervuld.

De volgende tekst uit de Openbaring is veelzeggend en beschouwen wij als de centrale leidraad voor al onze studies waar het gaat om het verklaren van de profetieën van de bijbel: 'Hier komt het aan op de intelligentie die wijsheid heeft'. (Openbaring 17:9a). Tot nog toe hebben wij de volgende koningen geïdentificeerd die in de profetieën zijn beschreven:

 1. het Egyptische rijk;
 2. het Assyrische rijk;;
 3. het Babylonische rijk;
 4. het Medo-Perzische rijk;
 5. het Grieks (Macedonische) rijk en
 6. het Romeinse rijk met de daaruit voorkomende Europese naties en koloniale machten;
 7. het Britse rijk en de 'British Commonwealth of Nations'.

De ‘kleine hoorn’ bereikt zijn hoogtepunt als zevende dualistische koning

Zoals we eerder hebben kunnen vaststellen is de ‘kleine hoorn’ in eerste instantie het Britse rijk. Het regeerde volgens de ‘Pax Brittannica’. Te zijner tijd kwamen naast het Britse rijk de Verenigde Staten van Amerika naar boven als de leidende mogendheid. Deze regeert volgens de zogenaamde ‘Pax Americana’.

De Verenigde Staten van Amerika zijn op dit moment weliswaar de enig overgebleven supermacht op aarde maar zij hebben een sterke politiek-militaire relatie met Groot-Brittannië doordat zij op die terreinen nauw met elkaar samenwerken.
Beide mogendheden delen dezelfde taal, cultuur en historie en zijn sociaal sterk aan elkaar verwant. Ze hebben – afgezien van de strijd die zij in het verleden hebben gevoerd – feitelijk sinds de 1ste Wereldoorlog nog sterkere onderlinge banden opgebouwd en trekken op het wereldtoneel in politiek-militair opzicht in toenemende mate gezamenlijk op. Zij worden dan ook vaak aangeduid als het Anglo-Amerikaanse systeem.

Een korte geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika

De Verenigde Staten annexeerden Canada tijdens de oorlog van 1812 en Mexico tijdens de Mexicaans-Amerikaanse oorlog. De burgeroorlog duurde slechts een paar maanden, waarbij de Confederatie meedogenloos werd verpletterd. Zonder al te veel middelen in de wederopbouw te hoeven steken, werd het behoorlijk welvarend. In het begin van de 20e eeuw vestigden de Verenigde Staten, met hulp van de United Fruit Company, een complete zakelijke hegemonie over Zuid-Amerika. Tijdens en na de Koude Oorlog hebben de Verenigde Staten een grote ideologische en culturele hegemonie opgebouwd over het grootste deel van Europa en delen van Azië.

Vrees voor militaire of economische vergelding houdt alle staten in de Amerikaanse invloedsfeer loyaal, en de meeste staten buiten die zich niet direct binnen die invloedsfeer bevinden, zijn doorgaans te druk met het bestrijden van elkaar. Of zij hebben een te onbekwaam militair apparaat om de Amerikaanse belangen echt te kunnen bedreigen.

Over de militaire, politieke en economische macht van de Verenigde Staten hoeft niet veel gezegd te worden. Onderstaande afbeelding spreekt voor zich.

Afbeelding. Een map van de wereldwijde militaire macht -en invloedsfeer
van de Verenigde Staten van Amerika ofwel de ‘Pax Americana’.

(Klik op de afbeelding om die te vergroten.)

Afbeelding. Een map van de wereldwijde politieke macht -en invloedsfeer van
de Verenigde Staten van Amerika.
(Klik op de afbeelding om die te vergroten.)Zie voor een historische impressie van de wording van de Verenigde Staten: USA History (1776-2023). Every Year. De zevende kop: de Anglo-Amerikaanse koning

"Er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er en de andere is nog niet gekomen. Maar als hij komt, moet hij een korte tijd blijven.” (Openbaring 17:10).
(Dit laatste leggen we in het vervolgdeel uit).


De Anglo-Amerikaanse koning is de zevende in rij. De tijd waarin deze koning als hegemoon opereert voordat hij zal worden vernietigd zal kort zijn vergeleken met de duur van al zijn voorgangers, in het bijzonder in vergelijking met die van het Romeinse rijk en alle 'koningen' die daaruit voortkwamen (het 'vierde wilde beest'), een periode die begon ergens rond het jaar 63 v.Chr. tot ergens vanaf het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20ste eeuw waarin het Britse rijk tot absolute hegemoon uitgroeide.Afbeelding. De Anglo-Amerikaanse dualistische macht.

Het dualistische karakter

Het dualistische karakter van het Anglo-Amerikaanse systeem wordt symbolisch afgebeeld als een beest met twee hoorns. Hoorns, beesten en koppen duiden zoals we weten op koningen, koninkrijken of - in modernere termen - op mogendheden. Vergelijk dit met hoe het Medo-Perzische rijk werd afgebeeld, waarbij twee hoorns (mogendheden) oprezen en "de twee hoorns waren lang, maar de ene (Perzië) was hoger dan de andere (Medië), en de hoogste (Perzië) kwam later op". (Daniel 8:3) of hoe het Griekse rijk werd afgebeeld als een beest (bok of luipaard) met vier hoorns of met vier koppen (Daniël 8:20, 21). Het Anglo-Amerikaanse systeem wordt in de eindtijd afgebeeld in Openbaring 13:11 als een beest met twee hoorns.Afbeelding. De ram uit Daniel 8 links: de twee hoorns beeldt de dualistische macht af
van het Medo-Perzische rijk. Rechts, het twee-hoornige beest uit Openbaring 13.We weten dat het wilde beest uit Openbaring 13 en 17 zeven koppen heeft. Dit betekent dat de bijbel slechts zeven koningen of wereldmachten identificeert met een directe invloed op Gods volk. Deze constatering is van groot belang. Het toont aan dat het in Openbaring 13:11 besproken beest de zevende koning is. Hierbij rees de hoorn van het Britse rijk als eerste op en werd later overschaduwd door de tweede hoorn, de Verenigde Staten van Amerika terwijl beiden wel op cruciale momenten in de wereldgeschiedenis samenwerkten en samenwerken.

Het uiterlijk van een lam, maar de spraak van een draak

Vanuit het gezamenlijke cultureel-religieuze gedachtengoed heeft het Anglo-Amerikaanse systeem haar wetten ontwikkeld en oogt zij als een onschuldig lam dat zich als vertegenwoordiger van de Allerhoogste opstelt. De Openbaring laat echter zien dat dit bedrog is want door wat zij werkelijk zegt - door bijvoorbeeld de aandacht te vestigen op menselijke politieke oplossingen in plaats van de aandacht te vestigen op Gods koninkrijk - spreekt ze als een draak (Tegenstrever) en reflecteert hiermee haar werkelijke meester. Het stelt zich hierdoor feitelijk op als een 'valse profeet' en lijkt door haar macht en uiterlijk de goedkeuring van de hemel te hebben. (Openbaring 13:11-13; Openbaring 19:20).

Vanaf met name het einde van de Eerste Wereldoorlog is deze dualistische zevende koning op opvallende wijze in beeld gekomen. Hoewel de Verenigde Staten tijdens het interbellum aanvankelijk weer een isolationistische koers gingen bewandelden, werden zij ook weer bij de Tweede Wereldoorlog betrokken, waarna zij een prominente rol op het wereldtoneel gingen spelen en het Britse rijk uiteindelijk gingen overvleugelen en diens rol - die van Pax Britannica - overnamen volgens de Pax Americana.Afbeelding. De twee hoorns van de dualistische Anglo-Amerikaanse zevende koning.
Het ziet eruit als een lam maar spreekt als een draak.Gedreven door haar missie en macht in de wereld, zien we de enorme invloed van de Britse en Amerikaanse vredesonderhandelaars die tijdens en na de twee grote wereldoorlogen, een bepalende rol hebben gespeeld op het wereldtoneel. Zo hebben de vredesonderhandelingen van Versailles in 1919 de oprichting van de Volkenbond tot stand gebracht, maar zij hebben ook de basis gelegd voor de Tweede Wereldoorlog.Afbeelding. Prime-Minister Lloyd George (UK) en president Woodrow Wilson (USA)
tijdens de vredesonderhandelingen in 1919 in Versailles, de twee heren links.

Afbeelding. President F.D. Rooseveld (USA) en prime-minister Winston Churchill (UK)
tijdens de Atlantic Conference, 10 augustus 1941, de twee heren op de voorgrond, zittend.

Intense coöperatie op het gebied van veiligheid en wereldwijde militaire operaties

Zoals we eerder aangaven zien we dat beide grootmachten nog intenser samenwerken op politiek en vooral militair gebied. Ze vormen samen een Anglo-Amerikaans politiek-militair conglomeraat zowel binnen als buiten NATO en VN. Onder het Verenigd Koninkrijk ressorteren landen zoals Canada, Australië en Nieuw-Zeeland die samen met de Verenigde Staten in de ‘Five Eyes’ een wereldomspannend veiligheidssysteem hebben georganiseerd.
De relatie tussen VS en VK is spreekwoordelijk zoals door deze studie wordt geïllustreerd: The ‘Intelligence Special Relationship’ between Britain and the United States. Zie ook PDF.

En meer nog dan tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de militaire operaties in o.a. Irak en Afghanistan, zien we op militair gebied zelfs een versmelting van de maritieme strijdkrachten zoals het geval is met de verschillende Carrier Strike Groups.
Het onderstaande is slechts een greep uit de berichten nu de dreiging in de Zuid-Chinese Zee steeds groter wordt:
US, UK Sign Agreement to Merge Forces for Historic Joint Carrier Deployment en
U.S., U.K. Sign Agreement on Upcoming Deployment of HMS Queen Elizabeth with American F-35Bs, Destroyer.

We zien dus dat deze samenwerking steeds grotere vormen aanneemt. Zo is het Verenigd Koninkrijk uit de EU gestapt en is bezig haar krijgsmacht verder op te bouwen en te moderniseren. Vooral de maritieme macht is een vorm van machtsprojectie en haar samenwerking met de maritieme macht van de Verenigde Staten is tekenend voor de relatie.Afbeelding. Amerikaanse en Britse F-35 stealth straaljagers aan boord van HMS Queen Elisabeth.

De ‘kleine hoorn’ en zijn wereldwijde invloed: de weg naar een nieuwe wereldorde

De Verenigde Staten - ondersteund door Groot-Brittannië - zijn ook de initiatiefnemers geweest van tal van internationale organisaties zoals de Volkenbond en haar opvolger de Verenigde Naties, waarvan het hoofdkantoor zich in New York City bevindt maar ook NATO, IMF en Wereldbank.
Deze organisaties vormen - tezamen met tal van private niet-gouvermentele organisaties (NGO's) - de bouwstenen van een 'nieuwe' (feodale) wereldorde.Afbeelding. De Volkenbond (1919-1945).

Afbeelding. De Organisatie der Verenigde Naties (1945-heden).

Afbeelding. International Monetary Fund (IMF).

Afbeelding. World Bank.

De Anglo-Amerikaanse invloed op de moderne wereld

De invloed van de zevende koning is enorm. Haar taal is internationaal. Haar kapitalistische, culturele en commerciële invloeden hebben de wereld overspoeld, rijk gemaakt en het aanzien en de werking ervan bepaald. Haar invloed kent geen grenzen en is overal aanwezig. Geen politieke macht heeft zo’n grote rol gespeeld in de menselijke geschiedenis, zelfs het Romeinse rijk niet. Dit alles laat nog duidelijker uitkomen hoe verschillend het vierde wilde beest was van allen die daarvoor verschenen waren!

Conclusie en vervolg

Ons overzicht met koningen of koningen kunnen we nu completeren door de Verenigde Staten van Amerika eraan toe te voegen dat nu samen met het Britse rijk - tegenwoordig het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en de British Commonwealth of Nations - deel uitmaakt van de Anglo-Amerikaanse koning.
Ten overvloede zij opgemerkt dat de Verenigde Staten van Amerika binnen het Anglo-Amerikaanse rijk, de absolute supermacht bij uitstek is en nu veruit de boventoon voert.

Ons overzicht ziet er dan nu als volgt uit:

 1. het Egyptische rijk;
 2. het Assyrische rijk;
 3. het Babylonische rijk;
 4. het Medo-Perzische rijk;
 5. het Grieks (Macedonische) rijk en
 6. het Romeinse rijk met de daaruit voorkomende Europese naties en koloniale machten;
 7. de Anglo-Amerikaanse koning.

Tot nu toe hebben we de opmars gezien van zeven van de acht koningen zoals die in de bijbelse profetieën naar voren komen. Hier blijft het niet bij want het boek Openbaring verschaft ons nog meer en gedetailleerder inzichten tot aan de achtste en laatste koning in de geschiedenis en haar totale vernietiging tijdens de Grote Dag van de Oorlog van God de Almachtige in Harmaggedon.
De rol en identificatie van de ‘kleine hoorn’ is vastgesteld maar zijn uiteindelijke wereldwijde invloed zal nog worden beschreven in de volgende delen.