Overzicht van alle profetieën

Index van verwijzingen

- Deel 1: De droom van een reusachtig mensbeeld
- Deel 2: Het visioen van de vier beesten uit de zee
- Deel 3: Europese koloniale machten en de 'kleine hoorn'
- Deel 4: Twee zevenkoppige wilde beesten of toch één?
- Deel 5: De zeven koppen van het wilde beest
- Deel 6: De 'kleine hoorn' en de Anglo-Amerikaanse suprematie
- Deel 7: Achtste koning, een valse profeet en het beeld van het wilde beest (1)
- Deel 8: Achtste koning, een valse profeet en het beeld van het wilde beest (2)
- De profetie over het tempelvisioen van Ezechiël en Johannes
- De profetie over Gog en Magog
- Verdrukking en vervolging van de heiligen
- De val van de Tegenstrever
- De 'vastgestelde tijden der natiën'
- De oorlog van Harmageddon

De profetieën van Daniël, Ezechiël en Openbaring

"Denk aan wat er vroeger gebeurd is, lang geleden, dat ik God ben, er is geen ander.
Ik ben God, er is niemand als ik.
Vanaf het begin vertel ik de afloop en van oudsher de dingen die nog niet zijn gedaan.
Ik zeg: “Wat ik besluit zal gebeuren en alles wat ik wil zal ik doen.'”

(Jesaja 46:9, 10).

Dit overzicht omvat in de delen 1 t/m 8 alle profetieën die de opkomst en val van de wereldmachten beschrijven die van invloed zijn op Gods volk, zowel in het verleden, de huidige tijd als in de toekomst. Aanvullend omvat het overzicht onderwerpen die hiermee onlosmakelijk zijn verbonden.


Deel 1: De droom van een reusachtig mensbeeld
De droom die de Babylonische koning Nebukadnezar ontving van een reusachtig mensbeeld. Het laat zien hoe de huidige verdeeldheid tussen politieke tirannie en vrijheidsgezinde volksmassa's het naderende einde van dit systeem inluidt.
Deel 2: Het visioen van de vier beesten uit de zee
Het visioen dat de profeet Daniel ontving van vier reusachtige beesten die uit de zee opstegen. Dit eerste deel eindigt met een beschrijving van de macht van het Romeinse rijk.
Deel 3: Europese koloniale machten en de 'kleine hoorn'
Dit deel vervolgt met de beschrijving van het visioen dat de profeet Daniel ontving van vier reusachtige beesten die uit de zee opstegen en beschrijft de opkomst van de Europese koloniale machten die uit het Romeinse rijk voortkwamen en identificeert de 'kleine hoorn' die zich zal opstellen tegen de Allerhoogste.
Deel 4: Twee zevenkoppige wilde beesten of toch één?
Zowel Openbaring 13 als Openbaring 17 beschrijven een wild beest met zeven koppen en tien hoorns. Het verschil tussen beiden betreft hoofdzakelijk hun uiterlijk en de situatie waarin zij handelen. Er is veel gespeculeerd over de vraag wat hun betekenis is en hoe de bijbelse profetieën waarin zij naar voren komen passen in de wereldlijke geschiedenis. In dit deel zullen we beiden met elkaar vergelijken en aantonen dat zij één en dezelfde entiteit voorstellen maar in verschillende omstandigheden.
Deel 5: De zeven koppen van het wilde beest
Als vervolg op deel 4 worden hier alle koningen onthuld die deel uitmaken van het zevenkoppige wilde beest zoals dat in de Openbaring 13 en 17 wordt beschreven.
Deel 6: De 'kleine hoorn' en de Anglo-Amerikaanse suprematie
Het Britse rijk en de 'British Commonwealth of Nations' en de Verenigde Staten van Amerika delen dezelfde taal, cultuur en historie en zijn sociaal sterk aan elkaar verwant. Ze hebben – afgezien van de strijd die zij in het verleden hebben gevoerd – feitelijk sinds de 1ste Wereldoorlog nog sterkere onderlinge banden opgebouwd en trekken op het wereldtoneel in politiek-militair opzicht veelal gezamenlijk op. Zij worden dan ook vaak aangeduid als het Anglo-Amerikaanse systeem.
Deel 7: Achtste koning, een valse profeet en het beeld van het wilde beest (1)
Dit artikel tracht de achtste koning te identificeren die in Openbaring 13 en 17 wordt beschreven.
Deel 8: Achtste koning, een valse profeet en het beeld van het wilde beest (2)
Dit artikel bevat het sluitstuk van de in de Openbaring beschreven gebeurtenissen: de aanbidding van de Staat; het instrument van aanbidding van de Tegenstreven en Lasteraar.
De profetie over het tempelvisioen van Ezechiël en Johannes
Dit artikel bewijst de parallel tussen Ezechiël 40 tot en met 48 en Openbaring 21 en 22 en richt de aandacht op de tempel van God. Beide verslagen zijn parallel aan elkaar en ook hier is Ezechiëls beschrijving vele malen uitvoeriger en is de taal, beeldspraak en geografie passend voor de tijd waarin de profeet leefde, terwijl het verslag in de Openbaring korter is maar dezelfde boodschap bevat. De profetie kan worden geplaatst aan het begin van de 1000-jarige regering.
De profetie over Gog en Magog
Dit artikel bewijst de parallel tussen Ezechiël 38:1-22 ('Gog van Magog') en Openbaring 20:7-9 ('Gog en Magog') en plaatst dit aan einde van de 1000-jarige regering. Wat Ezechiël en Johannes hier beschrijven is dezelfde reeks van gebeurtenissen die we in beide verslagen tegenkomen. Velen passen het verslag van Ezechiël ten onrechte toe op de huidige tijd toe zonder goed te lezen en zonder goed de context te beschouwen; een vergelijking van beide verslagen dwingt echter tot een andere conclusie.
Verdrukking en vervolging van de heiligen
De grote verdrukking is een situatie waarbij wij allen geconfronteerd zullen worden met een opeenhoping van ernstig verstorende gebeurtenissen op wereldschaal die onherroepelijk zullen leiden naar een climax. Escalaties door lokale en zelfs intercontinentale oorlogen en conflicten, toenemende sociale onlusten, hongersnoden en grote wereldschokkende gebeurtenissen zijn verontrustende ontwikkelingen die niet eerder in de geschiedenis op zo'n schaal zijn voorgekomen. De apostelen hebben hierover in hun verslagen geschreven. Deze verdukking zal uitmonden in de vervolging van de heiligen gedurende de zogenoemde 'vastgestelde tijden de natiën'.
De val van de Tegenstrever
Een beschrijving van de situatie waarbij de Tegenstrever voorgoed zijn plaats in de hemel verliest en een 'wee' over de aarde zal brengen en in het bijzonder over de heiligen.
De 'vastgestelde tijden der natiën'
De 'vastgestelde tijden der natiën' liggen nu nog in de toekomst en hebben betrekking op een periode van 3,5 jaar waarin de Tegenstrever de vervolging inzet op ons als 'overgeblevenen van het nageslacht van het zaad van de vrouw'. (Openbaring 12:17).
De oorlog van Harmageddon
'Harmageddon' is de definitieve oorlog die binnenkort alle regeringen en volkeren op aarde zal treffen en die in werking wordt gezet door de Almachtige God via zijn zoon, de 'Koning der koningen'. Op dat moment zal de installatie van Gods koninkrijk plaatsvinden tot zegening van de inwoners van de toekomstig bewoonde aarde.