Een achtste koning, een valse profeet en het beeld van het wilde beest

Deel 2

Het boek Openbaring

Index van verwijzingen

Inleiding
Misleiding op wereldschaal
Keerpunten in de moderne geschiedenis - Wereldoorlogen
De komende oorlog; een laatste keerpunt in de moderne geschiedenis
De valse profeet oefent dwang uit
De 'tien hoorns' van het 'wilde beest'
Keerpunten in de moderne geschiedenis - De vernietiging van religie
Verdrukking, vervolging en redding van de heiligen
Keerpunten in de moderne geschiedenis - De oorlog van Harmageddon

Inleiding

Er is veel te zeggen over de verschillende oorzaken (en veronderstelde oorzaken) en het waarom van de opkomst en ondergang van politieke machten. Het doel van onze artikelen is niet om die vraag te beantwoorden aan de hand van uitvoerige analyses of academische studies, anders dan te constateren dat die politieke machten onder controle staan van demonische krachten en dat het schaakspel tussen deze lagere goden en de God des hemels zijn uitdrukking vindt in het geopolitieke domein en dat de profetieën hiervoor de verklaring geven.

In het vorige deel hebben we op grond van een drietal onderscheidende kenmerken vastgesteld dat NATO de meest waarschijnlijke kandidaat is van het 'wilde beest uit de zee', 'het scharlaken rode wilde beest in de woestijn' of de 'achtste koning'.Afbeelding. Het NATO forum op het hoofdkwartier in Brussel.Ter herinnering waren dit de conclusies:

 Zij voldoet aan kenmerk 1: Geschiedkundig: ononderbroken opeenvolging met de ambities van een echte hegemoon;
 Zij voldoet aan kenmerk 2: Politiek: internationale alliantievorming met een centraal bestuur;
 Zij voldoet aan kenmerk 3: Militair: uitzonderlijke militaire capaciteiten en economische macht.

Dit artikel is iets langer dan gebruikelijk, maar het is vanwege zijn explosieve inhoud van groot belang voor ons als leden van het 'Lichaam van de Gezalfde' omdat hierin zowel onze vervolging als onze redding worden besproken.

"Gelukkig is hij die de woorden van deze profetie hardop leest en zijn zij die ze horen en die zich houden aan alles wat erin geschreven staat, want de vastgestelde tijd is nabij." (Openbaring 1:3).

Misleiding op wereldschaal

De Lasteraar of Tegenstrever is degene die verantwoordelijk is voor het misleiden van de mens en deze misleiding is astronomisch:

"De grote draak werd daarom neergeworpen, de oorspronkelijke slang, degene die Lasteraar en Tegenstrever wordt genoemd, die de hele bewoonde aarde misleidt." (Openbaring 12:9).Afbeelding. De Tegenstrever in de gedaante van de androgyne Baphomet.Hieronder zullen we enkele van de belangrijkste instrumenten en methoden beschouwen die de Tegenstrever ten dienste staan om de massa te misleiden en zijn duistere plannen - die uiteindelijk gedoemd zijn te mislukken - tot een climax te brengen.

Keerpunten in de moderne geschiedenis - Wereldoorlogen

Wat er altijd gebeurt na een (wereld)oorlog

De beide wereldoorlogen van de vorige eeuw hadden als voornaamste doel een keerpunt te bewerkstelligen in de internationale verhoudingen en vormde de volgende stap tot het bereiken van een verdere concentratie van de macht in handen van een 'oligarchie achter de schermen'. Het effect van deze beide gebeurtenissen heeft de wereld van vandaag vormgegeven en het avontuur is nog niet ten einde. De betekenis van deze gebeurtenissen ontstijgt het bevattingsvermogen van de massa geheel. Zij beseft niet wie de spelers zijn, is er niet in geïnteresseerd en waant zich vrij.

De Eerste Wereldoorlog

Na de Eerste Wereldoorlog die duurde van 1914 tot ver in 1918, vonden in 1919 de 'vredesonderhandelingen' plaats in Versailles, Frankrijk. De twee belangrijkste spelers tijdens deze onderhandelingen waren de afgevaardigden van de grote machten, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika. De belangrijkste wereldmacht van dat moment was Groot-Brittannië met haar vele koloniën en dominions. De Verenigde Staten van Amerika waren al wel een formidabele speler op het wereldtoneel maar hielden zich nog altijd het liefst grotendeels afzijdig van Europese oorlogen (isolationisme).

De belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen waren 1) de oprichting van een Volkenbond met als doel de 'wereldvrede' te waarborgen om zo een nieuwe wereldoorlog te voorkomen (maar achter de schermen een zou dit moeten leiden tot een wereldregering) en 2) het vernietigen van de Duitse oorlogsmachine en de (onmogelijke) verplichting die Duitsland werd opgelegd tot het doen van herstelbetalingen. Achteraf bezien kunnen we zeggen dat met het laatste de basis werd gelegd voor de Tweede Wereldoorlog ('das Diktat').Afbeelding. Prime-Minister Lloyd George (UK) en president Woodrow Wilson (USA)
tijdens de vredesonderhandelingen in 1919 in Versailles, de twee heren links.


De Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog werd getracht het fiasco van de Volkenbond teniet te doen door de oprichting van een opvolger, de Organisatie der Verenigde Naties. Ook hier zien we de poging om een wereldregering te vormen en zijn tijdens en na de Dumbarton Oaks Conference die van 21 augustus 1944 tot 7 oktober 1944 werd gehouden in Washington D.C, organisaties zoals het IMF, de Wereldbank en allerlei andere VN organisaties tot stand gekomen.Afbeelding. Informele bijeenkomst in de 'Study' in het Dumbarton Oaks complex. Zittend (van links naar rechts):
Peter Loxley, Sir Alexander Cadogan, Edward R. Stettinius Jr., Andrei A. Gromyko, Arkadii A. Sobolev,
Valentin M. Berezhkov. Staand (van links naar rechts): James Clement Dunn en Leo Pasvolsky.
Foto: National Archives, Washington, D.C., 1944.


De komende oorlog; een laatste keerpunt in de moderne geschiedenis

Een komende oorlog of catastrofe zal de basis leggen voor het ultieme plan van de Tegenstrever om de mensheid in zijn greep te krijgen en om daardoor de weg te openen die zou moeten leiden tot de uitroeiing van de volgelingen van het Lam of Gods gezalfde koning.

Orde uit chaos

Uit de gecreëerde puinhoop zal een 'nieuwe wereldorde' ontstaan volgens het principe van 'orde uit chaos' (Lat. 'Ordo ab Chao') en zal de 'Staat' het middel zijn met behulp waarvan de Tegenstrever zijn felbegeerde aanbidding krijgt. Hieronder zullen we zien hoe dit gerealiseerd zal worden.

Een existentiële catastrofe met immense gevolgen

In de Openbaring wordt een situatie beschreven die blijkbaar van zulk groot en doorslaggevend belang is dat het een centraal thema vormt. Het beschrijft hoe de achtste koning (of het 'wilde beest uit de zee' / het 'scharlakenrode beest in de woestijn') wordt geconfronteerd met een existentiële catastrofe die wordt ervaren als wereldschokkend en waardoor het zal lijken alsof het hele systeem ophoudt te bestaan als er niets aan wordt gedaan:

“Ik zag dat een van zijn koppen dodelijk gewond leek te zijn geweest...” (Openbaring 13:3).

Het is "...door het zwaard gewond... (Openbaring 13:14) en "...dodelijk gewond..." (Openbaring 13:3).

Een zwaard of zwaardslag is een bijbels symbool voor oorlog of strijd. We lezen hierover:

"Toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: ‘Kom!’ Er verscheen een ander paard, dat vuurrood was. Degene die erop zat, kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat ze elkaar zouden afslachten. Er werd hem een groot zwaard gegeven." (Openbaring 6:3, 4).

Dit lot is existentieel omdat de achtste koning (tijdelijk) in de afgrond verdwijnt en gedurende die tijd geen invloed heeft, ze ‘was, maar is niet’. Het is vrij onwaarschijnlijk dat een politieke en militaire macht van formaat zomaar in de afgrond kan verdwijnen om er - zoals we hierna zullen zien - later weer uit op te komen met meer macht en invloed dan ooit. Zijn autoriteit is niet menselijk maar demonisch want:

"...de draak gaf aan het beest kracht, een troon en grote autoriteit.” (Openbaring 13:2b).

Zoals hier is beschreven zal NATO worden geconfronteerd met een existentiële catastrofe en zal het een dusdanige klap oplopen waardoor het niet langer functioneert en actief is; het lijkt alsof het is verdwenen in de afgrond.

Feitelijk is NATO een militair verlengstuk van de Anglo-Amerikaanse koning (Verenigde Staten en Groot-Brittannië). Deze klap zal worden toegebracht aan "één van de koppen" van dit wilde beest waardoor het hele wilde beest in de afgrond belandt. "Eén van de koppen" is de 'zevende koning', de Anglo-Amerikaanse dualistische macht, de grondlegger en voornaamste ondersteuner van NATO. Bedenk dat de vijf koppen van dit beest in Johannes' tijd waren gevallen, één heerste in Johannes' tijd (het Romeinse rijk), de andere, de zevende, moest toen nog komen, evenals natuurlijk de achtste.Afbeelding. De Anglo-Amerikaanse dualistische wereldmacht getroffen door oorlog.Voor alle duidelijkheid - en dit is essentieel - nogmaals (en gelet op de volgordelijkheid van de opmars van de zeven wereldmachten) - in de Openbaring die de apostel Johannes ontving, verwijst dit visioen naar de situatie waarin Johannes "door inspiratie [...] in de dag van de Heer [kwam]" (Openbaring 1:10). Vanuit het Koinè Grieks: "ἐγενόμην (Ik was) ἐν (in) Πνεύματι (de geest) ἐν (op) τῇ (de) κυριακῇ (God’s) ἡμέρᾳ (dag)."

We weten dat de Openbaring in ongeveer 96 n.Chr. werd voltooid. Het visioen wijst dus - vanuit Johannes' tijdsperspectief - op een toekomstige situatie. Dit wordt bevestigd door Johannes zelf waarbij de boodschapper het volgende verklaart: "Er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er en de andere (de zevende) is nog niet gekomen." In eerdere hoofdstukken hebben we beschreven wie deze vijf koningen waren. Zij zijn 'gevallen' omdat ze hun status als wereldmacht hebben verloren en omdat ze als zodanig niet meer bestaan. De achtste 'koning' zou dus logischerwijs ná de zevende op het toneel verschijnen. Deze 'zevende koning' is de Anglo-Amerikaanse dualistische wereldmacht. Beide 'koningen' delen in hetzelfde lot en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zoals we hiervoor zagen en zoals ook verderop zal worden besproken. Wanneer de zevende wereldmacht als grootste ondersteuner van NATO tijdelijk wordt uitgeschakeld, dan zal hij NATO in zijn val meetrekken.

Mogelijke oorzaken

"In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way." ― Franklin D. Roosevelt, 32ste president van de Verenigde Staten en 32ste graad vrijmetselaar en lid van Holland Lodge No. 8 in New York City.

Demonische, voor het menselijk oog onzichtbare krachten besturen het politieke systeem waarin mensen - op welk maatschappelijk, politiek of religieus niveau ze zich ook bevinden - onwetend als willoze pionnen worden gemanipuleerd om de doelen van de Tegenstrever te verwezenlijken. In dat krachtenveld worden plannen gesmeed om de mensheid via een finale beproeving tot slaafse gehoorzaamheid te brengen aan de Lasteraar.

Hierdoor in beweging gebracht zal het systeem een zwaardslag worden toegebracht die zijn weerga niet kent en die de wereld in een staat van acceptatie van het ondenkbare zal brengen, namelijk de volledige onderwerping van elk mens aan een technocratische Staat. We weten hoever de wereld op dit terrein is gevorderd.

Waardoor deze zwaardslag teweeg wordt gebracht is nu nog niet duidelijk maar vandaag de dag is bijvoorbeeld de geopolitieke situatie gevaarlijker dan ooit en lijken de machten achter de schermen aan te sturen op een escalatie en een confrontatie. Dit zal leiden tot een catastrofe die zijn weerga in de geschiedenis niet kent.

Een ander realistisch scenario is een burgeroorlog die zich voordoet in het hart van de zevende Anglo-Amerikaanse koning. We zien al tijden hoe de Verenigde Staten te kampen hebben met verdeling en interne strijd. Niets gebeurt bij toeval. Als de belangrijkste ondersteuner van zowel VN als NATO een dergelijke 'zwaardslag' krijgt dan staat de wereld op wankelen. Deze crisis kan aan de basis liggen van zijn wonderbaarlijke herstel en het herstel van de NATO. Uiteraard is dit speculatie. Hoe het gebeurt is minder van belang dan dat het zal gebeuren.

Een 'nieuw' wereldomvattend en controlerend bestuur

Vanuit de ontstane chaos zal uit de ashopen een 'nieuw' wereldwijd bestuur ontstaan dat meelopers beloont en dissidenten afwijst en straft. Zo'n bestuur is feitelijk niet nieuw maar bestaat in de dromen van de grondleggers al eeuwen. Dat bestuur krijgt "[...] autoriteit over alle stammen en volken en talen en landen. (Openbaring 13:7). Het vormt het sluitstuk van de menselijke geschiedenis zoals dat is ontstaan onder het juk van de Lasteraar. Alle condities hiervoor bestaan al, het is alleen wachten op de juiste omstandigheden.

Hoe eenvoudig het is om wereldwijde politieke eenheid te bewerkstelligen is wel gebleken tijdens de afgelopen periode 2020-2022 waarin de zgn. 'coronamaatregelen' wereldwijd werden afgedwongen en waarbij de bevolkingen ze gedwee hebben opgevolgd.Afbeelding. De ondergang en de herrijzenis van NATO als een feniks
en de geboorte van een 'nieuwe wereldorde' door 'orde uit chaos'.

Het 'uur van beproeving'

Niettemin zijn de Tegenstrever en zijn demonen nooit bij machte om God's besluiten te keren of in de toekomst te kijken zodat zij nauwkeurig beslissende gebeurtenissen kunnen voorspellen. Zij zijn "in ketens van diepe duisternis geslagen in afwachting van het oordeel. (2 Petrus 2:4).

Hun 'nieuwe wereldorde' zal precies die vorm aannemen die de Vader heeft voorzien en ze zal het middel zijn waarmee hij zorgt voor "het uur van beproeving, dat over de hele bewoonde aarde moet komen om hen die op aarde wonen, op de proef te stellen" zodat zij ofwel kunnen kiezen voor het leven ofwel voor de dood. (Openbaring 3:10; Deuteronomium 30:15). Hij zal deze 'wereldorde' volledig verwoesten wanneer het moment daar is.

Directe invloed van de Lasteraar

"En de draak gaf aan het beest kracht, een troon en grote autoriteit." (Openbaring 13:2b).

We weten uit andere schriftplaatsen en uit de profetieën dat de Tegenstrever macht heeft over alle wereldse koninkrijken en overheden. Tegen Jezus zei hij tijdens diens beproevingen bijvoorbeeld:

Toen zei de Lasteraar tegen hem: ‘Ik zal je de macht geven over al deze koninkrijken met hun pracht en praal, want die is mij in handen gegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Als je me aanbidt, is het allemaal van jou.’" (Lukas 4:6).

Het merkteken van het wilde beest is het merkteken van de Staat

De methode van 'these, antithese, synthese'

De methode van 'these, antithese, synthese' (letterlijk 'stelling, tegenstelling, samenstelling' of ook wel de methode van 'probleem, reactie, oplossing' genoemd) is een type argumentatie dat begint met twee ogenschijnlijk tegengestelde proposities, de these en de antithese. De tegenstelling wordt opgeheven in een uiteindelijke samenstelling van beiden die wordt gepresenteerd als een nieuw resultaat, de synthese.

De twee grote ideologische machtsblokken van de huidige tijd hebben veel overlap (zie hieronder). De verschillen tussen communisme enerzijds en fascisme anderzijds is volledig cosmetisch. Beide ideologieën hebben gemeenschappelijke kenmerken en zijn socialistisch van aard. We zien dit verschijnsel terugkomen in de samenwerking tussen VN en NATO, waarover verderop meer.

Let op: in de these, antithese, synthese' methode zijn er alleen ogenschijnlijke verschillen die via heimelijke propagandamethoden aan de massa worden opgedrongen terwijl de werkelijke overeenkomsten tussen beiden onderbelicht of zelfs volledig onbelicht blijven!

Door deze aanpak word de massa voortdurend op het verkeerde been gebracht waardoor zij niet ziet aan welke gevaren ze wordt blootgesteld.

De ‘heerser der demonen’ houdt de wereld via dergelijke slinkse strategieën in zijn greep en zet de mensheid op het verkeerde been. Hij is slechts op één enkel doel uit: wereldheerschappij. Dit is de synthese. Dit doet hij door beide ideologieën tegen elkaar uit te spelen. Hierin is de staat als principe zijn grootste troef. Zoals we hebben besproken, weten we welke kant dit uit gaat. Zie ter illustratie de onderstaande afbeelding van twee ogenschijnlijk tegengestelde totalitaire ideologieën. De misleiding van de 'slang' gaat heel ver.Afbeelding. De verschillen tussen communisme enerzijds en fascisme anderzijds is zelfs niet eens cosmetisch
(zie het rechter gedeelte van de afbeelding). Beide totalitaire ideologieën hebben gemeenschappelijke kenmerken.Door de aanpak van de Tegenstrever zal deze schijnbare ideologische tegenstelling leiden tot de gewenste uitkomst: een oppermachtig staatkundig instrument dat we kunnen aanduiden als de 'Wereldstaat' om de mensheid te domineren en te vernietigen en de gezalfden van God te bestoken zodat hun geloof en volharding gebroken zouden worden. Gelukkig weten we dat dit niet zal gebeuren.

De valse profeet oefent dwang uit

Nadat NATO vanuit de afgrond is 'opgestegen' en weer actief is, zal de valse profeet (de Anglo-Amerikaanse wereldmacht in de rol van valse profeet) ofwel het wilde beest uit de aarde, zijn invloed laten gelden nu de gewenste omwenteling heeft plaatsgevonden. Het zal allereerst zorgen dat de bewoners van de aarde aanbidding geven aan NATO en alle mogendheden die er op dat moment mee verbonden zijn, doordat zij uitroepen: "Wie is als het wilde beest? Wie kan oorlog tegen hem voeren?" (Openbaring 13:4b).Afbeelding. De valse profeet.Dit is wat hij bewerkstelligt:

"Het oefent alle autoriteit van het eerste wilde beest voor zijn ogen uit. En het zorgt ervoor dat de aarde en de bewoners ervan het eerste wilde beest aanbidden, dat van zijn dodelijke wond was genezen." (Openbaring 13:12).

Dit is de kern van hun aanbidding:

"Ze aanbaden de draak omdat hij aan het wilde beest autoriteit had gegeven. Ook aanbaden ze het wilde beest met de woorden: ‘Wie is als het wilde beest? Wie kan oorlog tegen hem voeren?’" (Openbaring 13:4b).

De wijze waarop dit zal worden afgedwongen heeft te maken met iemands individuele financiële mogelijkheden, bijvoorbeeld een zgn. 'sociaal kredietsysteem met punten' zoals we dit nu al in China zien waar m.b.v een QR-code wordt aangegeven wat je van de overheid mag doen en wat je moet laten. Wereldwijd wordt al langere tijd druk ingezet op de realisatie van een dergelijk onderdrukkend instrument. De profetie verwoordt het aldus:

"Het oefent dwang uit op alle mensen — de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven — om een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te aanvaarden, zodat iemand alleen kan kopen of verkopen als hij het merkteken heeft: de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam. Hier komt het aan op wijsheid: laat wie inzicht heeft, het getal berekenen van het wilde beest, want het is het getal van een mens. Zijn getal is 666." (Openbaring 13:16-18).

Het merkteken is iemands openbare bewijs van (afgedwongen) loyaliteit aan de oppermachtige politieke staat, een duivels en dodelijk contract waarmee diens eeuwige ondergang tijdens Harmageddon is verzekerd.

De 'tien hoorns' van het 'wilde beest'

Autoriteit over 'elke stam, taal en natie'

"NATO en de Verenigde Naties (VN) delen een verbintenis om de internationale vrede en veiligheid te handhaven. De twee organisaties werken op dit gebied samen sinds het begin van de jaren 1990, ter ondersteuning van vrede-ondersteunende en crisisbeheersingsoperaties. De complexiteit van de huidige veiligheidsuitdagingen heeft een bredere dialoog tussen de NATO en de VN vereist. Dit heeft geleid tot nauwere samenwerkings- en verbindingsregelingen tussen het personeel van de twee organisaties en de gespecialiseerde VN-agentschappen." (Bron).


Zoals we eerder in dit deel hebben gezien, zijn zowel NATO als VN geesteskinderen van het Anglo-Amerikaanse geopolitieke systeem dat via deze politieke organisaties invloed uitoefent op de internationale politiek.Afbeelding. Samenwerking tussen NATO en VN, beiden het resultaat van de initiatieven van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.Naast de gezamenlijke doelen die NATO en VN zeggen te delen, zien we al een bijzondere samenwerking tussen NATO, VN en andere internationale organisaties:Afbeelding. NATO, VN en andere internationale samenwerkende organisaties. (Bron)We kunnen ons dus vrij gemakkelijk voorstellen dat, nadat de eerder genoemde omwenteling heeft plaatsgevonden, we een samenvoeging zullen zien van alle internationale organisaties die bereid zijn hun autoriteit te delen met NATO om voor altijd te voorkomen dat een dergelijk debacle zich nog eens voordoet. Op die manier wordt het begrijpelijk waarom in de Openbaring het volgende is vastgelegd:

"Hij kreeg autoriteit over alle stammen en volken en talen en landen. En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden. Vanaf de grondlegging van de wereld is niet één van hun namen opgeschreven in de boekrol van het leven van het Lam dat geslacht is." (Openbaring 13:7, 8).

Er zijn momenteel 195 soevereine staten in de wereld. Hiervan zijn 193 landen lidstaten van de Verenigde Naties en 2 staten zijn zgn. ‘non-member observer states’: de Heilige Stoel (Vaticaan) en de Palestijnse Staat. Waarlijk, het wilde beest heeft autoriteit over 'elke stam, taal en natie' gekregen.

In de Openbaring maakt de engel aan Johannes duidelijk dat de 'tien hoorns' van het achtste wilde beest in zijn tijd nog niet bestonden. Dat is ook logisch omdat het Romeinse rijk zelf nog in volle bloei was en er nog geen sprake was van de andere 'tien hoorns' die uit dát Romeinse rijk zouden ontstaan. Bovendien zou de achtste koning pas op het toneel verschijnen nadat de zevende koning - die als kop van dit wilde beest wordt afgebeeld - zelf op het toneel was verschenen. Deze zou dus verschijnen na de zesde kop of koning, het Romeinse rijk.

De zeven koppen:

"De zeven koppen betekenen [...] zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er (het Romeinse rijk in Johannes' tijd) en de andere (het Anglo-Amerikaanse rijk) is nog niet gekomen." (Openbaring 17:9, 10).

(Zie voor een uitvoerige in-depth bespreking van de koppen of koningen: Het visioen van de vier beesten uit de zee en De zeven koppen van het wilde beest).

Het wilde beest:

"En het wilde beest dat was maar niet is, is ook een achtste koning (NATO), maar het komt voort uit de zeven en het gaat de vernietiging tegemoet." (Openbaring 17:11).

De tien hoorns:

"De tien hoorns die je hebt gezien, betekenen tien koningen die nog geen koninkrijk hebben gekregen. Maar ze krijgen wel voor één uur autoriteit als koning met het wilde beest." (Openbaring 17:12).

De tien hoorns of koningen die er in Johannes' tijd nog niet waren, zijn de lidstaten van NATO en - in een later stadium - alle natien op aarde die daaraan hun autoriteit zullen geven.

Visueel samengevat:

Eindelijk 'vrede voor alle mensen!'

Nu is dan - na alle ellende die oorlog tot stand heeft gebracht - de situatie ontstaan waarin de macht volledig in handen is van Satan en zijn doel - de heiligen te bestoken of uit te putten en hun voornaamste vertegenwoordigers te doden - binnen handbereik ligt omdat alles en iedereen onder één structuur is samengebracht. Een nieuwe wereldorde is ontstaan. Maar dit alles komt met een prijs.

Een beeld voor het wilde beest 'dat door het zwaard gewond was maar weer was opgeleefd'

De ultieme wereldwijde staatsaanbidding zal beslist komen. Niemand, behalve zij die beseffen met welke bovenmenselijke vijand zij van doen hebben en die hun hoop op God hebben gesteld, zullen in het spel van verdeel en heers door geloof en volharding kunnen overwinnen. Velen menen dat de oplossing voor de toenemende problemen in hun eigen handen liggen en dat verzet en organisatie de enige uitweg is. Maar geen van hen weet wie hun echte vijand is en geen partij kan daarom deze strijd op eigen menselijke kracht winnen. Zolang dit besef niet is doorgedrongen, is elke onderneming vruchteloos en gedoemd te falen, hoe goed en oprecht bedoeld ook.

De kern van deze wereldwijde staatsaanbidding wordt als volgt weergegeven doordat - zoals we hierboven al zagen - de bevolking van de aarde uitroept: "Wie is gelijk aan het wilde beest en wie kan er oorlog tegen voeren?" (Grieks: "Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ, καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ’ αὐτοῦ;") (Openbaring 13:4b). Even later zien we hoe de massa zich verbaast over de ondergang en opkomst van deze achtste koning:

"En de bewoners van de aarde — degenen van wie de namen vanaf de grondlegging van de wereld niet in de boekrol van het leven zijn opgeschreven — zullen zich verbazen als ze zien hoe het wilde beest was, maar niet is en toch aanwezig zal zijn." (Openbaring 17:8).

Hun uitroep, hun verbazing en het financiële keurslijf waarin zij moeten 'leven' willen zij voor de Staat aanvaardbaar zijn, komen neer op aanbidding. Ook zagen we dat de Tegenstrever de (relatieve) macht heeft over alle 'koninkrijken van de bewoonde aarde'. (Lukas 4:6, 7). Hiermee is staatsaanbidding feitelijk gelijk geworden aan aanbidding van de Tegenstrever - zijn grootste wens - terwijl exclusieve aanbidding alleen de Almachtige God toekomt. (Openbaring 13:4, 5).

Hoe waar zijn deze observaties van bekende insiders over macht en misleiding die de mensheid teisteren:"De massa heeft nooit naar de waarheid gesmacht. Ze wendt zich af van bewijs dat niet naar haar smaak is en geeft er de voorkeur aan dwaling te vergoddelijken, als dwaling haar verleidt. Wie haar illusies kan bezorgen, is gemakkelijk haar meester; wie haar illusies probeert te vernietigen, is altijd haar slachtoffer." - Gustave Le Bon (1841 - 1931)
Een waarheid veroorzaakt meer opschudding naarmate een leugen meer ingeburgerd is. De mensen raakten niet geagiteerd door het feit dat de wereld rond is, maar omdat het niet plat bleek te zijn. Wanneer een goed verpakt weefsel van leugens systematisch, geleidelijk en gedurende vele generaties aan de massa verkocht is, zal de waarheid uiteindelijk belachelijk lijken; degene die het verkondigt een doorgedraaide idioot.” - James Dresden (1934 - 1981)
… … het grootste deel van de bevolking is niet erg intelligent, vreest verantwoordelijkheid en verlangt niets liever dan verteld worden wat te doen. Op voorwaarde dat de heersers zich niet bemoeien met haar materiële gemakken en haar gekoesterde overtuigingen, stemt ze er graag mee in zich te laten regeren..”

““Een echt efficiënte totalitaire staat zou er een zijn waarin de almachtige uitvoerende macht van politieke bazen en hun leger van managers een populatie van slaven beheersen die niet gedwongen hoeven te worden, omdat ze van hun dienstbaarheid houden.
” - Aldous Huxley (1894 – 1963)
Het technotronische tijdperk omvat de geleidelijke opkomst van een meer gecontroleerde samenleving. Zo'n samenleving zou worden gedomineerd door een elite, ongeremd door traditionele waarden. Binnenkort zal het mogelijk zijn om bijna continu toezicht te houden op elke burger en om volledige dossiers up-to-date te houden met zelfs de meest persoonlijke informatie over de burger. Deze bestanden kunnen onmiddellijk door de autoriteiten worden opgehaald.” ― Zbigniew Brzezinski (1928 - 1971)

('Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era' (1970).
"De machten van het financiële kapitalisme hadden nog een ander verreikend doel, niets minder dan het creëren van een wereldsysteem van financiële controle in particuliere handen dat het politieke systeem van elk land en de economie van de wereld als geheel zou kunnen domineren. Dit systeem moest op een feodale wijze worden gecontroleerd door de centrale banken van de wereld, in overleg, door geheime overeenkomsten die tijdens frequente vergaderingen en conferenties tot stand kwamen. De top van de systemen zou de Bank of International Settlements in Bazel, Zwitserland zijn, een particuliere bank die eigendom is van en wordt gecontroleerd door 's werelds centrale banken, die zelf particuliere bedrijven zijn. Elke centrale bank... trachtte haar regering te domineren door haar vermogen om staatsleningen te controleren, deviezen te manipuleren, het niveau van economische activiteit in het land te beïnvloeden en coöperatieve politici te beïnvloeden door daaropvolgende economische beloningen in de zakenwereld.” - Carroll Quigley (1910 - 1977)

('Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time' (1966).


Door deze instelling en houding, zijn de volkeren die God niet willen kennen een gemakkelijke prooi voor de vijand van eeuwig leven en zullen zij 'gemerkt' zijn ten teken dat zij in zijn handen blijven.Afbeelding. De gehersenspoelde massa verenigd in aanbidding van de staat en haat tegen de 'gezalfden' of slaven van God.In de rol van 'valse profeet' zorgt de Anglo-Amerikaanse wereldmacht ervoor dat de mensheid al zijn energie geeft aan een politiek-militair gedrocht van formaat. Terecht dat Openbaring 12:4 zegt "Wee de aarde en de zee,...". Niet uit medelijden maar als waarschuwing. Deze waarschuwing is daar in gelegen dat de massa liever een systeem ondersteunt dat aan haar behoeften voldoet - hoe misdadig of dwaas dan ook - dan dat ze een wijze keuze maakt door de God des hemels eer te geven en hem te aanbidden.

We moeten ons vanuit Gods standpunt echter realiseren dat - hoewel bovenstaande observaties en meningen waar zijn - de Maker van de mensheid toch een tegengestelde mening heeft en dat is dat hij de mensheid wil redden omdat hij van haar houdt. Alle mensen willen een redelijk leven leiden, kinderen opvoeden en nuttig werk verrichten. Niet voor niets heeft God zijn eniggeborene gegeven als losprijs.

De misantropische personen die hierboven zijn geciteerd hebben een latente neiging tot genocide en kijken neer op de mensen terwijl zij zichzelf, volkomen onterecht, beschouwen als superieur. Het zijn slangen die de houding van de grote Slang imiteren zonder dat ze het zelf ten volle beseffen. Er wacht hen een zelfde oordeel indien zij hun meningen niet herzien en hun houding veranderen.Afbeelding. Aanbidding van het wilde beest (NATO hoofdkwartier Brussel, België).Terug naar het onderwerp.
Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit beeld precies is; het is in ieder geval een 'beeld van' en een 'beeld voor' de herleefde achtste koning en dus een politiek instrument. Het is echter wel duidelijk wat dit beeld tot stand zal brengen:

"Het werd hem (de valse profeet) toegestaan adem te geven aan het beeld van het wilde beest, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar er ook voor zou zorgen dat iedereen gedood wordt die weigert het beeld van het wilde beest te aanbidden." (Openbaring 13:15).

Dit zal voor de heiligen van het Opperwezen de zwaarst denkbare tijd worden omdat zij weten uit welke bron deze moloch voortkomt waardoor zij zich niet zullen conformeren.

Verdrukking, vervolging en redding van de heiligen

Een apart gedeelte is gewijd aan de verdrukking en vervolging van de heiligen of gezalfden in een samenvattend artikel over de 'grote verdrukking': De grote verdrukking en de vervolging van de gezalfden.

Keerpunten in de moderne geschiedenis - De vernietiging van religie

Het decor

Het boek Openbaring heeft veel mensen geïnspireerd om onderzoek te doen naar de betekenis ervan en zij hebben gepoogd verklaringen te geven van de inhoud. Dit heeft geleid tot veel speculaties. Sommigen van die speculaties lijken logisch en plausibel, anderen in het geheel niet of bevinden zich daar ergens daartussen in.

Eén voorbeeld betreft de profetie over een mysterieuze vrouw die zit op een wild beest en het oordeel dat haar treft. In Openbaring 17:1-6 lezen we hierover het volgende:

“Eén van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en zei tegen me: ‘Kom, ik zal je het oordeel laten zien over de grote hoer die op veel waterstromen zit. Met haar hebben de koningen van de aarde seksuele immoraliteit bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken gemaakt met de wijn van haar seksuele immoraliteit.’ Hij bracht mij in de kracht van de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw op een scharlakenrood wild beest zitten dat vol godslasterlijke namen was en dat zeven koppen en tien hoorns had. De vrouw droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol met walgelijke dingen en met de onreine dingen van haar seksuele immoraliteit. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een mysterie: ‘Babylon de Grote, de moeder van de hoeren en van de walgelijke dingen van de aarde.’ Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus.” (Openbaring 17:1-6).

We zullen niet ingaan op de talloze speculaties rond dit fenomeen die vrijwel allemaal foutief zijn, maar we zullen aan de hand van de bijbel zelf de identificatie van deze vrouw scherp krijgen. Wie is deze prostituee die het scharlakengekleurd wild beest berijdt?Afbeelding. Een mysterie: een 'vrouw' gezeten op een scharlakengekleurd wild beest.

Religieuze beïnvloeding van de politiek en vervolging van de heiligen

Inmiddels kunnen we de juiste betekenis toekennen aan wilde beesten die in de bijbel voorkomen. We kunnen concluderen dat deze vrouw geen politiek systeem vertegenwoordigt want de engel zegt tegen Johannes “De vrouw die je hebt gezien, betekent de grote stad die heerst over de koningen van de aarde.’” (Openbaring 17:18).

Deze vrouw is dus geen afbeelding van een politiek systeem; zij bedrijft er prostitutie mee door het te beïnvloeden. (Jakobus 4:4).

Door deze prostitutie is zij in staat (geweest) om - in samenwerking met het politieke systeem - door de tijd heen de getuigen van Jezus ernstig te vervolgen, vaak met de dood tot gevolg:

"Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus." (Openbaring 17:6).

Onderstaande afbeelding spreekt voor zich. De top 10 landen: Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië, Pakistan, Eritrea, Jemen, Iran, Nigeria en India. Bedenk echter dat zich hieronder de heiligen bevinden. We zouden dit de 'Herodes-aanpak' kunnen noemen: zoveel mogelijk mensen vervolgen die het stempel 'christen' dragen; onder hen bevinden zich de echte volgelingen van het Lam die in deze vervolgingen moeten delen. Zij zijn het echte doel van de Tegenstrever:

"De draak werd woedend op de vrouw en ging weg om oorlog te voeren tegen de overgeblevenen van haar nageslacht, die zich aan de geboden van God houden en de taak hebben over Jezus te getuigen." (Openbaring 12:17).
Afbeelding. Landen die bijdragen aan vervolgingen (bron: Open Doors).

Een internationaal fenomeen

Zij wordt bovendien getypeerd als een internationaal fenomeen want “...De waterstromen (of wateren) die je hebt gezien, waar de hoer zit, betekenen volken, menigten, landen en talen.” (Openbaring 17:15).Afbeelding. Een overzicht van alle religies.

Relatie met het wereldwijde commerciële systeem

Ook kunnen wij beredeneren dat zij geen afbeelding is van het commerciële systeem dat haar ondergang met lede ogen aanziet want

“Ook de kooplieden van de aarde huilen en rouwen om haar, omdat er niemand meer is die al hun goederen koopt, hun ladingen goud, zilver, edelstenen, parels, fijn linnen, purperen stoffen, zijde en scharlakenrode stoffen, en allerlei voorwerpen van geurig hout, van ivoor, van kostbaar hout, en van koper, ijzer en marmer, en ook kaneel, kardemom, wierook, geurige olie, geurige hars, wijn, olijfolie, meelbloem, tarwe, runderen, schapen, paarden, wagens, slaven en mensenlevens.” (Openbaring 18:11-13).

Wie of wat is zij dan wel? De aanduiding waarmee ze door het leven gaat is voor getrouwe christenen veelzeggend: ‘Babylon de Grote’.

Zij is een religieus systeem en zij is een opponent van God en zijn volk

Het oude Babylon was een “...land van afgodsbeelden...” (Jeremia 50:38). Ze is bovendien “...dronken...van het bloed van de heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus”. (Openbaring 17:6).

Elke religie die zich manifesteert als instrument om de volgelingen van Jezus te verdrukken of te vermoorden, is een directe vijand van God. De hoer omvat een veelheid van religies en stromingen die zijn ontstaan uit het oude Babylon en de kenmerken dragen van de stichter ervan, Nimrod. De naam 'Nimrod' betekent vertaald uit het Hebreeuws 'Laten wij in opstand komen'. Het is rebellie tegen God de Vader en zijn Gezalfde en vindt zijn oorsprong bij de eerste rebel, de Tegenstrever.

Een belangrijke identificatiemethode om valse religie te herkennen wordt aangedragen door Jezus:

"Pas op voor de valse profeten, die in schaapskleren naar jullie toe komen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Je zult ze herkennen aan hun vruchten. Je kunt toch geen druiven plukken van een doornstruik of vijgen van een distel? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, terwijl elke slechte boom slechte vruchten draagt. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen en een slechte boom geen goede. Elke boom die geen goede vruchten oplevert, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Zulke mensen zijn dus te herkennen aan hun vruchten. Niet iedereen die 'Heer, Heer' tegen me zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Op die dag zullen veel mensen tegen me zeggen: 'Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam allerlei wonderen gedaan?' Dan zal ik openlijk tegen ze zeggen: 'Ik heb jullie nooit gekend! Ga weg, wetteloze mensen!'" (Mattheüs 7:15-23).

Wie wil toebehoren aan de Gezalfde moet religieuze hoererij de rug toekeren

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga uit haar weg, mijn volk, als jullie geen deel willen hebben aan haar zonden en als jullie geen deel van haar plagen willen ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God heeft aan haar onrechtvaardige daden gedacht. Zet haar betaald wat ze anderen heeft aangedaan, ja, betaal haar wat ze heeft gedaan dubbel terug. Meng in de beker waarin zij een mengsel heeft gemaakt een dubbele portie voor haar. Geef haar net zo veel pijn en rouw als zij eer en schaamteloze weelde heeft gehad. Want ze blijft in haar hart zeggen: 'Ik zit als koningin, ik ben geen weduwe en ik zal nooit rouw kennen.’” (Openbaring 18:4-7).

Gods oordeel tegen de hoer komt en is vernietigend. "Wees vrolijk over haar, o hemel, en ook jullie, heiligen, apostelen en profeten, want God heeft voor jullie zijn oordeel over haar uitgesproken!’" (Openbaring 18:20).

Vernietiging nabij

De Openbaring laat zien hoe het harde oordeel van God leidt tot de totale ondergang en vernietiging van deze prostituée. Dezelfde 'koningen' met wie deze prostituée heeft gehoereerd zullen aan de basis staan van haar vernietiging en zullen daartoe door Gods geest worden aangezet:

"De tien hoorns die je hebt gezien en het wilde beest, die zullen de hoer haten en zullen haar verwoesten en naakt maken. Ze zullen haar vlees opeten en haar helemaal met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven zijn gedachte uit te voeren, ja, hun ene gedachte uit te voeren door hun koninkrijk aan het wilde beest te geven, totdat de woorden van God vervuld zijn." (Openbaring 17:16, 17).Afbeelding. De vernietiging van valse religie.

Keerpunten in de moderne geschiedenis - De oorlog van Harmageddon

Het decor

Eerder hebben we gezien dat voordat dit zal plaatsvinden, het religieuze stelsel van de Tegenstrever wordt vernietigd, nota bene door zijn eigen politieke instrumenten. Dit zal hem een gevoelige klap opleveren, te meer omdat dan duidelijk wordt dat hij de controle aan het verliezen is.

De oorlog van Harmageddon is echter de strijd die Jehovah God door middel van Jezus de gezalfde zal voeren tegen het zichtbare deel van de wereld van de Tegenstrever. Het is de definitieve oorlog tussen alle regeringen op aarde en God:

"Ik zag uit de mond van de draak, uit de mond van het wilde beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geïnspireerde uitspraken komen die eruitzagen als kikkers. Het zijn in feite uitspraken die door demonen zijn geïnspireerd, en ze doen tekenen en gaan naar de koningen van de hele bewoonde aarde, om ze te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. ‘Let op! Ik kom als een dief. Gelukkig is hij die wakker blijft en zijn bovenkleren houdt, zodat hij niet naakt rondloopt en mensen zijn schaamte zien.’" (Openbaring 13:13-15).

"En ze verzamelden hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmageddon wordt genoemd." (Openbaring 17:8).

We weten inmiddels wie er met de 'draak', het 'wilde beest' en de 'valse profeet' worden bedoeld. Harmaggedon (of Armageddon) verwijst naar het dal van Megiddo in Israël waar in het verleden veel strijd werd geleverd. Het is daarom een goede metafoor. De vernietiging zal volledig zijn:

"Het wilde beest dat je hebt gezien [...] gaat de vernietiging tegemoet." (Openbaring 13:8).

Zowel het 'wilde beest' als de 'valse profeet' zullen hun definitieve einde vinden:

"Het wilde beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die voor zijn ogen de tekenen had gedaan waarmee hij degenen had misleid die het merkteken van het wilde beest hadden gekregen en die zijn beeld aanbaden. Ze werden allebei levend in het vurige meer gegooid dat met zwavel brandt." (Openbaring 19:20).

Deze oorlog zal een einde maken aan het huidige wereldomvattende politieke systeem maar ook aan allen die het 'wilde beest' hebben ondersteund:

"En allen die op de aarde wonen, zullen hem (het wilde beest) aanbidden. Vanaf de grondlegging van de wereld is niet één van hun namen opgeschreven in de boekrol van het leven van het Lam dat geslacht is." (Openbaring 13:8).

"En ik keek toen hij het zesde zegel opende, en er vond een grote aardbeving plaats. De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen naar de aarde zoals onrijpe vijgen die door een stormwind van een vijgenboom worden geschud. De hemel verdween als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats verwijderd. De koningen van de aarde, de hoge ambtenaren, de legerofficieren, de rijken, de sterken, alle slaven en alle vrije mensen verborgen zich toen in de grotten en tussen de rotsen van de bergen. En ze zeggen steeds tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de woede van het Lam! Want de grote dag van hun woede is gekomen, en wie kan dan staande blijven?’" (Openbaring 6:12-17).Afbeelding. "De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed."Deze gebeurtenis is de tweede gevoelige klap die de Tegenstrever zal moeten incasseren doordat hij ziet dat alles waarmee hij zijn macht in de afgelopen duizenden jaren heeft weten op te bouwen, in één enkele slag wordt vernietigd. De derde en laatst klap doet zich voor wanneer hij ziet dat, ondanks al zijn verwoedde pogingen, er een grote menigte volgelingen van het Lam door de grote verdrukking heen zal komen. Hiermee is het over en uit.

‘Radeloze angst der natiën’

Het moment waarop onze Koning Jezus als scherprechter ingrijpt en de natiën oordeelt en op het punt staat te vernietigen, zal leiden tot een wereldwijde paniek en consternatie. Maar men ziet dit niet aankomen. Waarom niet? De oorzaak ervan is zoals Jezus opmerkte:

“De aanwezigheid van de Mensenzoon zal zijn als de tijd van Noach. Want in de tijd vóór de vloed aten en dronken de mensen, mannen trouwden en vrouwen werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark in ging. En ze hadden er geen aandacht voor totdat de vloed kwam en ze allemaal wegvaagde. Zo zal ook de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn.” (Mattheus 24:37-39).Afbeelding. Radeloze angst der natiën.

De psychologische uitwerking van Harmageddon op de 'heerser der demonen'

De vernietiging van het stelsel waarover de Tegenstrever autoriteit heeft zal diepe sporen achterlaten en bestaat uit de volgende volgordelijke en voor hem zichtbare stappen:

1) De installatie en inwerkingtreding van Gods koninkrijk (Openbaring 12:10, 20:4-6);
2) De vernietiging van zijn vals religieuze stelsel, nota bene door zijn eigen politieke handlangers (Openbaring 17:16-18);
3) De vernietiging van alle regeringen en hun militaire middelen (Openbaring 6:12-17, 19:11-18);
4) De vernietiging van allen die het merkteken hebben van het wilde beest en zijn beeld aanbidden (Openbaring 19:19-21);
5) De redding van de volgelingen van het Lam die uit de grote verdrukking komen en eeuwig leven zullen ontvangen (Openbaring 7:13-17);
6) De gevangenneming en gevangenschap van de Tegenstrever gedurende een periode van 1000 jaar (Openbaring 20:1-3);
7) De tijdelijke vrijlating van de Tegenstrever, de mobilisatie van Gog en Magog en hun vernietiging (Openbaring 20:7-9);
8) De uiteindelijke vernietiging en eeuwige dood van de Tegenstrever (Openbaring 20:10).

De aarde is nu gevuld met mensen die het waard zijn om eeuwig te mogen leven in zoonschap met hun Vader (Openbaring 22). Alles is nu hersteld en representeert de oorspronkelijke doelstellingen van God.